Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України

Similar presentations


Presentation on theme: "доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України"— Presentation transcript:

1 доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України
Сучасні підходи до підготовки та проведення педагогічної ради в закладах освіти Плівачук К.В. доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України

2 Педагогічна рада- колективний орган, що покликаний керувати всім навчально-виховним і господарським життям школи. Він є постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом. (Положення про загальноосвітній навчальний заклад від р. №778)

3 Педагогічна рада : - розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; - обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ про моральне, матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, переведення учнів до наступного класу; - організовує роботу пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвиток іхньої ініціативності, впровадженням в практику досягнень науки і передового досвіду; - розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4 Функцій сучасної педагогічної ради:
управлінська методологічна соціально-педагогічна виховна інформаційна

5 Управлінська функція поділяється на такі підфункції:
Законодавчі: передбачають колегіальні рішення, що приймаються відкритим голосуванням і обов’язкові до виконання кожним працівником; Узагальнено-діагностичні: проведення дослідно-експерементаної роботи, соціальних,психологічних і методичних обстежень; Планово-прогностичні: обговорення місії школи, перспектив розвитку, планування діяльності колективу, вибір навчальних планів і програм;

6 Експертно-контрольні: звіти, висновки, про діяльність педагогічних працівників, про виконання педпрацівниками та учнями статуту школи, єдиних вимог до учнів, про роботу з батьками; Корекційні: внесення змін та доповнень у плани роботи ЗНЗ у зв’язку зі зміною державної політики, соціальної обстановки, соціального замовлення.

7 Методична функція: Інформаційний напрям: повідомлення про стан навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення, про інноваційні процеси; Узагальнено-аналітичний напрям: аналіз стану навчально-виховного процесу,рівня викладання, якості знань та вихованості учнів; Розвивальний напрям: розвиток педагогічної майстерності,оволодіння інтерактивними формами, методами і прийомами навчання, використання досвіду педагогів-новаторів.

8 Виховна функція спрямована на формування індивідуальності кожного педагога
Колективно-формувальна: передбачає обговорення питань, прийняття та виконання рішень усіма членами педагогічного колективу, виховання внутрішньої дисципліни педагогів, організованості, відповідальності; Мотиваційно-цільова: вироблення системи загальних поглядів на розвиток навчання і виховання, вироблення єдиних вимог щодо дій колег; Організаційно-виховна.

9 Соціально-педагогічна функція
Комунікації: зв’язок педколективу з батьками, учнями, педколективами інших шкіл; Координації та інтеграції зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії: школи, сім’ї, громадських організацій, спонсорів; Захисті дитячих і вчительських колективів, дотриманні правових норм щодо учасників педагогічних взаємин(здорових умов праці та навчання, харчування, соцзабезпечення, прийому і звільнення).

10 Вимоги до планування роботи педагогічних рад
1.Актуальність. 2.Науковість. 3.Перспективність. 4.Концептуальність. 5.Системність.

11 Види педагогічної ради:
Тактична. Стратегічна. Стартова Поточна. Підсумкова.

12 Тактична педагогічна рада
-визначає і вирішує поточні завдання школи, аналізує її діяльність, розглядає актуальні питання шкільного життя, аналізує якість знань, стан викладання окремих предметів, моральне виховання,рівень культури, знайомить із досягненнями психолого-педагогічної науки.

13 Стратегічна педагогічна рада
Проводить для вироблення лінії поводження колективу, системи загальних поглядів на діяльність школи. Результат роботи-перспективна програма дій, що розрахована на кілька років.

14 Стартова педагогічна рада
Покликана самостійно виробити власні позиції колективу, орієнтири й напрямки, визначити призначення школи, дати старт серії навчально-виховних заходів, виконанню програми розвитку.

15 Поточна педагогічна рада
Педрада дає аналіз стану виховного процесу, рівня викладання на якому-небудь відрізку навчального року.

16 Підсумкова педагогічна рада
Ставить мету виявити й позначити поточні й перспективні проблеми; Вчасно виявити й ретельно проаналізувати проблеми, щоб просунутися вперед і доcягти успіху.

17 Алгоритм підготовки педагогічної ради:
1.Планування тематики засідань педагогічної ради на рік. 2.Видача наказу про підготовку до педагогічної ради, яким затверджується склад творчої групи, конкретизуються завдання, строки їх проведення, відповідальні. 3. Засідання творчої групи з питання підготовки до педради.

18 4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педагогічної ради.
5.Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради. 6.Складання списку рекомендованої літератури. 7.Визначення об’єктів вивчення. 8.Оформлення стенду “ Готуємося до педагогічної ради ”

19 9.Збір, обробка,аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення.
10.Визначення питань, винесених на педраду. 11.Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді. 12.Підготовка методичної виставки ілюстративного матеріалу. 13.Розробка проекту рішення.

20 Завдання педагогічної ради:
Демократизувати систему управління школою. Удосконалювати й аналізувати результати діяльності педагогічного колективу за певними напрямами. Виокремлювати невирішені проблеми та затверджувати програму дій для їхньої реалізації. Брати участь у розробках загального підходу до створення й реалізації програми розвитку школи, взаємодії всіх структур школи.

