Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Classification of Materia Medica On pathogenic factors 1.Wind-cold Ma huang Gui zhi Xi xin Jing jie Fang feng 2.Wind-heat Shao yang Sang ye Chai hu Ju.

Similar presentations


Presentation on theme: "Classification of Materia Medica On pathogenic factors 1.Wind-cold Ma huang Gui zhi Xi xin Jing jie Fang feng 2.Wind-heat Shao yang Sang ye Chai hu Ju."— Presentation transcript:

1 Classification of Materia Medica On pathogenic factors 1.Wind-cold Ma huang Gui zhi Xi xin Jing jie Fang feng 2.Wind-heat Shao yang Sang ye Chai hu Ju hua Shen ma Bo he Niu bang zi 3.Wind-Damp Bi sydr. Qang huo Qin jiao Du huo Wei ling xian Bai zi Hai tong pi 4.Summer-heat He ye Xi gua yi Qing hao 5.Food stangnation Shan za/Maiya/Gu ya 6.Parasites:Si jun zi On pathologic change 1.Heat in qi level Shi gao/Zhi mu/Xia ku cao Huang qin/Huang lian/Zhi zi Huang Bai/Ku shen/Long dan cao 2.Heat in blood level Xi jiao/Shen di huang/Xian shen Mu dan pi/Chi shao yao 3.Fire-toxin Jing yin hua/Lian qiao/Da qing ye Ban lan gen/Pu gong ying/Ye ju hua 4.Dampness-water Fu ling/zhu lu ling/Ze xiie Hua shi/ Mu tong/Che qian zi Qu mai/Bian xu/Fang ji 5.Phlegm Phlegm-heat Qian hu/Bei mu/Gua lou Hai fu shi/Hai ge feng Kun bu/Hai zao Phlegm-Clod Ban xia/Jie gen Bai fu zi/Ba ijie zi 1.Yang defi.&interior cold Lu rong/Ge jie/Zhi he che/Yin yang he Du zhong/Bu gu zhi/Tu si zi Fu zi/Rou gui/Gan jiang 2.Yin defi. Mai men dong/Sha shen//Gou qi zi Bie jia/Gui ban 3.Qi defi. Ren shen/Dang shen Huang qi/Bai zhu/Shan yao 4.Blood defi. Shu di huang/Dang gui/Bai shao He sou wu/E jiao/Long yan rou 5.Qi sangnation Xie bai/Chen pi/Da fu pi/Zhi shi Xiang fu//Chuan lian zi Mu xiang/Chen xiang/Wu yao 6.Blood stagnation Chuan xiong/Dan shen/Niu xi Tao ren/Hong hua San len/E zhu 7.Bleeding Ce bai ye/Pu huang Di yu/Ai ye On symptoms 1.Stop cough$ wheeze Xing ren/Su zi /Ting li zi 2.Wake spleen With aromatics Huo xiang/Pei lan/Cang zhu/Hou po 3.Open orifice with aromatics She xiang/Shi chang pu 4.Calm spirit Long/Mu li/Dai zhe shi Suan zao ren/Bai zi ren/Yuan zhi 5.extinguish wind Tian ma Gou teng Shi jie ming 6.Astringent Shan zhu yu Wu wei zi/Chi shi zhi Chun pi Exterior Interior(Hot.cold,Yin.Yang.Qi.Blood.Water disorder) By Dr.Xiao

