Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Identify the grammatically incorrect sentences and correct them. Write Tama (Correct) or Hindi Tama (Incorrect)

Similar presentations


Presentation on theme: "Identify the grammatically incorrect sentences and correct them. Write Tama (Correct) or Hindi Tama (Incorrect)"— Presentation transcript:

1 Identify the grammatically incorrect sentences and correct them. Write Tama (Correct) or Hindi Tama (Incorrect)

2 Nag-aral si Bob ba?

3 Bahay ba ito?

4 Libro ito.

5 Ano sa Tagalog ang “ocean”?

6 Bolpen ba iyan?

7 Oo, hindi lapis iyan.

8 Ano sa Ingles ang lunes?

9 Oo, dumating nga po si Marsha.

10 Hindi po, hindi po totoo.

11 Hindi, hindi nag-aral si Bob.

12 Include the question marker ba in the following statements to form a question.

13 Maganda ang kapatid ko.

14 Kaibigan po ninyo ang nanay ko.

15 Dumating na si Luis.

16 Totoo ang sinasabi niya.

17 Libro mo ito.

18 Hindi kayo sasama sa piknik.

19 Sinusulat ko ang petsa.

20 Maglalaba ka.

21 Pupunta na naman tayo sa opisina ni Ellen.

22 Tatawagan mo ako o hindi.


Download ppt "Identify the grammatically incorrect sentences and correct them. Write Tama (Correct) or Hindi Tama (Incorrect)"

Similar presentations


Ads by Google