21 Головне в роботі педагогічної ради – надання методичної допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам. Керує діяльністю педагогічної ради – директор школи, але велику організаційну роботу з підготовки до контролю за виконанням рішень веде заступник директора з навчально-виховної роботи.

22 Напрями діяльності педагогічної ради:
1. Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи школи; розгляд підсумків роботи школи за певний період; випуск і переведення учнів; аналіз педагогічного процесу в школі. 2. Науково-педагогічний:науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду.

23 Дотримання процедур під час проведення педагогічної ради:
Дотримання процедур під час проведення педагогічної ради: - починати засідання у визначений час; - повідомити про кількість присутніх та відсутніх членів ради, причини відсутності; - представити не членів педради, запрошених на засідання; - затвердити порядок денний,оголосити регламент роботи відкритим голосуванням; - надавати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;

24 - слідкувати за реакцією членів ради,їхньою увагою, дисципліною;
- під час засідання вставити ділову репліку, направити на обговорення теми педради, якщо хтось відійшов від неї у своєму виступі; - не допускати неконкретних зауважень, не обривати критичні виступи, сприяти плюралізму думок членів ради; - підвести підсумки після обговорення доповіді, накреслити конкретні шляхи поліпшення справ в школі;

25 - зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, уточнень,затвердити його відкритим голосуванням; - надати можливість членам педагогічної ради школи зробити зауваження,оголошення, дати довідки.

26 Порядок денний Порядок денний – це письмовий документ, який заздалегідь роздають учасникам педради. Він містить тему, мету педради, пункти, які розглядатимуть, відведений на них час, дату та місце педради, прізвища доповідачів. Порядок денний є надійним орієнтиром, його необхідно чітко дотримувати і виконувати.

27 Педагогічна рада на тему: “Розвиток креативних здібностей учнів”
Мета: визначити основні показники креативності особистості; зробити діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань щодо виховання креативної особистості; ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями розвитку творчого потенціалу учнів; розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу.

28 Актуальність теми. Творчість передбачає нове бачення дійсності, подолання штампів і стереотипів, готовність до відмови від звичних схем і способів роботи, стандартів поведінки та мислення. Тому потрібно створити такі педагогічні системи, які необхідні для розкриття й розвитку креативності кожного школяра.

29 Завдання: - розробити теоретичні засади функціонування креативної освіти; - здійснити відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу; - створити банк інформації даних щодо обдарованих учнів школи; - розробити рекомендації, спрямовані на самоосвіту , створити можливості для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників

30 Оформлення: Форма проведення: круглий стіл з елементами тренінгу.
Роздавальний матеріал щодо теми педради; методична виставка “ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”. Обладнання: мультимедійний проектор, презентації до виступів. Форма проведення: круглий стіл з елементами тренінгу.

31 Дотримання принципів педради:
Дотримання принципів педради: Актуальність поставленої проблеми, науково-пізнавальний підхід до неї; Цікавий, корисний для всіх добір матеріалів, виклад передового досвіду. Стислість, діловитість, керованість ситуацією, розумні ріщення і наступна перевірка їх.

32 Проведення засідання Психологи радять: оптимальна тривалість педради без перерви - не більше години . Якщо педагогічна рада триватиме більше, слід передбачити 10-хвилинну перерву. Педрада повинна відбуватися в атмосфері щирості й відвертості, взаємоповаги, принциповості: головна мета - шукати і знаходити позитивні рішення

33 Проведення засідання Ефективну педагогічну раду нині неможливо організовувати без необхідних допоміжних засобів. Рекомендуємо якомога ширше використовувати наочну ілюстрацію свого виступу: у вигляді слайдів, мультимедійних презентацій. Будь-яку візуальну інформацію легше засвоїти, аніж словесну . Вона викликає більше зацікавлення, сприяє концентрації уваги учасників педради.

34 Хід педагогічної ради вступ . основна частина Проект рішення

35 План проведення педагогічної ради
План проведення педагогічної ради 1.Креативність – важлива умова розвитку інноваційної та успішної особистості. (Доповідач) 2.Діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань з виховання креативної особистості. (виступ практичного психолога)

36 3. Роль сім’ї у формуванні креативності дітей
(виступ учителя початкових класів) 4. Розвиток творчого потенціалу вчителів. Тренінгові вправи для вчителів 5. Заключне слово голови педагогічної ради. Проект рішення педагогічної ради.

37 Рішення педагогічної ради
Рішення педагогічної ради з науково-педагогічних питань фіксують у протоколі засідань і доводять до відома всіх членів колективу. Ухвалене на педагогічній раді рішення містить пункт з моніторингу щодо виконання: рішення педагогічної ради і відмітка про виконання , форма звітності. Результати контролю обговорюють у робочому порядку й заслуховують на наступних засіданнях.

