Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. Розкрити суть поняття « відносна густина газів ». 2. Сформувати вміння обчислювати відносну густину газів, розв ’ язувати задачі з використанням цієї.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. Розкрити суть поняття « відносна густина газів ». 2. Сформувати вміння обчислювати відносну густину газів, розв ’ язувати задачі з використанням цієї."— Presentation transcript:

1

2 1. Розкрити суть поняття « відносна густина газів ». 2. Сформувати вміння обчислювати відносну густину газів, розв ’ язувати задачі з використанням цієї величини. 3. Показати практичне знання цих розрахунків.

3 Кількість речовини 1 моль 0,5 моль 1 моль 2 моль 0,5 моль Молярна маса 28г/моль 32г/моль 2г/моль 44г/моль 16г/моль 17г/моль Формула газу N 2 O 2 H 2 CO 2 CH 4 NH 3 Об’єм 22,4л 11,2л 22,4л 44,8л 11,2л Маса 28г 16г 2г 88г 32г 8,5г

4 Висновок з таблиці : однакова кількість речовини різних газів займає однаковий об ’ єм, але має різну масу, як і різну молярну масу.

5  Порівняємо густину двох різних газів кількістю речовини 1 моль ( н. у.)  p = m / V p 2 = M 2 / V m p 1 = M 1 / V m

6 p 1 / p 2 =( M 1 * V m ) / (V m * M 2 ) = M 1 / M 2.

7 Співвідношення M 1 / M 2 називають відносною густиною газів. Позначають Д.

8 Відносна густина газів – це безрозмірна величина, що показує, у скільки разів один газ важчий або легший за інший : Д = M 1 / M 2 Звідси M 1 = Д * M 2.

9  Зважуємо закриту колбу з повітрям на терезах.  Заповнюємо колбу киснем, закорковуємо та зважуємо.  Обчислюємо співвідношення маси колби з повітрям і киснем, це й буде відносна густина, оскільки об ’ єм колби однаковий, отже, і кількість речовин однакова.  M 2 ( О 2 ) = 32 г / моль За формулою M 1 = Д * M 2 обчислюємо молярну масу повітря в кімнаті.

10 Задача 1. Обчисліть відносну густину карбон (IV) оксиду за киснем. Задача 2. Обчисліть відносну густину сульфуру (IV) оксиду за воднем. Задача 3. Густина метану за гелієм дорівнює 4. Обчисліть молярну масу метану й виведіть його формулу.

11  Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання. Творче завдання ( домашня практика ). Знайдіть молярну масу газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15


Download ppt "1. Розкрити суть поняття « відносна густина газів ». 2. Сформувати вміння обчислювати відносну густину газів, розв ’ язувати задачі з використанням цієї."

Similar presentations


Ads by Google