Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Узагальнення й систематизація знань з теми: “Хімічний зв’язок”

Similar presentations


Presentation on theme: "Узагальнення й систематизація знань з теми: “Хімічний зв’язок”"— Presentation transcript:

1 Узагальнення й систематизація знань з теми: “Хімічний зв’язок”

2 Типи хімічних зв'язків

3 Ковалентний неполярний зв’язок Ковалентний полярний зв’язок Йонний зв’язок Між якими елементами утворюється Електронегатив ність Спільні електронні пари Молекулярна формула Електронна формула

4 Заповніть схему Ковалентний неполярний зв. Ковалентний полярний зв. Йонний звязок H 2 S, N 2, H 2 O, KCl, SCl 4, Н 2, OF 2, KF.

5 Запишіть схеми утворення запропонованих речовин. Вкажіть тип зв’язку. а) кисню; б) барій сульфіду; в) йодоводню.

6 Закінчіть речення: «Хімічний зв'язок, під час якого відбувається зміщення спільних електронних пар до більш електронегативного атома, називають..,» А. йонним; В. ковалентним полярним; Б. ковалентним неполярним; Г. металічним..

7 Закінчіть речення: Ковалентним називають хімічний зв’язок, який утворюється за допомогою… А. віддавання або приєднання електронів; Б. катіонів металів і усуспільнених електронів. В. спільних електронних пар; Г. електростатичною взаємодією заряджених частинок;

8 Електронегативність атомів елементів, що утворюють ковалентний неполярний зв’язок: A. однакова; Б. відрізняється, але не різко; В. різко відмінна; Г. всі варіанти вірні.

9 Вкажіть, у бік атома якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі H 2 S: А Гідрогену, як більш електронегативного атома; Б Сульфуру, як більш електронегативного атома; В Гідрогену, як менш електронегативного атома; Г Сульфуру, як менш електронегативного атома.

10 Домашнє завдання: § 8 Написати схеми утворення азоту, натрій сульфату, сірководню. Вказати тип хімічного зв’язку Впр. 7*, 8*, 9* с. 41 (за бажанням) Підготувати проекти “Типи кристалічних граток”


Download ppt "Узагальнення й систематизація знань з теми: “Хімічний зв’язок”"

Similar presentations


Ads by Google