Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тема: Відносна густина газів. Обчислення відносної густини.

Similar presentations


Presentation on theme: "Тема: Відносна густина газів. Обчислення відносної густини."— Presentation transcript:

1 Тема: Відносна густина газів. Обчислення відносної густини.

2 Мета: 1. Розкрити суть поняття «відносна густина газів».
2. Сформувати вміння обчислювати відносну густину газів, розв’язувати задачі з використанням цієї величини. 3. Показати практичне знання цих розрахунків.

3 Формула газу N2 O2 H2 CO2 CH4 NH3 Кількість речовини 1 моль 0,5 моль 2 моль Молярна маса 28г/моль 32г/моль 2г/моль 44г/моль 16г/моль 17г/моль Маса 28г 16г 88г 32г 8,5г Об’єм 22,4л 11,2л 44,8л

4 Висновок з таблиці: однакова кількість речовини різних газів займає однаковий об’єм, але має різну масу, як і різну молярну масу.

5 Гази мають різну густину.
Порівняємо густину двох різних газів кількістю речовини 1 моль (н.у.) p = m / V p2 = M2 / Vm p1 = M1 / Vm

6 Тоді співвідношення густин:
p1 / p2 =( M1 * Vm ) / (Vm * M2) = M1 / M2.

7 Співвідношення M1 / M2 називають відносною густиною газів. Позначають Д.

8 Відносна густина газів – це безрозмірна величина, що показує, у скільки разів один газ важчий або легший за інший: Д = M1 / M2 Звідси M1 = Д * M2.

9 За формулою M1 = Д * M2 обчислюємо молярну масу повітря в кімнаті.
Зважуємо закриту колбу з повітрям на терезах. Заповнюємо колбу киснем, закорковуємо та зважуємо. Обчислюємо співвідношення маси колби з повітрям і киснем, це й буде відносна густина, оскільки об’єм колби однаковий, отже, і кількість речовин однакова. M2 (О2) = 32г/моль За формулою M1 = Д * M2 обчислюємо молярну масу повітря в кімнаті.

10 Задача 1. Обчисліть відносну густину карбон(IV)оксиду за киснем
Задача 1. Обчисліть відносну густину карбон(IV)оксиду за киснем. Задача 2. Обчисліть відносну густину сульфуру(IV)оксиду за воднем. Задача 3. Густина метану за гелієм дорівнює 4. Обчисліть молярну масу метану й виведіть його формулу.

11 Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф
підручника,відповісти на питання. Творче завдання (домашня практика). Знайдіть молярну масу газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15


Download ppt "Тема: Відносна густина газів. Обчислення відносної густини."

Similar presentations


Ads by Google