Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тестове завдання № 7 1. Розв’яжіть рівняння 21 0,4

Similar presentations


Presentation on theme: "Тестове завдання № 7 1. Розв’яжіть рівняння 21 0,4"— Presentation transcript:

1 Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа

2 Тестове завдання № 7 1. Розв’яжіть рівняння 21 0,4
2. Знайдіть корінь рівняння Тестове завдання № 7 А Б В Г 21 Коренів немає А Б В Г 0,4 Коренів немає

3 3. Виберіть правильне твердження.
Рівняння А Б В Г не має жодного кореня має один раціональний корінь має два ірраціональні корені має один ірраціональний корінь

4 Виконання усних вправ 1. Знайдіть значення виразів: 2. Обчисліть:
3. Розв’яжіть рівняння: Виконання усних вправ

5 Дійсні числа Конспект 10 Можна подати у вигляді
де m — ціле, n — натуральне нескоротного дробу Не можна подати у вигляді де m — ціле, n — натуральне Дійсні числа R Числа, які можна подати у вигляді нескінченного десяткового дробу Раціональні числа Q Ірраціональні числа Можна подати у вигляді нескінченного періодичного дробу Можна подати у вигляді нескінченного неперіодичного десяткового дробу

6 Конспект 10 Цілі числа Z Дробові числа
Цілі числа Z Дробові числа Включають натуральні, їм протилежні та нуль Складені із цілої кількості частки одиниці Натуральні числа N Число 0 Цілі від’ємні числа Використовують для лічби Таке число, що a + 0 = a Числа, протилежні до натуральних

7 Виконання усних вправ 1. Наведіть приклади чисел, які є:
а) будь-яке ціле число є дійсним; б) будь-яке ірраціональне число є дійсним; в) будь-яке дійсне число є раціональним? Виконання усних вправ 1. Наведіть приклади чисел, які є: а) цілими від’ємними; б) раціональними додатними; в) цілими невід’ємними. 2. Чи правда, що:

8 в) 2,212211222111… — число раціональне;
3. Укажіть правильне твердження: а) число дійсне; б) 2,222… — число раціональне; г) –2 — число дійсне.

9 Виконання письмових вправ
1. Усвідомлення означень різних видів дійсних чисел; раціонального числа та ірраціонального числа. (кількість одиниць, яка ділить вісімки, кожний раз збільшується на 1); укажіть раціональні та ірраціональні. Виконання письмових вправ 1) Наведіть приклад: 2) Серед чисел а) раціонального числа; б) ірраціонального числа.

10 2. Порівняння раціональних та ірраціональних чисел; на виконання дій із раціональними числами.
б) −0,327 чи г) 2,72 чи 2,(72); д) 1,7 чи е) 1,8 чи ж) чи −3; чи −2? а) 8,998… і 9,113; б) −0,382… і 5,117…; в) −32,144… і −12,543… г) −2,724… і −2,725… 1) Порівняйте числа: 2) Яке з чисел більше: а) 0,6 чи в) 0,579… чи 0,58; з)

11 3) Запишіть у порядку зростання числа:
4) Знайдіть наближене значення суми x + y, округливши доданки до сотих: б) 3. Вправи, що передбачають формування вмінь учнів працювати з чотиризначними математичними таблицями (квадратних коренів). і в) а) Порівняйте числа:

12 4. Вправи на доведення того, що задане число є ірраціональним.
5. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань. (кількість одиниць послідовно збільшується на 1). Доведіть, що — ірраціональне число. 1) Дано числа: а) усі натуральні числа; б) усі цілі числа; в) усі раціональні числа; г) усі ірраціональні числа. Випишіть:

13 2) Вставте пропущений вираз:

14 1) Знайдіть значення змінної x, при якому правильна рівність:
6. На повторення: розв’язування рівнянь виду найпростіших ірраціональних рівнянь та таких, що зводяться до названих видів (шляхом найпростіших рівносильних перетворень). б) в) 2) При яких значеннях a рівняння має один корінь: а) 1) Знайдіть значення змінної x, при якому правильна рівність:

15 Підсумки уроку а) Число б) число в) число г)
Яке з наведених тверджень правильне? — раціональне; — ірраціональне; — дійсне; а) Число Підсумки уроку б) число в) число г)

16 1. Вивчити теоретичний матеріал уроку (див. опорний конспект 10).
2. Розв’язати вправи на застосування вивчених понять (змісту, аналогічного до змісту вправ класної роботи). 3. На повторення: повторити означення квадратного кореня, арифметичного квадратного кореня, основну тотожність для квадратного кореня; розв’язати вправи на застосування названих понять. Домашнє завдання


Download ppt "Тестове завдання № 7 1. Розв’яжіть рівняння 21 0,4"

Similar presentations


Ads by Google