Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Проблема: “ Виховання моральних почуттів молодших школярів ”.

Similar presentations


Presentation on theme: "Проблема: “ Виховання моральних почуттів молодших школярів ”."— Presentation transcript:

1 Проблема: “ Виховання моральних почуттів молодших школярів ”.
Проблема: “ Виховання моральних почуттів молодших школярів ”. Мета: формування моральної вихованості учнів класу; розробка моделі інтегрованого уроку з пріоритетом морального виховання; розробка системи виховних заходів та уроків морального спрямування на основі творів В. Сухомлинського.

2 Завдання : ■ актуалізувати знання про теоретичні аспекти морального виховання в сучасному суспільстві; ■ скласти каталог публікацій у фахових періодичних виданнях з проблеми морального виховання молодших школярів; ■поповнити ММК методичними матеріалами з проблеми; ■ створити умови для реалізації завдань морального виховання в процесі навчання; ■розробити систему інтегрованих уроків, виховних заходів, спрямованих на формування моральної вихованості учнів.

3 Очікувані результати :
■ наявність в учнів уявлень про моральні принципи, норми, що регулюють суспільні відносини; ■ сформованість основних етичних понять та моральних якостей (чесність, чуйність, любов, доброта, працьовитість, самостійність, справедливість, шанобливість, ввічливість); ■ вміння аналізувати моральні вчинки відповідно до певних моральних норм; ■ втілення у практичній діяльності моральних норм, ідеалів, переконань, почуттів та принципів.

4 Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

5 СТРУКТУРА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
Моральність Моральний ідеал Моральна норма Мораль Моральна свідомість Моральне виховання Моральні переконання Моральна спрямованість Моральні почуття Моральні звички Моральні якості

6 Система моральних цінностей людства
Цінності особистого життя

7 Завдання морального виховання в школі
►формування національної свідомості; ►самосвідомості; ►свідомої дисципліни; ►обов’язку та відповідальності; ►поваги до закону, ►до старших, ►до жінки; ►прагнення жити в гармонії з природою.

8 Ступені процесу морального виховання учнів
Вироблення переконань, стійких звичок поведінки, продовження розвитку моральних почуттів Формування етичних понять Засвоєння початкових правил поведінки, які становлять азбуку моралі; розвиток моральних почуттів

9 “ Потужним засобом морального виховання є твори В. Сухомлинського”
“ Потужним засобом морального виховання є твори В. Сухомлинського” Уся творчість В.Сухомлинського як дитячого письменника є своєрідною програмою виховання і розвитку дитини. Кожна казка, кожне оповідання є основою для морально-етичних роздумів, висловлювання учнями власних оціночних суджень, імпульсом до самоаналізу. В них знайшли своє предметне відображення низка надзвичайно актуальних в усі часи проблем морального виховання, які заслуговують на творчу реалізацію сучасними педагогами.

10 Інтегрований урок, спрямований на виховання моральних почуттів

11 Алгоритм підготовки виховного заходу
Визначення теми заходу, яка відображає певну моральну якість Формулювання мети виховного заходу Підбір відповідного твору В. О. Сухомлинського Визначення найбільш доцільних для реалізації мети методів та прийомів ТРВЗ Моделювання даних методів в залежності від теми і мети виховного заходу Визначення їх місця у структурі конкретного заходу Складання конспекту виховного заходу

12 Збережемо пам’ять поколінь

13 Із джерел народної мудрості

14 МИ – одна сім’я


Download ppt "Проблема: “ Виховання моральних почуттів молодших школярів ”."

Similar presentations


Ads by Google