Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I Surrender All. All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will always love and trust Him In His presence daily live I Surrender All: Verse.

Similar presentations


Presentation on theme: "I Surrender All. All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will always love and trust Him In His presence daily live I Surrender All: Verse."— Presentation transcript:

1 I Surrender All

2 All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will always love and trust Him In His presence daily live I Surrender All: Verse

3 I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all. I Surrender All: Chorus

4 Zhu a wo jin wan quan xian shang Yi qie suo you dou gui ni Wo yao yong yuan ai ni kao ni Yu ni tong zai bu fen li I Surrender All: Verse CN

5 Yi qie quan xian shang Yi qie quan xian shang Wo jiang suo you quan gui ye su Yi qie quan xian shang I Surrender All: Chorus CN

6 All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will always love and trust Him In His presence daily live I Surrender All: Verse

7 I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all. x2 I Surrender All: Chorus

8 I Surrender All


Download ppt "I Surrender All. All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will always love and trust Him In His presence daily live I Surrender All: Verse."

Similar presentations


Ads by Google