Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

НЕ БІЙТЕСЯ ДОСКОНАЛОСТІ. ВАМ ЇЇ НЕ ДОСЯГТИ САЛЬВАДОР ДАЛІ

Similar presentations


Presentation on theme: "НЕ БІЙТЕСЯ ДОСКОНАЛОСТІ. ВАМ ЇЇ НЕ ДОСЯГТИ САЛЬВАДОР ДАЛІ"— Presentation transcript:

1 НЕ БІЙТЕСЯ ДОСКОНАЛОСТІ. ВАМ ЇЇ НЕ ДОСЯГТИ САЛЬВАДОР ДАЛІ
НЕ ВСЕ ОДНАКОВО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ УСІХ ЦИЦЕРОН

2 Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти

3 Гасло: Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться.
Гасло: Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться.

4 Основними завданнями нашого тренінгу є:
Поглиблення уявлень про сучасний урок Формування умінь працювати в групі Навчання спілкуватися толерантно

5 Урок – це жива клітина навчально-виховного процесу.
Урок – не самоціль. Це лише інструмент виховання й розвитку особистості. Урок – система соціальна, що може існувати лише за взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з одним. Сучасний урок – це урок спрямований на те, щоб кожна дитина збагнула себе як самодостатню особистість. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

6 Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями. Урок – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В.О.Сухомлинський

7 Правила співпраці, за якими ми маєм працювати :
Правила співпраці, за якими ми маєм працювати : Слухати і чути; Говорити по черзі; Бути активними; Бути доброзичливими; Бути толерантними; Бути позитивними.

8 СУЧАСНИЙ УРОК Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів. Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.

9 Три постулати, закладені в основі нової технології уроку:
1. Урок – є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня 2. Урок є частиною життя дитини 3. Людина на уроці завжди зали-шається найвищою цінністю, виступа-ючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу

10 Характеристики сучасного уроку:
На сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля; Панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва; Є місце кожній дитині, тому що сучасний урок – запорука його успіху у майбутньому!

11 Вимоги до сучасного уроку
Дидактичні Психологічні Загально педагогічні Виховні Гігієнічні

12 ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)
На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня. Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання. Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству. Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації. Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості. Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

13 ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)
Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці. Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань. Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення. Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки. Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших. Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу. Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку. Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів. Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

14 Моделі навчання Пасивна Учень виступає у ролі об‘єкта навчання (слухає, записує, дивиться) Активна Учень виступає суб‘єктом навчання ( самостійна робота, творчі завдання) Інтерактивна Активна взаємодія всіх учнів і учителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)

15 Педагогічні технології:
технологія традиційного навчання ; технологія проблемного навчання ;  ігрові технології ;  технологія особистісно-зорієнтованого навчання ;  технологія розвивального навчання;  технологія колективного способу навчання ;

16 технологія розвитку критичного мислення ;
технологія розвитку критичного мислення ;  технологія програмного навчання ;  технологія інтерактивного навчання ; проектна технологія ;  технологія модульного навчання ;  технологія колективного творчого навчання;

17 Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :
Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :  чітка, послідовна, педагогічна, дидактична розробка цілей, навчання та виховання ;  структурування, впорядкування, ущільнення інформації, належної до засвоєння ;  комплексне застосування дидактичних, технічних і комп 'ютерних засобів навчання і контролю ;  підсилення, наскільки це можливо, діагностичних функцій навчання і виховання ;  гарантованність досить високого рівня якості навчання.

18 Типи уроків Урок формування знань
Урок формування та вдосконалення навичок і вмінь Урок застосування знань, умінь і навичок Урок узагальнення та систематизації знань Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок Комбінований урок

19 З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби
ТЕСТ “Хто ти?” З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

20 Результат: Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат) Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник) Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло) Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник) Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг)

21 ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ – ЦЕ 99% ПРАЦІ
ТА 1% ТАЛАНТУ ТОМАС ЕДІСОН

22 Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів, а й утричі ефективніша за одні лише слова

23 Дослідження російських психологів
читаючи очима, може запам'ятати 10% інформації, слухаючи — 26% , розглядаючи — 30% , слухаючи і розглядаючи — 50%, обговорюючи — 70%, особистий досвід — 80%, спільна діяльність з обговоренням — 90% , навчання інших — 95%

24 «Піраміда навчання»

25 Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку
Ефективний Сучасний Урок Матеріально-технічне забезпечен-ня Навчальні програми Суспільна значущість навчання Форми організації навчання Методи навчання Емоційний настрій Кадрове забезпечен-ня

26 Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від учителя
Педагогічна майстерність Якісна методична підготовка Знання методів Сучасні технології Уміння спілкуватися з учнями Знання їх вікових особливостей Толерантність Креативність Любов до учнів Співпраця Сучасний урок+ вчитель Ситуація успіху Інтерактивні форми роботи Відчувати проблеми

27 Аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:
Аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня: Свідоме ставлення; Бажання вчитися; Активність; Зацікавленість; Здібності учня; Підготовка до уроку; Потреба у нових знаннях; Здатність отримувати задоволення від навчання; Вміння слухати; Самоосвіта. Сучасний учень

28 Уроки розвитку творчих здібностей, логічного мислення
Нестандартні уроки Урок-казка Урок-конкурс Урок-драматизація Урок-гра Назви уроків за провідним способом організації навчальної діяльності учнів Урок-подорож Уроки розвитку творчих здібностей, логічного мислення Урок-дослідження Урок-презентація

29 Підсумок заняття Дякуємо за участь , вашу активність, співпрацю
Підсумок заняття Дякуємо за участь , вашу активність, співпрацю. До нових зустрічей.


Download ppt "НЕ БІЙТЕСЯ ДОСКОНАЛОСТІ. ВАМ ЇЇ НЕ ДОСЯГТИ САЛЬВАДОР ДАЛІ"

Similar presentations


Ads by Google