Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENATARAN BAHASA Penulisan Kata. KATA DASAR Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Suara penyanyi itu merdu.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENATARAN BAHASA Penulisan Kata. KATA DASAR Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Suara penyanyi itu merdu."— Presentation transcript:

1 PENATARAN BAHASA Penulisan Kata

2 KATA DASAR Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Suara penyanyi itu merdu sekali. Suara penyanyi itu merdu sekali.

3 KATA TURUNAN/KATA TERBITAN Takrif: Takrif: Kata dasar yang menggunakan imbuhan (awalan, sisipan dan akhiran) Kata dasar yang menggunakan imbuhan (awalan, sisipan dan akhiran) Kata yang menggunakan bentuk terikat seperti maha- dan tata-. Kata yang menggunakan bentuk terikat seperti maha- dan tata-.

4 KATA DASAR BERIMBUHAN Berjalan Berjalan Kesinambungan Kesinambungan Jahitan Jahitan Menganaktirikan Menganaktirikan

5 GABUNGAN KATA BENTUK TERIKAT Antikerajaan Antikerajaan Dwibahasa Dwibahasa Poligami Poligami Poliklinik Poliklinik Swadaya Swadaya

6 PENULISAN IMBUHAN YANG BERUBAH DARIPADA EJAAN LAMA Ejaan LamaEjaan Baru Ejaan LamaEjaan Baru di-makandimakan di-makandimakan di-lihatdilihat di-lihatdilihat di-Kuala Lumpurdi Kuala Lumpur di-Kuala Lumpurdi Kuala Lumpur

7 AWALAN SA- DIUBAH MENJADI SE- Ejaan LamaEjaan Baru Ejaan LamaEjaan Baru sa-bagaimanasebagaimana sa-bagaimanasebagaimana Sa-saorangseseorang Sa-saorangseseorang Awalan se- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan tanda sempang dihapuskan. Awalan se- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan tanda sempang dihapuskan.

8 INGATAN: Tanda sempang digunakan apabila se- diikuti oleh kata nama khas yang bermula dengan huruf bsar. Contoh: Contoh: se-Nusantara se-Nusantara se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu se- Malaysia) se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu se- Malaysia)

9 PENULISAN PARTIKEL –LAH, -KAH, -TAH, DAN PUN Ejaan LamaEjaan Baru Ejaan LamaEjaan Baru ada-lahadalah ada-lahadalah tolong-lahtolonglah tolong-lahtolonglah kenapa-kahkenapakah kenapa-kahkenapakah bila-tahbilatah bila-tahbilatah

10 KATA GANDA (Ditulis dengan tanda sempang) Kata ganda penuh: Kata ganda penuh: jari-jari jari-jari buku-buku buku-buku lompat-lompat lompat-lompat

11 KATA GANDA Kata ganda berimbuhan: Kata ganda berimbuhan: sekecil-kecil sekecil-kecil seindah-indah seindah-indah berjalan-jalan berjalan-jalan

12 KATA GANDA Kata ganda berentak: Kata ganda berentak: lauk-pauk lauk-pauk hingar-bingar hingar-bingar gundah-gulana gundah-gulana

13 KATA GANDA YANG MENERIMA APITAN Tanda sempang tetap digunakan: Tanda sempang tetap digunakan: dikucar-kacirkan dikucar-kacirkan keramah-tamahan keramah-tamahan

14 PERULANGAN GABUNGAN KATA NAMA Ulangan kata nama yang diterangkan iaitu kata yang pertama, bukan seluruh rangkai kata. Contoh: Ulangan kata nama yang diterangkan iaitu kata yang pertama, bukan seluruh rangkai kata. Contoh: balai-balai raya balai-balai raya pasu-pasu bunga pasu-pasu bunga

15 PARTIKEL PUN Ada dua cara menulis partikel “pun”. “Pun” yang bererti juga ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya. Contoh: Ada dua cara menulis partikel “pun”. “Pun” yang bererti juga ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya. Contoh: Apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus. Apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus.

