Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu. Bunyi-bunyi Bahasa a. Bunyi vokal b. Bunyi diftong c. Bunyi konsonan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu. Bunyi-bunyi Bahasa a. Bunyi vokal b. Bunyi diftong c. Bunyi konsonan."— Presentation transcript:

1 Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu

2 Bunyi-bunyi Bahasa a. Bunyi vokal b. Bunyi diftong c. Bunyi konsonan

3 Bunyi Vokal Vokal lima huruf, enam bunyi. Fonem/bunyiLambang /i/ i /u/ u /e/ e / / e /o/ o /a/ a

4 Bunyi Diftong ai---gulai au---pulau oi---amboi

5 KONSONAN Bunyi: 26 bunyi Selain huruf vokal Lima daripada bunyi ialah gabungan dua lambang konsonan: gh,kh,ng,ny,sy.

6 LIMA PERUBAHAN HURUF KONSONAN Tanda koma di atas (‘) yang sepadan dengan huruf Jawi Hamzah, dihapuskan jika membuka suku kata. masa’alah menjadi masalah so’al menjadi soal

7 Tanda koma di atas (‘) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Enchi’ menjadi encik Dato’ menjadi datuk

8 DARIPADA 26 HURUF KONSONAN, TIGA HURUF DIPERKENALKAN SECARA TETAP q, v, dan x. Q berpadanan dengan huruf Jawi Qaf, untuk kata atau istilah agama. Qariah Qunut

9 V v Huruf v, yang lazimnya untuk mengeja kata bahasa Inggeris, atau bahasa asing yang lain, dipangkal kata atau dipangkal suku kata. Versi Subversi

10 Huruf –ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Contoh: active menjadi aktif

11 Huruf x, digunakan pada pangkal kata istilah khusus, tidak ditukar menjadi z. Contoh: xenon menjadi xenon

12 Lima perubahan huruf konsonan daripada ejaan lama kepada ejaan rumi baru. Ch menjadi c chachat menjadi cacat chuchi menjadi cuci

13 Dh menjadi d dharab menjadi darab khadi menjadi kadi

14 Dz menjadi z bedza menjadi beza dzalim menjadi zalim

15 Sh menjadi sy mashor menjadi masyhur sharat menjadi syarat

16 Th menjadi s Ithnain menjadi Isnin mithal menjadi misal

17 PENGGUNAN KHUSUS Huruf konsonan C dan Ch Perkataan Cina yang dieja C (dengan huruf besar C) bermaksud nama khas orang cina di luar negara Republik Rakyat China, iaitu orang, kaum, kebudayaan dan bahasa Cina di Malaysia dan di tempat-tempat lain. Pertubuhan Cina Selangor Selamat Tahun Baru Cina

18 Perkataan Cina dengan huruf c yang kecil. Apabila digunakan untuk pengertian umum: bunga cina teh cina kecina-cinaan

19 Perkataan China Khusus untuk menulis nama negara Republik Rakyat China, yakni menurut ejaan yang biasa digunakan di dunia antarabangsa. Republik Rakyat China Tanah Besar China negeri China

20 Perkataan China digunakan juga untuk nama tempat di Malaysia yang sudah lama dieja dengan huruf Ch. Contoh: Bukit China Laut China Selatan

21 INGATAN Nama khas Perancis dieja dengan huruf c sahaja. Ayat contoh: Perancis pernah menjuarai kejohanan bola sepak dunia.

22 DEFINISI SUKU KATA Menurut Daniel Jones Satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan a+ku, du+duk

23 Menurut R.H. Robins Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unit, iaitu sebagai satu unit yang boleh diduduki di awal kata, di tengah kata dan di akhir kata. Ujaran yang paling minimum. Contoh: ah, a.

24 PEMISAHAN SUKU KATA PADA KATA DASAR 1. Dua huruf vokal berurutan pada tengah kata. Pemisahannya dilakukan di antara kedua-dua huruf vokal. Contoh: ma-in, sa-at

25 2. Ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pada tengah kata. Pemisahannya dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan tersebut. Contohnya: a-nak, ba-rang a-syik,ke-nyang

26 3. Dua huruf konsonan yang berurutan pada tengah kata, kecuali gabungan huruf konsonan. Pemisahannya dilakukan di antara kedua-dua huruf konsonan tersebut. Contoh: man-di, som-bong

27 4. Tiga atau lebih konsonan pada tengah kata, termasuk gabungan huruf. Pemisahannya dilakukan di antara huruf konsona pertama dengan huruf konsonan yang kedua. Contoh: kon-tra, ul-tra, in-fra sang-gul, ang-klung

28 5. Imbuhan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Contoh: ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar

29 6. Apabila kata tersebut terdiri daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemisahan suku katanya dilakukan dalam dua tahap: i. di antara unsur-unsur itu, ii. di antara suku-suku dalam masing-masing unsur itu, sesuai dengan kaedah 3, 4, dan 5.

30 Kilo-gram; ki-lo-gram Kilo-meter; ki-lo-me-ter Foto-grafi; fo-to-gra-fi

31 KONSEP SUKU KATA/ PERSUKUAN Bahasa Melayu mempunyai empat pola umum suku kata: Va-nak, e-kor, ka-edah VKer-ti, om-bak,ma-in KVra-kit, to-lak, tem-ba-kau KVK pin-tu, pe-ker-ti

32 Pola suku kata yang lain: KKVKblok, trak-tor, prak-tis VKKeks KVKKteks, kon-teks, am-bu-lans KKVKKkom-pleks KKKVstra-te-gi, skru KKKVKstruk-tur, skrip Lazimnya daripada kata pinjaman.

