Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Уроки навчання грамоти

Similar presentations


Presentation on theme: "Уроки навчання грамоти"— Presentation transcript:

1 Уроки навчання грамоти
Вчитель ЗОШ №1 Леміш Т. Л.

2 Типи уроків за характером мовного матеріалу
Мета: Розкрити сучасні підходи до типології та структури уроків мови у початковій школі. З’ясувати особливості уроків за характером мовного матеріалу та за дидактичною метою. Прогностичний результат: поглибити та систематизувати знання про типи уроків української мови в початкових класах, їх особливості. Типи уроків за характером мовного матеріалу навчання грамоти вивчення мовних тем читання розвитку мовлення Уроки навчання грамоти Урок читання у добукварний період. Урок письма у добукварний період. Урок вивчення нового звука і букви (читання букварний період). Урок закріплення вивченого звука і букви (читання). Урок вивчення нової букви (письмо). Урок читання у післябукварний період. Урок письма у післябукварний період

3 Уроки розвитку мовлення
Типи уроків вивчення мовних тем Урок засвоєння нових знань. Урок осмислення знань і формування на їх основі вмінь і навичок. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. Урок спеціального повторення. Комбінований. Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень Уроки контролю навчальних досягнень: контролю мовної теми; контролю орфографічних умінь і навичок. Уроки розвитку мовлення Урок написання твору. Урок написання переказу. Комбінований. Типи уроків читання класного Урок вивчення нового твору. Урок узагальнення і систематизації. позакласного Урок роботи з дитячою книгою Урок позакласного читання початкового періоду. Урок позакласного читання основного періоду.

4 Урок читання у добукварний період
1. Організація класу до роботи. 2. Оголошення теми, завдань уроку. 3. Повторення раніше вивченого. (Бесіда, дидактичні ігри) 4. Формування мовних уявлень. 5. Закріплення уявлень. 6. Підсумок уроку. Структура уроку письма в добукварний період 1.Організація класу до роботи. 2.Оголошення теми, завдань уроку. 3. Повторення раніше вивченого. 3.1. Дидактичні ігри. Розповіді дітей. 3.2. Вправи на закріплення знань про раніше вивчене 4. Підготовчі вправи. 4.1. Пальчикова гімнастика 4.2. Штрихування. 5. Повідомлення теми уроку. 6. Формування нових умінь. 6.1. Показ написання (на дошці) з коментарем. 6.2. Самостійне написання. 7. Фізхвилинка (Виконати 3-4 вправи). 8. Тренувальні вправи. 9. Підсумок уроку. Структура уроку вивчення нового звука і букви Артикуляційно-слухові вправи (у визначеній послідовності). 1.1. Виділення звука. 1.2. Вимовляння і спостереження за його артикуляцією. 1.3. Віднесення виучуваного звука до голосного чи приголосного. 1.4. Впізнавання звука у словах, названих учителем (вихователем). 1.5. Добір дітьми слів з виучуваним звуком. 1.6. Синтетичні, аналітичні, аналітико-синтетичні звукові вправи.

5 2. Ознайомлення з буквою. 3. Вправи з читання. 2.1. Показ букви.
2.2. Засвоєння образу букви (називання предметів, що схожі на букву; називання букв, на які схожа виучувана; розфарбування букв; маніпуляції тощо). 2.3. Розміщення букви в набірному полотні. 2.4. Друкування великої і малої літер (1 рядок). 3. Вправи з читання. 1.1. Читання складів: - зразкове читання; - індивідуальне читання дітьми; - напівголосне, хорове читання; - читання “ланцюжком”. 1.2. Читання слів: - зразкове читання, пояснення і уточнення значень слів; - напівголосне читання дітьми; - індивідуальне голосне читання дітьми; - вибіркове читання; 1.3. Читання речень: - читання речення вчителем; - перевірка розуміння; - напівголосне читання; - читання “ланцюжком”. 1.4. Читання тексту: - підготовка до сприймання (розгляд малюнка); - читання вчителем (вихователем); - перевірка сприймання;