16 PARTIKEL PUN YANG DITULIS SERANGKAI Ada 13 kata: Ada 13 kata: adapunbagaimanapun adapunbagaimanapun andaipunkalaupun andaipunkalaupun biarpunlagipun biarpunlagipun kendatipun meskipun kendatipun meskipun mahupunsungguhpun mahupunsungguhpun sekalipun sekalipun walaupun walaupun ataupun ataupun

17 PENULISAN KATA MAJMUK Ditulis secara terpisah: Ditulis secara terpisah: sama ada sama ada kereta api kereta api urus setia urus setia

18 KATA MAJMUK MANTAP Dieja serangkai: Dieja serangkai: antarabangsa antarabangsa beritahu beritahu bumiputera bumiputera jawatankuasa jawatankuasa kakitangan kakitangan kerjasama kerjasama warganegara warganegara olahraga olahraga

19 Kata majmuk (sambungan) Pesuruhjaya Pesuruhjaya Setiausaha Setiausaha Sukarela Sukarela Suruhanjaya Suruhanjaya Tandatangan Tandatangan Tanggungjawab Tanggungjawab Matahari Matahari

20 PENULISAN PARTIKEL -LAH, -KAH, -TAH DAN PUN Ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya. Contoh: Ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya. Contoh: adalah adalah apakah apakah bilatah bilatah

21 KESALAHAN MENGGUGURKAN SATU DARIPADA HURUF “G” Apabila dimbuhkan dengan “meng-” atau “peng-” huruf “g” pada kata dasar kekal: Apabila dimbuhkan dengan “meng-” atau “peng-” huruf “g” pada kata dasar kekal: mengunakan mengunakan sepatutnya menggunakan penganas sepatutnya pengganas

22 KESALAHAN MENAMBAH SATU HURUF “K” APABILA KATA DASAR BERAKHIR DENGAN HURUF “K” Apabila diimbuhkan dengan apitan yang berakhiran “-an” atai “-i”: Apabila diimbuhkan dengan apitan yang berakhiran “-an” atai “-i”: kenaikkan sepatutnya kenaikan kenaikkan sepatutnya kenaikan mendudukki sepatutnya menduduki mendudukki sepatutnya menduduki

23 KESALAHAN MENGGUGURKAN SATU HURUF “K” Apabila kata dasar berakhir dengan huruf “k” diimbuhkan dengan apitan yang mengandungi akhiran “- kan”: Apabila kata dasar berakhir dengan huruf “k” diimbuhkan dengan apitan yang mengandungi akhiran “- kan”: digalakan sepatutnya digalakkan digalakan sepatutnya digalakkan dimasukan sepatutnya dimasukkan dimasukan sepatutnya dimasukkan

24 PENULISAN KATA DEPAN DI DAN KE Ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Contoh: Ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Contoh: di atas di atas ke beberapa tempat ke beberapa tempat

25 “DI” SEBAGAI IMBUHAN Ditulis serangkai: Ditulis serangkai: dikeluarkan dikeluarkan dimasukkan dimasukkan dinyanyikan dinyanyikan dibawakan dibawakan

26 KATA GANTI KU, KAU, MU DAN NYA Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau mendahuluinya: Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau mendahuluinya: kauambil kauambil bukumu bukumu bukunya bukunya kuingat kuingat keretaku keretaku

27 KATA GANTI SINGKAT KU, MU DAN NYA BAGI NAMA TUHAN Ditulis dengan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang (-). Contoh: Ditulis dengan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang (-). Contoh: Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhanku. Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhanku. Mereka memohon rahmat-Nya, hidayat- Nya, dan petunjuk-Nya. Mereka memohon rahmat-Nya, hidayat- Nya, dan petunjuk-Nya.

28 PENULISAN KATA MAHA Maha + kata nama – dieja serangkai. Maha + kata nama – dieja serangkai. Contoh: Contoh: mahasiswa mahasiswa maharaja maharaja

29 PENULISAN KATA MAHA Maha + kata adjektif – dieja terpisah Maha + kata adjektif – dieja terpisah Contoh: Contoh: Maha Pengasih Maha Pengasih Maha Mulia Maha Mulia Maha Penyayang Maha Penyayang

30 KATA SI DAN SANG Dieja sebagai dua patah kata yakni dijarakkan dengan kata yang mengikutinya: Dieja sebagai dua patah kata yakni dijarakkan dengan kata yang mengikutinya: Si Lamri Si Lamri Si Comel Si Comel Sang Nila utama Sang Nila utama Sang Kancil Sang Kancil

31 PENGGUNAAN TANDA SEMPANG (-) Apabila se- diikuti oleh kata nama khas yang bermula dengan huruf besar. Apabila se- diikuti oleh kata nama khas yang bermula dengan huruf besar. Contoh: Contoh: se-Nusantara se-Nusantara se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu Se- Malaysia) se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu Se- Malaysia)

32 BENTUK TERIKAT DIIKUTI KATA NAMA KHAS Contoh: Contoh: anti-Rusia anti-Rusia pan-Afrikanisme pan-Afrikanisme pro-Amerika pro-Amerika Catatan: Catatan: pan bererti seluruh atau segenap pan bererti seluruh atau segenap boleh juga digunakan sebagai kata bebas. Contoh: anti perkauman, pro dan kontra. boleh juga digunakan sebagai kata bebas. Contoh: anti perkauman, pro dan kontra.

