Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH. TAKRIF ISTILAH  Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang.

Similar presentations


Presentation on theme: "PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH. TAKRIF ISTILAH  Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang."— Presentation transcript:

1 PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH

2 TAKRIF ISTILAH  Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu.  kata yang penggunaanya dan maknanya khusus pada bidang tertentu.

3 PROSES PERISTILAHAN Proses pembentukan istilah bahasa Melayu ialah : i.PengimbuhanPengimbuhan ii.PenggandaanPenggandaan iii.PenggabunganPenggabungan

4 i. Proses Pengimbuhan Susunan istilah berimbuhan menunjukkan pertalian yang tersusun antara bentuk dan maknanya. Susunan itu hendaklah dimanfaatkan dalam pembentukan istilah yang berbeza-beza. Contohnya :

5 ii. Proses Penggandaan Istilah yang mengungkapkan konsep keanekaan, kemiripan (kecil), kumpulan, atau kejamakan dapat dibentuk dengan penggandaan. ContohnyaContohnya :

6 iii. Proses Penggabungan Istilah yang berupa gabungan kata sedapat-dapatnya berbentuk singkat. Gabungan kata yang mewujudkan istilah dapat ditulis dengan tiga cara yang sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku ContohnyaContohnya :

7 Rajah Langkah Pembentukan Istilah Konsep (makna, proses, keadaan, ciri) Kata dalam Bahasa Melayu (umum + dialek) Kata dalam bahasa-bahasa lain daripada bahasa Inggeris Kata dalam bahasa Inggeris Kata dalam bahasa-bahasa serumpun dengan bahasa Melayu -Kata yang tepat. -Kata yang tidak berkonotasi buruk atau sebutannya sumbang -Kata yang paling singkat -Penyesuaian ejaan -Penyerapan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutan. -Penyearapan tanpa perubahan. -Penterjemahan : - Terjemahan hendjalah tepat, singkat, memudahkan penyelarasan LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 ISTILAH

8 Bentuk berimbuhan Bentuk istilah yang mengandungi imbuhan. Misalnya : bersistem, angkasawan, keberkesanan, pendakwaan. Proses pengimbuhan juga dapat dirumuskan seperti : Kata dasarPelaku/alatProsesHasil SediaPenyediaPenyediaanSediaan (hasil menyediakan) KlorinPengklorinPengklorinanKlorinan (hasil mengklorini) perolehPemerolehpemerolehanperolehan

9 Bentuk gandaan Istilah yang seluruh atau sebahagian daripada bentuk dasarnya diulang. Misalnya : pepasir, jejari, buli-buli, kacang-kacang,

10 Proses penggabungan mengikut tiga cara : i.Kumpulan yang terpisah -Model linear -Ketua pengarah ii.Kumpulan yang menggunakan tanda hubung jika dirasakan perlu menegaskan pengertian di antara dua unsurnya -Dua-sendi -Mesin-kira tangan iii.Kumpulan yang dirangkaikan menjadi satu kerana sudah mantap -Syahbandar -warganegara

11 Pengambilan padanan yang sama atau hampir sama daripada kosa kata asli bahasa Melayu sendiri. Mana-mana kata umum dalam Bahasa Melayu (termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat: i.Kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan. ii.Kata yang dipilih adalah paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contohnya : hospital dan rumah sakit, dipilih hospital; fisiologi dan kaji tugas organ, dipilih fisiologi. iii.Kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. LANGKAH PERISTILAHAN 1

12  Peninjauan ke dalam dialek-dialek Melayu dan bahasa serumpun jika prinsip peristilahan 1 tidak dapat dipatuhi  Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, maka hendaklah dicari pula daripada bahasa- bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu.  Misalnya; Gambut (Banjar)peat Nyeri (Sunda)pain Engkabang (Iban)ellipenut Awet (Jawa)lasting LANGKAH PERISTILAHAN 2

13  Penyesuaian istilah bahasa Inggeris agar memiliki bunyi dan bentuk bahasa Melayu.  Demi keseragaman, bahasa yang paling internasional (iaitu Bahasa Inggeris) menjadi sumber, melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Misalnya; Atomatom Electronelektron Professionalprofesional Psychologypsikologi  Istilah yang sudah lama diguna hendaklah terus pakai untuk menjauhkan kekacauan. Misalnya : Campaignkempen Customkastam Denguedenggi LANGKAH PERISTILAHAN 3

14  Penterjemahan istilah bahasa asing jika prinsip peristilahan 1 dan 2 gagal dilaksanakan.  Istilah asing yang tetap, misalnya : Bona fide Esprit de corps Fait accompli  Istilah asing boleh dipinjam atas dasar : Sesuai maknanya Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan, sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim LANGKAH PERISTILAHAN 4

15 SEKIAN, TERIMA KASIH. DISEDIAKAN OLEH : MOHD AMIN BIN HAMZAH HIRAWATI HASHIM HASANAH ALI


Download ppt "PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH. TAKRIF ISTILAH  Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang."

Similar presentations


Ads by Google