Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pangngalan Linda Reyes.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pangngalan Linda Reyes."— Presentation transcript:

1 Pangngalan Linda Reyes

2 Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, o pangyayari. Halimbawa:  Juliet Lazaro  lapis  eskuwela  Pasko

3 Mga Uri ng Pangngalan Ito ay maaaring pantangi o pambalana.
Pangngalang Pantangi: tumutukoy sa pangalan ng tao, pook, o pangyayari; nagsisimula sa malaking titik kung isinusulat Halimbawa: Gloria Macapagal Arroyo, Nueva Vizcaya, Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pantangi = proper noun Pambana = common noun

4 Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pambalana: tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, o pangyayari Halimbawa: bata, babae, lalake, mesa, silya, hardin, kaarawan

5 Mga Uri ng PangngAlan Ito ay maaaring tahas o basal.
Pangngalang Tahas: mga bagay o materyal na iyong nakikita o nahahawakan lansak: iisang uri ng mga tao o bagay Halimbawa: armi, barkada, banda, tropa di palansak: mga bagay na isinasaalang-alang nang isa-isa Halimbawa: nanay, bata, mesa, pagkain Tahas = definite Basal = abstract Lansak = collective noun – one type of people or objects Di palansak = considered individual

6 Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Basal: mga bagay na di materyal at mga bagay na matatagpuan lamang sa diwa o kaisipan Halimbawa: pag-ibig, panahon, pilosopiya

7 Kayarian ng Pangngalan
Payak (common) Halimbawa: nars, lapis, ibon Maylapi (with affix) Halimbawa: kagitingan, pag-ibig Inuulit (repeated) bahay-bahay, bayan-bayan Tambalan (compound) Halimbawa: Punong-kahoy, bahay-kubo, hanapbuhay Kayarian = types of nouns

8 Kasarian ng Pangngalan
Pambabae: mga pangngalan na tumutukoy lamang sa babae Halimbawa: doktora ina weytres prinsesa ninang Maria lola Panlalake: mga pangngalan na tumutukoy lamang sa lalake Halimbawa: doktor ama weyter prinsipe ninong Mario lolo Kasarian ng pangngalan = gender of nouns Ang mga pambambabeng pangngalan na tumutukoy…

9 Kasarian ng Pangngalan
Di-tiyak: mga pangngalang 'di matiyak kung ang tinutukoy ay babae o lalake Halimbawa: sanggol, magulang, kapatid, kapitbahay, tao, kamag-anak, pinsan, pamangkin, estudyante Walang kasarian: mga pangngalan na mga bagay na walang buhay Halimbawa: mesa, bolpen, kompyuter, papel Di-tiyak = nonspecific Walang kasarian = w.o gender

10 Mga Pananda ng Pangngalan
BILANG ANG NG SA PARA SA PANANDA PARA SA PANGNGALANG PAMBALANA ISAHAN ang ng sa para sa MARAMIHAN ang mga ng mga sa mga para sa mga PANANDA PARA SA PANTANGING NGALAN NG TAO si ni kay para kay sina nina kina para kina MARKER FOR COMMON NOUNS Marker for names of people

11 halimbawa Bumili si Rose ng libro.
Si Mary, na kaibigan ko, ay nariyan. Pulutin mo ang pera. Si Jose Rizal ay Pambansang Bayani ng Pilipinas. Igalang mo ang ukol sa relihiyon.


Download ppt "Pangngalan Linda Reyes."

Similar presentations


Ads by Google