6 Структура уроку закріплення звуків і букви
- голосне індивідуальне читання учнями; - бесіда за змістом прочитаного; - напівголосне читання; - вибіркове читання; - читання “ланцюжком”; - інтонаційне читання (за потреби). 4. Розвиток зв’язного мовлення. (Розповідь за малюнком, розповідь за прочитаним, розповідь за аналогією, словниково-логічні вправи тощо). 5. Підсумок уроку. Структура уроку закріплення звуків і букви 1. Організація класу до роботи. 2. Оголошення теми, мети уроку. 3. Повторення раніше вивченого. 4. Вправи з читання. 5. Вправи з розвитку мовлення. 6. Підсумок уроку. Структура уроку вивчення нової букви (письмо) 1. Організація класу до роботи. 2. Зв’язок уроку письма з уроком читання. 2.1. Повторення раніше вивченого. 2.2. Аналітичні і синтетичні (звукові, буквені) вправи. 3. Оголошення теми, мети уроку. 4. Розгляд зразка писаної літери. 4.1. Порівняння з друкованою. Аналіз будови літери з переліком її елементів.

7 5. Засвоєння рухового образу літери.
5.1. Показ написання букви вчителем на дошці з коментуванням. 5.2. Створення рухового образу (письмо в повітрі, мокрим пензликом, обведення пальцями випуклого зразка букви) 5.3. Обведення зразка літери в зошиті, написання за пунктирними лініями. 6.Вправи з письма. 6.1. Написання літер. Написання трьох літер самостійно. Аналіз помилок. Фізхвилинка Дописування рядка літери. Написання з’єднань. Аналіз з’єднання (верхнє, середнє, нижнє). Показ написання учителем на дошці з коментуванням. Самостійне написання учнями. Написання слів. Звуковий аналіз слова (виділеного з тексту, відгадки до загадки, дібраного самостійно тощо). Показ написання слова вчителем з коментуванням з’єднань. Самостійне написання учнями. 6.4.Написання речення. Аналіз речення. Написання речення учнями (списування, письмо на слух, самодиктант тощо). Перевірка написаного. 6.5. Різні види вправ (списування, диктанти (звуків, складів, слів, речень), малюнкові самодиктанти, письмо по пам’яті тощо). 7. Підсумок уроку

8 Урок засвоєння нових знань
1. Організація учнів до роботи. 2. Актуалізація опорних знань. 3. Мотивація навчальної діяльності. 4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 5. Сприймання і усвідомлення нових знань. 5.1. Спостереження й аналіз мовних явищ під керівництвом учителя з метою виділення істотних ознак, закономірностей. 5.2.Узагальнення істотних ознак чи закономірностей, введення терміна (формулювання правила; складання узагальнювальних схем, таблиць ). 5.3.Уточнення суті ознак (повторення вивченого правила; коментування узагальнювальних схем, таблиць; аналіз нових прикладів). Осмислення нових знань у процесі практичної діяльності (формування умінь користуватись новими знаннями у процесі виконання різноманітних вправ – колективних, з коментуванням, конструктивні, міркування на мовну тему ). Домашнє завдання (пояснення домашнього завдання і способу його виконання; запис у щоденники). Підсумок уроку. Урок осмислення знань і формування на їх основі умінь і навичок 1. Організація учнів до роботи. 2. Актуалізація опорних знань. 3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 4. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь та навичок (за певною системою з поступовим ускладненням форм роботи, зростанням самостійності і творчої активності учнів). 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення (активізація вивчених граматичних форм, термінів – складання розповідей; описів; міркувань, і на мовну тему зокрема; мовних казок тощо). 6. Домашнє завдання. 7. Підсумок уроку.