38 Проект рішення педагогічної ради «Створення умов для розвитку креативної особистості»
1.Розробити методичні збірки з питань розвитку креативних здібностей учнів за напрямами. Строк виконання: січень 2015 р.Виконавці:керівники предметних методичних комісій. 2. Провести практичний семінар на тему: ”Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі”. Строк виконання: березень Виконавці: заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог.

39 Проект рішення педагогічної ради
3. Провести тематичні класні батьківські збори “Роль сім’ї в процесі формування креативних здібностей дітей”. Строки виконання: березень 2015 р. Виконавці: класні керівники. 4.Провести фестиваль методичних ідей учителів, які атестуються з проблеми “Методи активізації творчої діяльності учнів”. Строки виконання: квітень 2015 р. Виконавці: вчителі , які атестуються, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники предметних методичних комісій.

40 Проект рішення педагогічної ради «Створення умов для розвитку креативної особистості»
5.Провести діагностику творчого потенціалу особистості учнів школи. Створити банк даних обдарованих дітей. Строки виконання: лютий 2015 р. Виконавці: класні керівники , практичний психолог 6.Рекомендувати вчителям використовувати під час навчального процесу різні творчі вправи, технології розвитку креативності мислення учнів, створення умов для творчої особистості. Виконавці: педагоги школи.

41 Примірна тематика засідань педагогічних рад
1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. 2.Комп’ютерне тестування-інноваційний метод контролю знань, навчальних досягнень учнів. 3.Розвиток інтелектуальної складової особистості учня. 4.Успіх як життєвий пріоритет особистості.

42 Примірна тематика засідань педагогічних рад
5. Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування. 6.Пошуково-дослідницька робота як складова розвитку творчо обдарованої особистості. 7.Організація самопідготовки в школі повного дня - різноманітність, доцільність та ефективність педагогічних технологій 8.Психолого-педагогічний супровід формування в учнів мотивації до навчання.

43 Примірна тематика засідань педагогічних рад
9.Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності. 10.Інноваційні технології упровадження ефективного педагогічного досвіду. 11. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання(засідання педагогічної ради у формі диспуту).

44 Примірна тематика засідань педагогічних рад
12.Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи. 13.Про адаптацію учнів 5-го класу до навчання в основній школі. 14.Робота педагогічного колективу з формування навичок усного і писемного мовлення як важливої основи розумового виховання та загальної культури особистості.

45 Примірна тематика засідань педагогічних рад
15.Підвищення ролі домашніх завдань в учнів інтересу до навчання. 16. Реалізація психолого-педагогічних вимог до перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів. 17.Упровадження нових технологій навчання. 18. Про роботу методичних об’єднань і творчих груп з впровадження передового педагогічного досвіду.

46 Примірна тематика засідань педагогічних рад
19. Аналіз роботи школи за навчальний рік та завдання педколективу на новий навчальний рік. 20. Затвердження річного плану роботи школи. 21. Про підготовку вчителів до нового навчального року. 22. Система внутрішкільного контролю. 23.Роль педколективу в розвитку учнівського самоврядування. 24.Про роботу педколективу з виховання свідомої дисципліни в учнів. 25. Підвищення рівня позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань.

47 Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання
Мета: з’ясувати основні позиції ставлення вчителів школи до визначення поняття обдарованість, творча особистість; з’ясувати наявні проблеми обдарованих дітей та шляхи психолого - педагогічної співпраці з даного питання. Форма проведення: диспут. Форма роботи :групова.

48 План підготовки до засідання
1. Класним керівникам 1-11-х класів підготувати анкети для інформаційного банку даних творчо обдарованих дітей 2. Розробити анкети для учнів та провести анкетування. 3. Підготувати питання дискусійного характеру до засідання педради. 4. Розробити рекомендації , поради для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки творчо обдарованих учнів. 5. Підготувати проект рішення педагогічної ради.

49 План засідання педради
1. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи (“Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання”). 2.Робота в творчих групах (учителі об’єднуються в три групи). Дослідження: І група вивчає інтелектуальну обдарованість дитини; ІІ група досліджує феномен творчої особистості; ІІІ група досліджує проблеми обдарованої дитини.

50 Визначення ознак та розробка рекомендацій:
І група-творчо обдарованого учня; ІІ група –порад для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки здібних учнів; ІІІ група- нестандартний вчитель: який він? 3. Тест “Нестандартний учитель”. 4.Дискусія: 1.Що таке інтелектуальна обдарованість? 2. За якими ознаками можна рано визначити творчу обдарованість? 3.Розкрийте розвиток творчих здібностей в умовах загальноосвітньої школи.

51 Дискусія 4.Охарактеризуйте проблему “дорослого дитинства” та адаптації в суспільство. 5.Дайте характеристику методів і прийомів розвитку творчої обдарованості в нашій школі! 6. Обгрунтуйте, яка повинна бути підтримка і збереження таланту, обдарованості. 7.З’ясуйте наявні проблеми обдарованих дітей у нашій школі.

52 Дякую за увагу!!!

53


Download ppt "доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України"

Similar presentations


Ads by Google