Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang.

Similar presentations


Presentation on theme: " Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang."— Presentation transcript:

1

2  Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar.kimiahaba cahayatenagaalam sekitarkesihatanmanusiaekosistem

3 AirUdaraTanihBunyi

4  Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau merosakkan alam sekitar, ke dalam dalam atmosfera. bahan kimiajirim zarahanbahan biologialam sekitar atmosfera

5  Pembakaran terbuka  Merokok  Pembuangan udara bahaya dari kilang&kenderaan

6  Kerosakkan tumbuhan  kekurangan sumber makanan dan ekonomi  Menjejaskan kesihatan manusia  Kenaikan suhu bumi  Menyebabkan jerebu

7  Pencemaran air, seperti kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi. Pencemaran aireutrofikasi

8 Pertanian Perlombongan Projek Perumahan Pembalakan Pembinaan Lebuh Raya

9 Menjejaskan kesihatan manusia/haiwan Menyebabkan kerosakkan hidupan marin Menjejaskan kualiti air minuman

10  Pencemaran tanah atau pencemaran tanih bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan tanah. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk air atau pepejal. Bahan pencemar terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik. Seriusnya pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Pencemaran menunjukkan tahap serius apabila kesuburan tanah sudah hilang. Tanah akan bertukar warna menjadi kehitaman dan tumbuh- tumbuhan di kawasan tersebut akan menjadi layu.tanahPencemaran

11  Bahan buangan kilang - minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang (dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah).  Masyarakat - pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik.

12  Kesuburan tanah - tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian.  Pengujian senjata nuklear di negara-negara barat juga turut mengancam kualiti tanah dunia. Tanah bukan sahaja tidak subur malahan menyimpan bahan radioaktif yang mampu membunuh manusia secara perlahan.

13  Pencemaran bunyi (atau bunyi persekitaran ) merupakan bunyi hasilan mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan.bunyi

14 Punca-Punca Pencemaran Bunyi Orang Bising Pembinaan Bangunan Kilang Sistem Pengangkutan

15  Kesan kesihatan bunyi adalah berkait dengan kesihatan dan tingkah-laku secara semulajadi. Bunyi yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai pencemaran bunyi. Bunyi yang tidak diingini ini mampu merosakkan secara physiological dan psychological health. Pencemaran bunyi mampu menyebabkan rimas dan agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur, dan kesan buruk yang lain.

16  mengadakan berbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar  pertubuhan ini bertindak sebagai pengawas pencemaran.  Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral.

17  Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu,ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar.Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.Selain itu,kegiatan pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam,seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air,kegiatan perladangan dan sebagainya.


Download ppt " Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang."

Similar presentations


Ads by Google