Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)

Similar presentations


Presentation on theme: "Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)"— Presentation transcript:

1

2 Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)

3 High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

4 Thank you for the cross Lord Thank you for the price You paid Bearing all my sin and shame In love You came, And gave amazing grace Worthy of the LAMB – V1

5 Thank you for this love Lord Thank you for the nail pierced hands Washed me in Your cleansing flow Now all I know, Your forgiveness and embrace Worthy of the LAMB – V2

6 Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)

7 High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

8 Gan xie ni di shi zi jia, gan xie ni fu shang dai jia Dan dang wo zui he xiu kui, shi wo wan quan Ci xia qi miao en dian Worthy of the LAMB – V1 CN

9 gan xie ni wu bi da ai, gan xie ni ding hen shuang shou bao xue xi jing wo wu hui, Shi wo liao jie ni wan quan bao rong she mian Worthy of the LAMB – V2 CN

10 Shen gao yang pei de, zuo zai bao zuo shang Tou dai zhe zun gui guan mian, ni zuo wang dao yong yuan Worthy of the LAMB – C(1/2) CN

11 Lai zun chong zai mei, ye su shen er zi Cong tian jiang xia bei ding shi jia Shen gao yang pei de, shen gao yang pei de Worthy of the LAMB – C(2/2) CN

12 High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

13


Download ppt "Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)"

Similar presentations


Ads by Google