33 KKV pra-ja, kri-tik, in-fra KKVK blok, trak-tor, prak- tis

34 SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL MAKSUD: Bagi kata bahasa Melayu jati, vokal akhir suku kata tertutup dan vokal praakhirnya haruslah selaras. (Bunyi vokalnya hendaklah daripada satu daerah ujaran yang selaras)

35 PRINSIPNYA: 1.Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. Contoh:a-sah. 2.Kata dasar hendaklah berakhirkan suku kata tertutup, yakni ejaan kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Contoh: ba-lak

36 3.Bagi suku kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata terakhir sahaja. Contoh: halaman.

37 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL YANG UTAMA S.K. praakhirS.K. akhir tertutup aaasah aibalik audatuk e pepetaemas

38 S.K. praakhirS.K. akhir tertutup e pepetibetik e pepet utelur e taling aelak e talinge taling selekeh e taling0telor

39 S.K. praakhirS.K. akhir tertutup iaingat iibelimbing oaborang oe talingceloteh ooobor

40 S.K. prakhirS.K. akhir tertutup uaubat uIusik uuuntuk

41 KEKECUALIAN KESELARASAN HURUF VOKAL Pola VokalBMBI a – e talinganehkabaret a – ocalonatom e pepet – e taling gembleng e pepet – ojempolgabenor i – e talingimlektiket

42 i – e talingimleksimen i – opilondiftong u – e talingtulensubjek u – obunglonkupon a – e pepetpakemteater

43 e taling – ohipotesis e taling – upetroleum e pepet – e pepetpepet i – e pepetisengartikel, filem o –ubonus, forum u – e pepetlumerskuter

44 e taling – e pepetmeter o – e pepetOktober

45 Lapan pola yang berubah. Huruf vokal i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata prakhir menggunakan vokal a, e pepet, i atau u. A – e taling alehalih a – o batokbatuk

46 EJAAN KATA/ISTILAH PINJAMAN BAHASA INGGERIS »Terdapat beberapa cara untuk mengeja kata serap daripada bahasa Inggeris

47 Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu HurufBIBM c– scentsen c– kcomputerkomputer s– zmusicmuzik x– ksexpressekspres y– ieconomyekonomi

48 HurufBIBM ch – cchargecaj ch – ktechniqueteknik ph – fgraphgraf

49 Pengguguran satu daripada gabungan yang sama hurufBIBM bb – blobbylobi ff – feffectiveefektif gg – gaggressiveagresif ll – ipillpil

50 HurufBIBM nn – nannuityanuiti ss- sassetaset tt –tlotteryloteri zz – zjazzjaz

51 Kesesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal HurufBIBM au – auautomaticautomatik ea – eacreativekreatif ea – igreasegris ai – aidialectdialek

52 HurufBIBM iu – iupremiumpremium ou – aupoundpaun ou – ucouponkupon ue – utissuetisu

53 Ejaan huruf gugus konsonan di awal kata, ada dua jenis. i.Gugus dua huruf konsonan GugusContoh kata bl-blaus br-brek dr-draf fr-fragmen gl-glasier

54 GugusContoh kata kl-klasifikasi kr-kredit pl-plaintif pr-proses ps-psikiatri

55 GugusContoh kata sk-skuter sl-slogan sn-snek sp-spekulasi st-sterotaip tr-tribunal

56 Gugus tiga huruf konsonan GugusContoh kata skr-skrip, skru spr-spring str-strategi

57 INGATAN: Ejaan salah jika disisipkan huruf e pepet di antara dua atau lebih huruf konsonan yang bergugus. Contoh: BIBetulSalah brakebrekberek storestorsetor clinicklinikkelinik

58 EJAAN HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIR KATA Hanya gugus dua konsonan sahaja. Gugus konsonan akhir –rt. BIBetulSalah Exporteksportekspot Importimportimpot Passportpasportpaspot

59 Gugus konsonan akhir yang lain GugusContoh kata -lfgolf -lmnapalm -ltkobalt -rdstandard -rfalomorf -rmkloroform -nkbank

60 Ejaan huruf gugus konsonan yang disesuaikan di akhir kata Bentuk –nce dalam bahasa Inggeris menjadi –ns dan –n dalam bahasa Melayu. Contoh: -nsinsurans -nelaun

61 Bentuk –rd dalam bahasa Inggeris dikekalkan –rd atau dijadikan –d dalam bahasa Melayu. Contoh: -rdstandard -dposkod

62 Bentuk –rt dijadikan –rta, selain dikekalkan –rt. Contoh: -rtkonsert -rtacarta daripada kata bahasa Inggeris chart

63 Bentuk –rm dikekalkan –rm atau dijadikan –rma. Contoh: -rmkloroform -rmafirma,norma

64 Kata-kata yang ditambah huruf vokal a. Lazimnya, kata-kata istilah. Untuk mengekalkan gugus konsonan. Contoh: Sperma, protoplasma, logaritma, akta


Download ppt "Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu. Bunyi-bunyi Bahasa a. Bunyi vokal b. Bunyi diftong c. Bunyi konsonan."

Similar presentations


Ads by Google