Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Фаховий мультимедійний проект Тема: Метод проектів на уроках фізики

Similar presentations


Presentation on theme: "Фаховий мультимедійний проект Тема: Метод проектів на уроках фізики"— Presentation transcript:

1 Фаховий мультимедійний проект Тема: Метод проектів на уроках фізики
Слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою навчання з року вчителя фізики вищої категорії Училища №3 Національного університету “Одеська юридична академія” Овчіннікова Костянтина Валерійовича м. Одеса 2012р.

2 Метод проектів на уроках фізики
Цілі вивчення фізики наступні: розвиток інтересів і здібностей учнів на основі передачі їм знань та досвіду пізнавальної та творчої діяльності; усвідомлення учнями змісту основних наукових понять і законів фізики, взаємозв’язків між ними; формування в учнів уявлень про цілісну фізичну картину світу.

3 Метод проектів на уроках фізики
Особистісними результатами навчання фізиці у школі є: сформованість пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів; переконаність у можливості пізнання природи, в необхідності розумного використання досягнень науки і техніки для подальшого розвитку людства, повага до творців науки і техніки, відношення до фізики як до елементу загальнолюдської культури; самостійність у набутті нових знань і практичних умінь; готовність до вибору життєвого шляху у відповідності із власними інтересами і можливостями; мотивація освітньої діяльності учнів на основі особистісно зорієнтованого підходу; формування ціннісних відносин один до одного, до вчителя, до авторів відкриттів та винаходів, до результатів навчанн

4 Метод проектів на уроках фізики
Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є: оволодіння навичками самостійного набуття нових знань, організації навчальної діяльності, постановки мети, планування, самоконтролю та оцінки результатів своєї діяльності, уміннями передбачити можливі результати своїх дій; усвідомлення різниць між вхідними фактами та гіпотезами для їх пояснення, теоретичними моделями і реальними об’єктами, оволодіння універсальними навчальними діями на прикладах гіпотез для пояснення відомих фактів і експериментальної перевірки висунутих гіпотез, розробки теоретичних моделей процесів або явищ.

5 Метод проектів на уроках фізики
Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є: формування умінь сприймати, переробляти і пред’являти інформацію в словесній, наочній, символічній формах, аналізувати і переробляти отриману інформацію у відповідності до поставлених задач, виділяти основний зміст прочитаного тексту, знаходити в ньому відповіді на поставлені запитання та викладати його; набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації з використанням різноманітних джерел і нових інформаційних технологій для розв’язування пізнавальних задач;

6 Метод проектів на уроках фізики
Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є: розвиток монологічного і діалогічного мовлення, уміння виражати власні думки і здібності вислуховувати співрозмовника, розуміти його точку зору, визнавати право іншої людини на власну думку; засвоєння прийомів дій у нестандартних ситуаціях, оволодіння евристичними методами розв’язування проблем; формування умінь працювати в групі із виконанням різноманітних соціальних ролей, надавати і відстоювати власні погляди і переконання, вести дискусію.

7 Метод проектів на уроках фізики
Вимоги до предметних результатів засвоєння шкільного курсу фізики (повна загальна середня освіта): сформованість уявлень про роль і місце фізики у сучасній науковій картині світу; усвідомлення фізичної суті явищ, що спостерігаються у Всесвіті; усвідомлення ролі фізики у формуванні світогляду і функціональної грамотності людини для розв’язування практичних задач; оволодіння основними фізичними поняттями, закономірностями, законами і теоріями; впевнене користування фізичною термінологією та символікою;

8 Метод проектів на уроках фізики
Вимоги до предметних результатів засвоєння шкільного курсу фізики (повна загальна середня освіта): оволодіння основними методами наукового пізнання, що використовуються у фізиці: спостереження, опис, вимірювання, знаходити залежність між фізичними величинами, пояснювати отримані результати та робити висновки; сформованість вміння розв’язувати фізичні задачі; сформованість уміння використовувати отримані знання для пояснення умов протікання фізичних явищ в природі та для прийняття практичних рішень в повсякденному житті; сформованість власної позиції по відношенню до фізичної інформації, що отримана з різних джерел.

9 Метод проектів на уроках фізики
Метод проектів – це: базова освітня технологія, що підтримує компетентнісно орієнтований підхід в освіті. Кожні 5-6 років виникають і користуються попитом нові області професійної діяльності, відходять і поступово припиняють своє існування старі. Метод проектів дозволяє найменш ресурсовитратним способом створити подібне середовище.

