Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Worthy is Our God. Poor and wicked Rich and righteous All you nations rise and sing Weak and needy Sick and thirsty Sing to Jesus King of Kings Poor and.

Similar presentations


Presentation on theme: "Worthy is Our God. Poor and wicked Rich and righteous All you nations rise and sing Weak and needy Sick and thirsty Sing to Jesus King of Kings Poor and."— Presentation transcript:

1 Worthy is Our God

2 Poor and wicked Rich and righteous All you nations rise and sing Weak and needy Sick and thirsty Sing to Jesus King of Kings Poor and wicked Rich and righteous All you nations rise and sing Weak and needy Sick and thirsty Sing to Jesus King of Kings Worthy is Our God Verse 1

3 All the oceans roar All the mountains tremble Lord, all of creation sings Your praise Worthy is our God Respected, feared, exalted We will lift our hearts to worship You King of Kings All the oceans roar All the mountains tremble Lord, all of creation sings Your praise Worthy is our God Respected, feared, exalted We will lift our hearts to worship You King of Kings Worthy is Our God Chorus

4 sheng ming zhi shui guan gai wan wu sheng ming zhi liang wo ke wang ni zhu di da neng shi wo men fu fen jiang hui yi zhi dao yong jiu sheng ming zhi shui guan gai wan wu sheng ming zhi liang wo ke wang ni zhu di da neng shi wo men fu fen jiang hui yi zhi dao yong jiu Worthy is Our God Verse 2 C

5 qun hai zai xuan xiao qun shan zai zhen chan shi shang wan wu dou lai song yang ni zhu ying shou zun chong wan wu jing wei ni gao ju huo re di xin ling jing bai ni qun hai zai xuan xiao qun shan zai zhen chan shi shang wan wu dou lai song yang ni zhu ying shou zun chong wan wu jing wei ni gao ju huo re di xin ling jing bai ni Worthy is Our God Chorus C

6 Living Water, come and fill us Bread of Life, we long for You God Almighty is our portion And He will forever be Living Water, come and fill us Bread of Life, we long for You God Almighty is our portion And He will forever be Worthy is Our God Verse 2

7 All the oceans roar All the mountains tremble Lord, all of creation sings Your praise Worthy is our God Respected, feared, exalted We will lift our hearts to worship you All the oceans roar All the mountains tremble Lord, all of creation sings Your praise Worthy is our God Respected, feared, exalted We will lift our hearts to worship you Worthy is Our God Chorus


Download ppt "Worthy is Our God. Poor and wicked Rich and righteous All you nations rise and sing Weak and needy Sick and thirsty Sing to Jesus King of Kings Poor and."

Similar presentations


Ads by Google