Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Worthy is the LAMB.

Similar presentations


Presentation on theme: "Worthy is the LAMB."— Presentation transcript:

1 Worthy is the LAMB

2 Crown You now with many crown You reign victorious
Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)

3 The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

4 Thank you for the cross Lord Thank you for the price You paid
Bearing all my sin and shame In love You came, And gave amazing grace Worthy of the LAMB – V1

5 Thank you for this love Lord Thank you for the nail pierced hands
Washed me in Your cleansing flow Now all I know, Your forgiveness and embrace Worthy of the LAMB – V2

6 Crown You now with many crown You reign victorious
Worthy is the Lamb, Seated on the throne Crown You now with many crown You reign victorious Worthy of the LAMB – C(1/2)

7 The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

8 感谢你的十字架,感谢你付上代价 担当我罪和羞愧,使我完全, 赐下奇妙恩典
Gan xie ni di shi zi jia, gan xie ni fu shang dai jia 担当我罪和羞愧,使我完全, Dan dang wo zui he xiu kui, shi wo wan quan 赐下奇妙恩典 Ci xia qi miao en dian Worthy of the LAMB – V1 CN

9 感谢你无比大爱,感谢你钉痕双手 宝血洗净我污秽,使我了解, 你完全包容赦免
gan xie ni wu bi da ai, gan xie ni ding hen shuang shou 宝血洗净我污秽,使我了解, bao xue xi jing wo wu hui, Shi wo liao jie 你完全包容赦免 ni wan quan bao rong she mian Worthy of the LAMB – V2 CN

10 神羔羊配得,坐在宝座上 头戴着尊贵冠冕,你做王到永远 Shen gao yang pei de, zuo zai bao zuo shang
Tou dai zhe zun gui guan mian, ni zuo wang dao yong yuan Worthy of the LAMB – C(1/2) CN

11 来尊崇赞美,耶稣神儿子, 从天降下被钉十架 神羔羊配得,神羔羊配得
Lai zun chong zai mei, ye su shen er zi 从天降下被钉十架 Cong tian jiang xia bei ding shi jia 神羔羊配得,神羔羊配得 Shen gao yang pei de, shen gao yang pei de Worthy of the LAMB – C(2/2) CN

12 The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
High and lifted up, Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb Worthy of the LAMB – C(2/2)

13 Worthy Worthy Worthy…


Download ppt "Worthy is the LAMB."

Similar presentations


Ads by Google