10 Метод проектів на уроках фізики
Для чого потрібний метод проектів? Навчити учнів самостійному, критичному мисленню. Роздумувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, робити обґрунтовані висновки. Приймати самостійні аргументовані рішення. Навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі.

11 Метод проектів на уроках фізики
Етапи роботи над проектами: Організаційний; Вибір і обговорення головної ідеї, мети і задач майбутнього проекту; Обговорення методичних аспектів і організація роботи учнів; Структурування проекту із виділенням підзадач для визначених груп учнів, підбір необхідних матеріалів; Робота над проектом; Підведення підсумків, оформлення результатів; Презентація проекту.

12 Метод проектів на уроках фізики
Наявність проблеми Робота над проектом завжди спрямована на розв’язування конкретної проблеми. Немає проблеми – немає діяльності. Метод проектів можна використовувати в навчально-виховному процесі для розв’язування різноманітних невеликих проблемних задач в рамках одного або двох уроків (короткотривалі). Наприклад, для розв’язування великих задач (проблем), складних для сприйняття питань використовую великі проекти, які в основному виконуються у позаурочній діяльності. Поле для вибору теми довготривалих проектів з фізики є великим. Тематика проектів може відноситися до якого-небудь теоретичного питання навчальної програми з метою поглибити знання учнів з даного питання, диференціювати процес навчання. Частіше теми проектів відносяться до якого-небудь питання, актуального для практичного життя і такого, що потребує залучення знань учнів не з одного предмету, а з кількох різних областей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Таким чином, досягається природна інтеграція знань.

13 Метод проектів на уроках фізики
Обов’язкове планування дій. В ході розбору і обговорення проекту виробляється план спільних дій учнів та вчителя, створюється банк ідей і пропозицій. Протягом всієї роботи вчитель допомагає у постановці мети, коректує роботу, але ні в якому разі не нав’язує учню власне бачення розв’язування задачі. Учасників проекту я розподіляю на групи по 3-5 осіб в залежності від кількості учнів в групі. В кожній групі розподіляються ролі: наприклад, генератор ідей, інженер, презентатор, дизайнер, критик, енциклопедист, секретар та ін.

14 Метод проектів на уроках фізики
Пошук інформації. Велику підтримку в цьому надають Інтернет-ресурси. Знайдена інформація обробляється, осмислюється. Після спільного обговорення обирається базовий варіант. Вчитель корегує послідовність технологічних операцій в кожній роботі.

15 Метод проектів на уроках фізики
Результат роботи. Учні, обрав посильні технології для створення своєї роботи, уточнюють, аналізують зібрану інформацію, формулюють висновки. Вчитель виступає в ролі наукового консультанта. Результати виконаних проектів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення. Якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат, готовий для використання на уроці, в навчально-виховному процесі, в реальному житті.

16 Метод проектів на уроках фізики
В своїй роботі я використовую групові, індивідуальні, монопредметні і міжпредметні, інформаційні та практично-орієнтовані проекти. Також використовую модель навчального заняття в режимі проектного навчання, використовуючи технологію дослідницького проекту.

17 Метод проектів на уроках фізики
Приклади проектної роботи з теми “Електрика навколо нас” (березень-квітень 2012 року): Проекти: “Освітлення в кімнаті”, “Світлофор”, “Світлофор на перехресті”, “Будинок із проводкою”.

18 Метод проектів на уроках фізики
За підсумками співбесіди з проектними групами на питання “Які навички чи вміння ви отримали під час роботи над проектом?” учні давали наступні відповіді: “Навчилися правильно розподіляти час”; “Навчилися готувати презентацію”; “Навчилися доводити до кінця почату справу”; “Навчилися досягати поставленої мети”.

19 Метод проектів на уроках фізики
Результативність методу Інтерес до предмету – 83%; Інтерес до практичного матеріалу – 77 %; Інтерес до області знань (значно більше шкільного курсу фізики) – 42%; Бажання спілкуватися з вчителем з предмету – 98%. Залучення учнів до проектної діяльності дозволяє найбільш повно визначати і розвивати інтелектуальні і творчі здібності.


Download ppt "Фаховий мультимедійний проект Тема: Метод проектів на уроках фізики"

Similar presentations


Ads by Google