Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and.

Similar presentations


Presentation on theme: "This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and."— Presentation transcript:

1 This is the Day

2 This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and be glad in it This is the Day – Verse

3 This is the day that the Lord has made We will rejoice and be glad in it This is the day, this is the day that the Lord has made This is the Day – Verse

4 zhe shi ye he hua, zhe shi ye he hua suo ding de ri zi, suo ding de ri zi. Wo men zai qi zhong, wo men zai qi zhong yao gao xin huan xi, yao gao xin huan xi This is the Day – Verse CN

5 zhe shi ye he hua suo ding de ri zi, Wo men zai qi zhong yao gao xin huan xi. Zhe shi ye he hua, zhe shi ye he hua suo ding de ri zi. This is the Day – Verse CN

6 This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and be glad in it This is the Day – Verse

7 This is the day that the Lord has made We will rejoice and be glad in it This is the day, this is the day that the Lord has made This is the Day – Verse

8 This is the Day


Download ppt "This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and."

Similar presentations


Ads by Google