Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

на тему: “Сучасний урок у початковій школі”

Similar presentations


Presentation on theme: "на тему: “Сучасний урок у початковій школі”"— Presentation transcript:

1 на тему: “Сучасний урок у початковій школі”
Презентація на тему: “Сучасний урок у початковій школі”

2 учителів початкових класів Гурбинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

3 Урок у початкових класах як організаційна форма навчання постійно зазнає багатьох змін у своїй побудові у зв´язку зі змінами вимог до якості освіти, що їх висувають у різні часи перед школою влада, суспільство і педагогічна наука Це зумовлено тим, що урок є не лише організаційною формою, а й відрізком, клітинкою обмеженого в часі навчального процесу, характер якого залежить від його цілей, що мають на ньому розв´язуватися, змісту і методів навчання. Якщо в цілях і змісті шкільної освіти відбуваються суттєві зміни, вони обов´язково впливають на дидактичні і методичні аспекти організації уроку, оцінювання його ефективності. Це зумовлене тим, що під час уроку вчитель застосовує всі основні категорії дидактики: мету навчання, форми, методи, технології, контроль, оцінювання. На уроці, як у цілісному відрізку процесу навчання, взаємодіють всі його компоненти – цілі, дидактичні задачі, зміст, методи, матеріальне оснащення та інше. Ознаками сучасного уроку є взаємодія всіх компонентів і цілісність процесу навчання.

4 Засвоєння нового матеріалу
Закріплення і застосування знань, умінь і навичок Базові типи уроків за дидактичною метою Повторення і узагальнення знань і вмінь Перевірка і контроль результатів навчання

5 Ігровий метод зазвичай є складовим елементом уроку-казки, уроку мандрівки, уроку інсценізації, уроку-конкурсу.

6

7 У такому вигляді зазначені типи уроків в початкових класах трапляються рідко. Як правило переважає поєднання різних цілей навчання, а отже, маємо справу з уроком змішаного типу, тобто, комбінованим, на якому розв´язується кілька дидактичних цілей, застосовуються різні способи організації навчання. Перед вами перелік поширених назв уроків, які відбивають провідні способи організації навчальної діяльності учнів.

8 Назви уроків за провідним способом організації навчальної діяльності
Урок - драматизація Назви уроків за провідним способом організації навчальної діяльності Урок - конкурс Урок - казка Урок – подорож мандрівка Урок - презентація Урок – презентація портфоліо ( учнів і класу) Урок – дослідження (розв´язування проблемної задачі) Уроки розвитку творчих здібностей, логічного мислення Урок - гра

9

10 Вкраплення таких уроків у канву звичної для учнів урочної діяльності посилює мотивацію учіння, активізує різні форми сприймання і мислення, співробітництво учителя з учнями і учнів між собою. Їх проведення – гарна нагода як вчителю, так і учням краще розкрити, виявити особисті якості. Для цих уроків перш за все потрібно визначити мету взаємозв´язку навчальних, виховних і розвивальних завдань, передбачити відповідні форми і методи роботи, демонстраційний матеріал, технічні засоби. Якщо проаналізувати структуру навчальної діяльності учнів на таких уроках, то вона відображає відому психологічну і дидактичну сутність процесу пізнання: учні сприймають, аналізують, усвідомлюють, застосовують. Нові назви таких уроків лише відображають нові форми навчальної взаємодії, а дидактична сутність уроку полягає чи у засвоєнні нового, чи у розширенні, збагаченні, узагальненні, застосуванні відомого. Стосовно назви « компетентнісний урок». Вчителі вже достатньо поінформовані про те, що оновлення змісту і методики шкільної, а отже, і початкової освіти, перебудовується на засадах компетентнісного підходу.Цей підхід є найважливішим засобом реалізації особистісно зорієнтованого навчання, адже компетентності і компетенції мають бути особистнісним надбанням кожного учня. Тому правильно вважати компетентнісний підхід теоретичною і методичною основою проведення сучасного уроку з усіх предметів, що орієнтує вчителя на результативно- діяльнісну освіту.

11 У навчанні молодших школярів дуже важливо ознайомити їх з метою завдання, вимогами до них, способами виконання і самоконтролю. Передусім слід зосереджувати увагу учнів на правильних прийомах роботи і самоконтролю, визначати шляхи їх удосконалення. Як відомо первинні враження відіграють у навчанні неабияку роль: вони надовго закарбовуються в пам´яті дитини, що забезпечує правильне ( або помилкове) запам´ятовуваня і відтворення інформації; формування відповідних навичок, умінь та звичок. У процесі виконання завдань молодшими школярами зразок весь час повинен перебувати в полі зору.

12 Одним із підтипів уроків є їх проведення на основі інтеграції
Одним із підтипів уроків є їх проведення на основі інтеграції. Для цього у системі початкової освіти є об´єктивні передумови: один вчитель веде кілька предметів; за віковими особливостями пізнавального розвитку молодші школярі тяжіють до цілісного сприймання світу; у змісті навчальних програм закладено передумови для міжпредметних зв´язків; формування ключових компетентностей грунтується на інтеграції змістового і процесуального компонентів навчальної діяльності.

13 Інтегровані уроки Окремі уроки на основі змісту двох – трьох предметів
Система уроків інтегрованих за окремими курсами, предметами Окремі уроки розвитку пізнавальних здібностей за блочною інтеграцією тем у межах одного предмета

14

15 Отже, оновлення теоретичних засад змісту початкової освіти, розширення джерел інформації, відкритість зарубіжного досвіду стимулюють активний рух в теорії і практиці удосконалення уроку. Для сучасної початкової школи характерним є співіснування у педагогічному досвіді основних дидактичних типів і варіантів різних уроків, що засвідчує розвиток, значні резерви для удосконалення, осучаснення цієї давно відомої організаційної форми навчання.


Download ppt "на тему: “Сучасний урок у початковій школі”"

Similar presentations


Ads by Google