Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

Similar presentations


Presentation on theme: "EKONOMI ASAS TINGKATAN 4"— Presentation transcript:

1 EKONOMI ASAS TINGKATAN 4
SISTEM EKONOMI KAPITALIS

2 Adam Smith Father of Modern Economics 1723-1790

3 SISTEM EKONOMI KAPITALIS laissez-faire
LATARBELAKANG: . Satu sistem ekonomi yang tidak mempunyai campurtangan kerajaan . Individu &swasta memainkan peranan yang penting . Harga ditetapkan oleh mekanisme harga

4 SISTEM EKONOMI KAPITALIS laissez-faire
LATARBELAKANG: (samb) . Pengguna mempunyai “ Kuasa Keagungan Pengguna” dan dianggap RAJA . Pengeluar bebas bersaing untuk mengeluarkan barangan

5 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
1. PEMILIKAN SUMBER Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh individu Sumber ekonomi digunakan oleh firma untuk mengeluarkan barangan

6 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
2. MATLAMAT PENGELUARAN Firma mempunyai matlamat memaksimumkan keuntungan dan mengabaikan kebajikan masyarakat

7 Ciri-ciri Sistem Kapitalis (SAMBUNGAN)
PENENTU HARGA . Lebihan DD membawa kepada kenaikan harga Lebihan SS membawa kepada kejatuhan harga .Harga barang ditentukan oleh “MEKANISME HARGA”

8 Ciri-ciri Sistem Kapitalis (SAMBUNGAN)
4. PERSAINGAN Individu bebas bersaing antara satu sama lain .Pengeluar juga bebas bersaing dalam penggunaan teknik pengeluaran

9 SEKIAN


Download ppt "EKONOMI ASAS TINGKATAN 4"

Similar presentations


Ads by Google