Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Modyul 15. LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND

Similar presentations


Presentation on theme: "Modyul 15. LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND"— Presentation transcript:

1 Modyul 15. LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Ikaapat Na Markahan Inihanda Ni: Mary Krystine P. Olido

2 Mahalagang tanong (WW4):
Bakit kailangang magkaroon ng sapat na impormasyon sa mga trabahong kailangan sa Filipinas at sa ibang bansa na may kaugnayan sa kursong akademiko, teknikal bokasyonal, sining at palakasan at negosyo o paghahanapbuhay?

3

4

5

6

7 Mga “in-demand” na trabaho sa bansa at sa buong mundo ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE) at sa mga search engine Sa pinaunlad na Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng K to 12, may pitong disiplina; Languages, Literature, Communication, Mathematics, Philosophy, Natural Sciences, at Social Sciences na may tatlong track: ito ay ang Akademiko, Sining at Palakasan at ang Teknikal-Bokasyonal.

8 Inayos ang mga ito upang pagkatapos ng labingdalawang taon na pag-aaral, ang isang mag-aaral ay inaasahang may sapat na kaalaman sa larangan ng ICT (Information, Media at Communication Technology), mayaman sa makabagong ideya (Learning and Innovation Skills) na puwedeng magamit sa pagsisimula ng negosyo o hanapbuhay, may epektibong paraan ng pakikipagkomunikasyon (Effective Communication Skills), at kasanayan sa pagsasabuhay ng karera (Life and Career Skills).

9 Makatutulong ang mga kaalamang ito upang makabuo ka ng plano tungkol sa kursong nasa iyong isip. Unti-unting nagkakaroon na ng linaw ang mga mithiin na dapat isabuhay upang maging matagumpay sa anumang larangang gustong tahakin.

10 Performance Task 3 Batay sa Track o Strand ng pinaunlad na Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng K to 12 bumuo ng talaan ng kurso na ayon sa iyong hilig, talento at kakayahan at sa mga trabahong maaaring pasukin na “in demand” sa Filipinas at sa ibang bansa ayon DOLE gamit ang porma sa ibaba.Maaaring bisitahin ang website na ito d_Jobs_in_the Philippines.html

11 Halimabawa:

12 Notes Assignment: Job posting ng gustong trabaho jobsDB.com
jobstreet.com workabroad.com

13

14

15


Download ppt "Modyul 15. LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND"

Similar presentations


Ads by Google