Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

For I'm Building a People of Power. For I'm building a people of power And I'm making a people of praise That will move through this land by My Spirit.

Similar presentations


Presentation on theme: "For I'm Building a People of Power. For I'm building a people of power And I'm making a people of praise That will move through this land by My Spirit."— Presentation transcript:

1 For I'm Building a People of Power

2 For I'm building a people of power And I'm making a people of praise That will move through this land by My Spirit And will glorify My precious Name Building a people of power: Verse

3 Build Your church, Lord Make us strong, Lord Join our hearts, Lord, Through Your Son Make us one, Lord In Your body In the kingdom of Your Son Building a people of power: Chorus

4 wo yao jian li yi qun da neng de zi min, yi qun chong man zan mei de zi min, ta men yao kao wo ling lai wang ci di, bing yao rong yao wo bao gui de ming. Building a people of power: Verse CN

5 Building a people of power: Chorus CN Zhu, a, xing qi! Jian li jiao hui!,, shi wo men kao ni jian gu, cheng wei he yi Ni de shen ti zai Ni ai zi de guo du.

6 For I'm building a people of power And I'm making a people of praise That will move through this land by My Spirit And will glorify My precious Name Building a people of power: Verse

7 Build Your church, Lord Make us strong, Lord Join our hearts, Lord, Through Your Son Make us one, Lord In Your body In the kingdom of Your Son Building a people of power: Chorus

8 For I'm Building a People of Power


Download ppt "For I'm Building a People of Power. For I'm building a people of power And I'm making a people of praise That will move through this land by My Spirit."

Similar presentations


Ads by Google