Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KAMUSTAHAN!.

Similar presentations


Presentation on theme: "KAMUSTAHAN!."— Presentation transcript:

1 KAMUSTAHAN!

2 WELCOME!!! BEC MODULE 2 Our Lady of Fatima, Anabu September 13, 2014

3 ECCLESIAL

4 PRAYER FOR PEACE

5 Peace before us, peace behind us, peace under our feet
Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace.

6 Love before us, love behind us, love under our feet
Love before us, love behind us, love under our feet. Love within us, love over us, let all around us be love.

7 Light before us, light behind us, light under our feet
Light before us, light behind us, light under our feet. Light within us, light over us, let all around us be light.

8 Christ before us, Christ behind us, Christ under our feet
Christ before us, Christ behind us, Christ under our feet. Christ within us, Christ over us, let all around us be Christ.

9 Alleluia.

10 Peace before us, peace behind us, peace under our feet
Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace

11 1 Cor 12: 12-20

12 WELCOME!!! BEC MODULE 2 Our Lady of Fatima, Anabu September 13, 2014

13 MODULE 1 BASIC Sesyon 1- TAO Sesyon 2- PAG-IBIG

14 MODULE 2 ECCLESIAL

15 Session 1 SIMBAHANG-TAO (Ang Katawang Mistiko ni Kristo)

16

17 SIMBAHAN

18 GAWAIN 1 LAYKO HENYO

19 KA Karanasan ng tao

20 Ano ba ang simbahan para sa iyo?

21 Ang simbahan ay tahanan ng Diyos.

22 Sa paanong paraan ko nararanasan ang simbahan?

23 RA Radikal na Pagsunod kay Kristo

24 Sino ang nagtatag ng ating simbahan?

25 Si HESUS ang nagtatag ng ating Simbahan. Matthew 16:13-19

26 Saan nanggaling ang salitang Ecclesial?
Greek word “Ekklesia” “an ASSEMBLY”

27 Ano ang dalawang kahulugan ng Simbahan?

28 simbahang-gusali

29 Simbahang-tao

30 Ang ating katawan ay Templo ng Espiritu Santo 1 Corinto 6:19

31 “Kung saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking Pangalan, naroon akong kasama nila.”
MATEO 18:20

32 “KATAWANG MISTIKO NI KRISTO” (MYSTICAL BODY OF CHRIST)
Ang Simbahang-tao ay “KATAWANG MISTIKO NI KRISTO” (MYSTICAL BODY OF CHRIST)

33 KATAWANG MISTIKO NI KRISTO
1 COR 6:15 1 COR 12:12-27

34 KATAWANG MISTIKO NI KRISTO
“The Church is both human and divine.” Catechism of the Catholic Church #771` “The Church is a visible sign of an invisible Grace.” -St. Augustine

35 KATAWANG MISTIKO NI KRISTO Efeso 5:23 Colosas 1:18

36 15-MINUTE BREAK

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 KOL Kolektibong pagkilos

53 SIMBAHAN Simbahang Gusali Simbahang Tao Katawang Mistiko ni Kristo

54 1 COR 6:19-20 ff

55 LUCAS 11:23

56 ANG SIMBAHAN AY DOMESTIC CHURCH

57 Second Plenary Council of the Philippines
PCP II Second Plenary Council of the Philippines 1. MAGING SAMBAYANANG NAKA-SENTRO KAY KRISTO SA BANAL NA EUKARISTIYA (PCP 66,117)

58 2. MAGING SAMBAYANANG NAKA-SENTRO SA SALITA NG DIYOS. (PCP II 65)

59 3. PAKIKIPAGKAISA SA MGA PASTOL NG SIMBAHAN. (PCP II 90)

60

61 Bahaginan: Sa paanong paraan ko konkretong maisasabuhay ang aking pagiging kabahagi ng SIMBAHANG-TAO?

62 SESSION 2 September 20 2pm Fatima Parish

63 ISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN,ISANG BAYAN

64 Katulad ng mga butil na tinitipon Upang maging tinapay na nagbibigay buhay Kami nawa’y matipon din At maging bayan Mong giliw

65 Iisang Panginoon, iisang katawan Isang bayan, isang lahi Sayo’y nagpupugay

66 na piniga at naging alak.
Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan Kami nawa’y maging sangkap Sa pagbuo nitong bayang liyag

67 Iisang Panginoon, iisa ang katawan Isang bayan,
isang lahi sayo’y nagpupugay

68


Download ppt "KAMUSTAHAN!."

Similar presentations


Ads by Google