Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder, Consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder,

Similar presentations


Presentation on theme: "How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder, Consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder,"— Presentation transcript:

1 How Great Thou Art

2 O Lord my God, when I in awesome wonder, Consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy powr throughout the universe displayed! How Great Thou Art: Verse 1

3 Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! How Great Thou Art : Chorus

4 dang wo xiang dao, shen jing yuan chai ta er zi jiang shi she ming, wo ji hu bu ling hui. zhu zai shi jia, gan yuan bei wo de zhong dan, liu xue she shen wei yao she mian wo zui. How Great Thou Art : Verse 2 CN

5 wo ling ge chang, zan mei jiu zhu wo shen, ni zhen wei da, he deng wei da! wo ling ge chang, zan mei jiu zhu wo shen, ni zhen wei da, he deng wei da! How Great Thou Art : Chorus CN

6 When Christ shall come with shouts of acclamation And take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow in humble adoration And there proclaim, my God, how great Thou art! How Great Thou Art : Verse 3

7 Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! How Great Thou Art : Chorus

8 Oh, Praise Him! Sing, Hallelujah! The LORD is good to me! He is so good to me! x2 How Great Thou Art : Bridge

9 Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! How Great Thou Art : Chorus

10 Oh, Praise Him! Sing, Hallelujah! The LORD is good to me! He is so good to me! x2 How Great Thou Art : Bridge

11 Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee How great Thou art, how great Thou art! How Great Thou Art : Chorus

12 How Great Thou Art


Download ppt "How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder, Consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder,"

Similar presentations


Ads by Google