2 Herbal medicine Summary by syndrome (with comparison to accu-points) Wind-cold invade Lung :Ma huang Gui zhi /Jing jie Fang feng/ + Xing ren Su zi Ting li zi BL12.13,GB20, Lu1.7.9 Heat invade Lung: Shi gao Huang qin + Sang bai pi Xing ren Ting li zi LI4.11 Lu10.11, Lu1. 5. 7 Phlegm-Damp in Lu.: Ban xia Tian nan xin/Bei mu Gua lou + Xing ren Su zi St40.Sp4, Sp6. BL20, Lu1.5.7.9 Lu qi defi.: Ren shen Dang shen Huang qi St36 Sp6 BL13.20.23,Cv6 Lu Yin defi.: Mai men dong Tian men dong Sha shen BL13.23.43, Kid6 Spleen qi defi.: Ren shen,Dang shen, Hung qi,Bai zhu, Shan yao St36, Sp4,6, BL20.21 Qi sink:Chai hu,Shen ma Cv 6.4 Bleeding:Ai ye Sp10 SpleenYang defi : Fu zi, Gan jiang, Rou gui BL20.21.23, Sp6.4 Cv 6.4 Damp-cold in Sp : He Xiang, Pei lan, Chang zhu Huo po + Fu ling, Zhu ling, Ze xie BL20.21, Sp4.6.9 Damp-heat ih Sp : Huang lian Yi yi ren + Fu ling, Zhu ling, Ze xie St36. 42 Sp4. 6. 9 Heart qi defi.: Ren shen, + Wu wei zi St36, BL15, Ht7, Pc6 Heart blood defi : Long yan rou, Dan shen +Yuan zhi, Suan zao ren, Bai zi ren BL17. 15, Ht 7, Pc 6,Ying tang, Heart yin defi.: Mai men dong, Bai he + Wu wei zi Yuan zhi, Suan zao ren, Bai zi ren kid3, Sp6, BL15, Ht7,Pc6, Ying tang Heart heat : Huang lian, Lian zi Pc7.8, Ht 8.9 Phlegm block Heart : Tian Zhu huang,Shi cang pu, Meng shi St40. 43, Du26, Ht 9, Pc 6 Heart blood stagnation : Dan shen, Tao ren, Hong hua Ht 7, Cv 17.18.19, BL14.15. 17 Liv qi stagnation : Chai hu, Xiang fu,Qing pi,Yu jin BL 18, Liv 14.13, Pc 6 Liv Yang raise : Long gu Mu li Bl18. 23, Kid3.6, Liv 2.3, Du 20, Ying tang Liv fire :Zhi zi, Long dan cao Li 2.3, GB43, Ying tang Liv wind : Tian ma. Gou teng,Shi jue ming Du 8.14.20.26, Li 2.3 Liv blood defi.: Shu di huang, Bai shao, Dang gui, E jiao, He sou wu BL17.18.23, St 36, Sp 6 Cold in liv Channel : Xiao hui xiang,Wu yao, Wu zhu yu Liv8.11.12.2 Kid Ying Defi.: Shu di huang, Shan zhu yu, Shan yao, Bie jia, Gui ban BL23, Kid3.6.1, Sp 6 Kid Yang Defi : Lu rong, Fu zi, Du zhong, Bu gu zhi Kid 1, BL 23, Cv 4. 6 Sp 6 By Dr.Xiao Shiwu

3 Wind cold: Severe:Ma huang,Gui zhi,Xi xin Moderate:Jin jie,Fang feng,Zhi su ye Mild: Shen jiang,cong bai,Xiang ru With headache:Qiang huo,Gao ben Bai zi With nose block:Xin yi hua,Cang er zi Wind heat: Jin yin hua,Lian qiao,sang ye Ju hua Bo he Can tui Niu bang zi,Man jin zi Ge gen Shen ma Chai hu Summer heat : He ye, Xi gua, Lu dou Bian dou, Huang dou jian Zhi zi(Liv) Long dan cao Appendicitis: Bai jiang cao Hong teng Xia ku cao,Jue ming zi, Qing xiang zi(eye) Ma bo,Shan dou gen She gan (Throat ) Warm febrile diseases: Da qing ye,Ban lan gen Dysentery:Ma chi xian Bai tou wong,Qin pi Pu gong yin (Mastitis) Skin infection: Zhi hua di din Ye ju hua Eczema: Bai xuan pi Tu fu ling Snakebite: Bai hua she she cao, Ban zhi lian Clear head from blood Xi jiao,Shui niu jiao Shen di huang,Xuan shen Mu dan pi chi shao Zhi cao Empty heat Di gu pi Bai wei Yin chai hu Hu huang lian Qing hao Huang qin,Yu xin cao (Lu) Huang lian(H) Shi gao Zhi mu, Lu gen (St) Hung bai Ku shen Illustrations of Herbal medicine treatment on infection diseases Tai yang Shao Yang Yang Ming Three yin level Wei level Qi level Ying&Blood level Aftermath Constipation: Da huang Mang xiao, Lu hui By Dr.Xiao Shiwu Summary Chapter 1.2


Download ppt "Classification of Materia Medica On pathogenic factors 1.Wind-cold Ma huang Gui zhi Xi xin Jing jie Fang feng 2.Wind-heat Shao yang Sang ye Chai hu Ju."

Similar presentations


Ads by Google