Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Нормативно-методичне забезпечення викладання навчального предмета “ Основи здоров’я” в 2013-2014 навчальному році Волкова І.В., завідувач, Берзіня О.О.,

Similar presentations


Presentation on theme: "Нормативно-методичне забезпечення викладання навчального предмета “ Основи здоров’я” в 2013-2014 навчальному році Волкова І.В., завідувач, Берзіня О.О.,"— Presentation transcript:

1 Нормативно-методичне забезпечення викладання навчального предмета “ Основи здоров’я” в навчальному році Волкова І.В., завідувач, Берзіня О.О., методист Центру формування здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

2 Нормативне забезпечення:
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: затверджено постановою кабінету Міністрів України від р. № 1392// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – – № 4-5. – С Державний стандарт початкової загальної освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від р. № 462// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – – № – С Лист Міністерства освіти і науки України від № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Лист Міністерства освіти і науки України від № 1/ «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

3 Лист Міністерства освіти і науки України від 15. 07
Лист Міністерства освіти і науки України від № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від №1114 «Про затвердження Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від року № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки від року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім “Освіта”,2013. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5–9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. Стан і шляхи підвищення якості викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області в 2012/2013 навчальному році.

4 Завдання навчального предмету «Основи здоров’я»
Завдання навчального предмету «Основи здоров’я» формувати в учнів знання про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя; розвивати в учнів життєво необхідні уміння і навички, вміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності; cтворити мотивацію учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я; підготувати учнів до забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях.

5 Реалізація мети та завдань предмета:
Реалізація мети та завдань предмета: постійного мотивування учнів до здорового способу життя; застосування інтерактивних методів навчання; урізноманітнення типів уроків; переважання практичний дій і вправ у засвоєнні навчального матеріалу; забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування; наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу; наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища; співпраця вчителя з батьками, батьків з дітьми; ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя; здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

6 На вивчення предмета «Основи здоров’я»
відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено: У 5-7 класах – 1 години на тиждень; У 8-9 класах – 0,5 години на тиждень. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у класах передбачено 0,5 години на тиждень.

7 Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану. Рекомендовано за рахунок годин варіативної складової запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед у класах. Неприпустими є використання годин, відведених на предмет “Основи здоров’я”, для довантаження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки

8 Особливості оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я та оточуючих. Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на: підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я; набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному здоров’ю; позитивне ставлення до здорового способу життя.

9 проведення факультативного курсу “Захисти себе від ВІЛ” за
проведення факультативного курсу “Захисти себе від ВІЛ” за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/ СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.М. Оржеховська, В.С. Пономаренко);

10 План заходів МОН України, затверджений наказом МОН України від 01. 06
План заходів МОН України, затверджений наказом МОН України від року № 457 запровадження норми щодо викладання предмета вчителем, який пройшов навчання за методикою ООЖН і має відповідний документ; (наказ МОНМСУ від № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»). забезпечення створення кабінету основ здоров’я у кожному ЗНЗ; запровадження у ЗНЗ факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ/СНІДу.

11 порядок створення кабінету ОЗ;
Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (затверджене наказом МОН України від року № 1114) визначає: порядок створення кабінету ОЗ; призначення та основні напрямки роботи кабінету ОЗ; навчально-методичне забезпечення кабінету ОЗ; матеріально-технічне оснащення кабінету ОЗ; засади керування роботою кабінету ОЗ.

12 Кабінет може бути оснащений
куточком з безпеки життєдіяльності; підручниками та навчальними посібниками для кожного учня; фаховими журналами; довідковою, науково-методичною літературою; матеріалами узагальненого педагогічного досвіду, розробками уроків та виховних заходів з використанням тренінгових технологій; інструкціями, рекомендаціями.

13 Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу 13

14 На урок впливають : зміни в суспільстві;
державне замовлення школи на підготовку громадян, здатних задовольнити актуальні потреби суспільства; державні стандарти та програми; сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами, технологіями навчання; особистість учителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати психологічні особливості кожного учня під час управління навчальною діяльністю.

15 Функції вчителя на уроці
Функції вчителя на уроці зацікавлююча організуюча контролююча коригуюча спрямовуюча та інші

16 Етапи підготовки до уроку:
Етапи підготовки до уроку: ДІАГНОСТИКА (ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ, РІВНЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ) ПРОГНОЗУВАННЯ (ВИБІР СТРАТЕГІЇ ТА ВАРІАНТІВ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ) ПЛАНУВАННЯ (ПЛАН УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ)

17 розкривати питання, що мають реальне значення для підлітків;
Зміст уроку основ здоров’я повинен відповідати віковим та реальним потребам учнів, а саме: розкривати питання, що мають реальне значення для підлітків; враховувати потреби і рівень соціально-психологічного розвитку учнів; мати превентивний характер; бути спрямованим на формування життєвих навичок, що мають ключове значення для здорової і безпечної поведінки.

18 Ознаки сучасних методів та прийомів навчання:
навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальних; навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного використання цих знань; навчання в емоційно насиченому просторі.

19 Ефективними на уроках основ здоров’я можуть бути сучасні педагогічні технології, що ґрунтуються на використанні методів інтерактивного навчання, у тому числі й системи завдань і вправ, зорієнтованих на діалогові форми навчальної взаємодії, використання елементів тренінгових форм, проектної діяльності, ведення індивідуальних і колективних портфоліо.

20 Життеві навички Життєві навички – це здатність до адаптації та позитивної поведінки, що створює для людей можливість ефективно справлятися з вимогами і проблемами щоденного життя (визначення ВООЗ). Основні життєві навички – поведінкові навички: навички самоорганізації; комунікаційні навички та навички міжоособистісного спілкування; навички прийняття рішень та критичного мислення.

21 Інтерактивні методи — це сукупність засобів і прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності, яка забезпечує активність учнів у здобутті знань. - обговорення в класі актуальних проблем; мозкова атака; рольова гра; робота та виконання вправ у малих групах; аудіовізуальна діяльність; дебати, дискусії, ток-шоу; тренінги; конкурси, вікторини, розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій; складання планів дій у проблемних ситуаціях. 21

22 Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та з учителем.

23 Атрибути тренінгу:

24 Складові ефективності та успішності уроку:
Складові ефективності та успішності уроку: ГЛИБОКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ ВЧИТЕЛЯ З ПИТАНЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ РЕТЕЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА УРОКУ ТВОРЧИЙ ПІДХІД ПЕДАГОГА, ЙОГО КОМУНІКАТИВНІСТЬ

25 Рекомендації методистам Р(М)МК(Ц), які забезпечують методичний супровід викладання предмета “ Основи здоров’я” Підвищення професійної компетентності вчителів основ здоров’я направити на: реалізацію Державного стандарту (Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура») та програми підвищення якості навчання основам здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області; розвиток здоров’язбережувальної та психосоціальної компетентності педагогів; створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя щодо викладання предмету «Основи здоров’я» через спецкурси та спецкурси-тренінги, та подальшої їх реалізації у практику роботи; цілеспрямовану роботу щодо виявлення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я, ширше залучати даних працівників до участі в професійних конкурсах, інших заходах щодо пропагування особистої педагогічної майстерності.

26 Дякуємо за увагу!


Download ppt "Нормативно-методичне забезпечення викладання навчального предмета “ Основи здоров’я” в 2013-2014 навчальному році Волкова І.В., завідувач, Берзіня О.О.,"

Similar presentations


Ads by Google