33 MENULIS KATA ULANG/GANDA Contoh: Contoh: gunung-ganang gunung-ganang rumah-rumah rumah-rumah pegawai-pegawai pegawai-pegawai selewat-lewatnya selewat-lewatnya tanggungjawab- tanggungjawab tanggungjawab- tanggungjawab

34 UNTUK MEYAMBUNG SUKU KATA YANG DIPISAHKAN OLEH PENGGANTIAN BARIS Contoh: Contoh: …menangguhkan penyeleng- …menangguhkan penyeleng- garaan projek. …menangguhkan penyelengga- …menangguhkan penyelengga- raan projek.

35 UNTUK MEMPERJELAS UNGKAPAN Contoh: Contoh: ber-evolusi dengan ber-revolusi ber-evolusi dengan ber-revolusi

36 UNTUK MERANGKAIKAN KE DAN AKHIRAN –AN DENGAN ANGKA Contoh: Contoh: ke-33 ke-33 ke-200 ke-200 tahun 90-an tahun 90-an tahun 60-an tahun 60-an

37 UNTUK MENYATAKAN HUBUNGAN ANTARA KATA-KATA Lazimnya pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. Contoh: Lazimnya pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. Contoh: alat pandang-dengar alat pandang-dengar

38 PENULISAN ANGKA

39 Penulisan angka Nombor kardinal Nombor kardinal Bilangan ditulis dengan angka. Contoh: Bilangan ditulis dengan angka. Contoh: 23049159 23049159 Kata bilangan kardinal Kata bilangan kardinal Bilangan ditulis dengan perkataan. Contoh: Bilangan ditulis dengan perkataan. Contoh: duatiga puluhempat puluh tiga duatiga puluhempat puluh tiga

40 Lambang bilangan di awal ayat Ditulis dengan huruf: Ditulis dengan huruf: Lima orang pelajar Lima orang pelajar bukan bukan 5 orang pelajar. 5 orang pelajar.

41 Kecuali yang menunjukkan urutan 52 orang bersetuju, 15 orang berkecuali, 14 orang tidak mengundi. 52 orang bersetuju, 15 orang berkecuali, 14 orang tidak mengundi.

42 Penulisan angka 1-11 Ditulis dengan huruf. Contoh: Ditulis dengan huruf. Contoh: satu satu dua dua tiga tiga

43 Penulisan angka yang salah Ke 20 Ke 20 Ke:20 Ke:20 Ke – 20 Ke – 20 Sepatutnya: Sepatutnya: ke-20 ke-20

44 Angka roman besar I, II, III, XI, XII Ingatan: tidak perlu ke- kerana sudah merujuk bilangan atau kali, atau abad berkenaan. Contoh: Ingatan: tidak perlu ke- kerana sudah merujuk bilangan atau kali, atau abad berkenaan. Contoh: Kejohanan Sepak Takraw VI Kejohanan Sepak Takraw VI Abad XII (kedua belas) Abad XII (kedua belas)

45 Bentuk yang salah Abad ke-XX Abad ke-XX Sidang ke-V Sidang ke-V Sidang ke XXX Sidang ke XXX Abad keIV Abad keIV

46 SINGKATAN dll.dan lain-lain dll.dan lain-lain dlm.dalam dlm.dalam dr.dari dr.dari dsb.dan sebagainya dsb.dan sebagainya sbg.sebagai sbg.sebagai s.k.salinan kepada s.k.salinan kepada

47 Sekian, terima kasih. Ingat, tulis betul, anda terampil. Ingat, tulis betul, anda terampil. “Bahasa Jiwa Bangsa” “Bahasa Jiwa Bangsa”


Download ppt "PENATARAN BAHASA Penulisan Kata. KATA DASAR Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya: Suara penyanyi itu merdu."

Similar presentations


Ads by Google