9 Структура уроку узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
1. Організація класу. 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці. 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 4. Узагальнення й систематизація найважливіших теоретичних відомостей з теми (повторювально-узагальнювальна бесіда; відтворення узагальнювальних схем, таблиць). 5. Комплексні вправи (на доведення правильності виконання дій, розумових операцій; мовні розбори). 6. Творчі вправи. 7. Домашнє завдання. 8. Підсумок уроку. Структура уроку спеціального повторення 1. Організація класу. 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці. 3. Повторення теоретичних, усний аналіз прикладів, щ ілюструють теоретичні положення. 4. Тренувальні вправи (вправи, що сприяють відтворенню раніше вивченого і повторенню правил). 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення. 6. Домашнє завдання. 7. Підсумок уроку. Уроки контролю навчальних досягнень Контроль мовної теми 1. Організація учнів до роботи. 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 3. Ознайомлення із завданнями, визначення вимог до учнів, до способу виконання роботи. 4. Самостійне виконання контрольної роботи. 5. Збір робіт. 6. Відповіді на запитання, які виникли у школярів. 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом контрольної роботи.

10 Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень
Контроль орфографічних умінь і навичок 1. Організація учнів до роботи. 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 3. Підготовча робота: 3.1.Читання тексту диктанту. 3.2. Перевірка розуміння змісту тексту. 3.3. Коментування слів, написання яких не вивчали. 4. Контрольний диктант. 4.1. Читання речення учителем. 4.2. Читання речення за синтагмами і запис учнями. 4.3. Перевірка написання речення.(Так до кінця весь текст) 4.4. Читання тексту диктанту в цілому, перевірка учнями. 5. Збір зошитів на перевірку. 6. Відповіді на запитання учнів. 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом роботи. Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень 1. Організація класу. 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці. 3. Перевірка домашнього завдання. 4. Загальна характеристика результатів навчальних досягнень: - загальна кількість робіт, виконаних на 12 б. – … , 11 б. – …, і далі; - аналіз позитивних сторін, зрушень в роботах окремих учнів; - аналіз типових недоліків у роботах. 5. Робота над типовими помилками: - повторення правил, пояснення орфограм; - запис аналогічних прикладів. - складання речень зі словами, в яких допущено помилки, чи речень певних структур, в яких припущено пунктуаційних помилок. 6. Робота над індивідуальними помилками (виконання індивідуальних завдань (за картками, з допомогою учнів-консультантів). 7. Підсумок уроку.

11 Орієнтовні структури уроків написання творів
Орієнтовні структури уроків написання переказу 1.Організація класу до роботи. 2.Оголошення теми і мети уроку. 3.Підготовча робота. 4.Сприймання тексту. 5.Бесіда за змістом тексту. 6.Складання плану. 7.Словниково-стилістична робота. 8.Усний переказ (за частинами і в цілому). 9.Словниково-орфографічна робота. 10.Самостійний письмовий переказ. 1. Попередня роззосереджена підготовка до переказу. 2. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, завдань уроку. 3. Сприймання тексту ( зорове, слухове, зорово-слухове). 4. Аналіз тексту в єдності змісту, мови і композиції.Складання плану, добір робочих матеріалів. 5. Написання переказу на чернетках. 6. Редагування (колективне, самостійне, учителем). 7. Створення удосконаленого варіанту переказу. Написання у зошиті. 8. Перевірка і аналіз робіт. Орієнтовні структури уроків написання творів 1. Організація класу до роботи. 2. Оголошення теми, завдань уроку. 3. Підготовча робота. 4. Бесіда за змістом малюнка / за результатами спостережень, за темою/. 5. Складання плану. 6. Словниково-стилістична робота. 7. Усне складання творів. 8. Словниково-орфографічна робота. 9. Самостійне написання творів. 10. Заслуховування і аналіз кількох робіт. 11. Підсумок уроку.


Download ppt "Уроки навчання грамоти"

Similar presentations


Ads by Google