Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

4/12/20151 Pembakuan Ejaan. 4/12/20152 Penulisan Kata Dasar Ditulis sebagai satu perkataan – penulisannya dipisahkan. Cth. Saya datang awal pada pagi.

Similar presentations


Presentation on theme: "4/12/20151 Pembakuan Ejaan. 4/12/20152 Penulisan Kata Dasar Ditulis sebagai satu perkataan – penulisannya dipisahkan. Cth. Saya datang awal pada pagi."— Presentation transcript:

1 4/12/20151 Pembakuan Ejaan

2 4/12/20152 Penulisan Kata Dasar Ditulis sebagai satu perkataan – penulisannya dipisahkan. Cth. Saya datang awal pada pagi ini. Saya yakin mendapat markah yang baik. Semua orang rasa gembira hari ini.

3 4/12/20153 Penulisan Kata Terbitan Kata terbitan atau kata turunan ialah kata berimbuhan (awalan, akhiran, sisipan) atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk yang lain. anti + karat = antikarat maha + raja = maharaja dwi + bahasa = dwibahasa tata + bahasa = tatabahasa

4 4/12/20154 Bentuk Awalan Terpisah 1. Awalan maha ditulis terpisah daripadakata dasar yang bermula dengan huruf besar yang merujuk kata ganti nama Tuhan atau nama khas lain. Maha Mengetahui Allah Yang Maha Esa Duli Yang Maha Mulia

5 4/12/20155 2. Bentuk terikat seperti anti, pro dan kontra ditulis terpisah sebagai kata bebas. Bersikap anti Pro dan kontra 3. Tanda (-)digunakan apabila awalan se- diimbuhkan pada kata nama khas dengan huruf besar. Contoh: se- Asia Tenggara se- Malaysia Se-Nusantara

6 4/12/20156 Kata Terbitan berimbuhan -an,-ah,-at,-i, -iah, -in, -isme, -kan,-man,-nita/- ita, -wan. Penulisan diserangkaikan. -isme + sosial = sosialisme -man + budi = budiman -wan + harta = hartawan

7 4/12/20157 Kata Terbitan Berapitan Ditulis serangkai ber… an + gantung = bergantungan di …i + iring = diiringi memper…kan + hamba = memperhambakan

8 4/12/20158 Kata terbitan Yang Bersisipan Penulisan serangkai -el- + tunjuk = telunjuk -em- + kuning = kemuning -in- + sambung = sinambung -er- + kuping = keruping

9 4/12/20159 Penulisan Kata Sendi Nama Kata SN di- dan ke- ditulis terpisah. Empat jenis kata yang lazim selepas KSN di- dan ke-. KSN ditulis terpisah untuk arah atau kedudukan KN yang ada selepasnya KSN di- & ke- ditulis terpisah daripada kata umum selepasnya. KSN terpisah untuk kata nama bilangan KSN terpisah untuk nama tempat atau nama khas.

10 4/12/201510 Penulisan Kata Ganti Singkat Kau, ku, mu, nya Kata ganti kau dan ku sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai. Kaulihat kuamati Kudengar KG singkat ku, mu dan nya ditulis serangkai. Ku,mu dan nya berfungsi sebagai ganti nama tuhan menggunakan tanda sempang. Kepada-Ku Ya, Tuhan ku,tunjukanlah hamba-Mu jalan yang benar

11 4/12/201511 Penulisan Partikel -lah,-tah,-kah dan pun -lah,-tah-kah dan –tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan rumi lama ditulis serangkai. ada-lah = adalah bantu-lah = bantulah siapa-kah = siapakah

12 4/12/201512 Penulisan Partikel pun Terpisah – berfungsi sebagai kata tugas yang bererti ‘juga’. Pakaiannya pun tidak terurus Serangkai (13 pun) adapun- ataupun - andaipun bagaimanapun-biarpun - kalaupun kalaupun- kendatipun - lagipun mahupun-meskipun - sekalipun sungguhpun- walaupun

13 4/12/201513 Penulisan Kata Ganda Kata ganda ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempang (-). Kata ulang yang ditulis menggunakan tanda sempang, termasuklah : kata ulang semu (labi-labi), kata ulang jamak (pelajar-pelajar), kata ulang berentak (bengkang-bengkok) kata ulang berimbuhan (karang-mengarang)

14 4/12/201514 Penulisan Gabungan Kata Tiga gabungan kata yang ditulis terpisah. a.Kata bebas yang membentuk rangkai kata umum termasuk rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk. air hujan meja tulis penyataan bersama

15 4/12/201515 b.Gabungan kata yang dihasilkan daripada rangkai kata setara ditulis terpisah (ibu bapa, tunjuk ajar, tua muda) c. Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa ditulis terpisah.(keras hati, makan hati, tangkai jering)

16 4/12/201516 Kata ulang bagi gabungan kata yang ditulis terpisah dibentuk dengan hanya mengulangi kata nama yang diterangkan iaitu kata nama pertama bukan seluruh kata. Balai raya = balai-balai raya Guru besar = guru-guru besar Kipas angin = kipas-kipas angin

17 4/12/201517 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER TARIKH : 15 OGOS 2008 MASA : 8. 15 MALAM TEMPAT : DKAP C1 (KUMPULAN 1) BENTUK SOALAN : OBJEKTIF MASA MENJAWAB : (1 ¼ JAM)

18 4/12/201518 Penentuan Gabungan Kata Rangkai kata yang ditulis terpisah yang menerima imbuhan apitan ditulis serangkai. anak tiri = menganaktirikan campur aduk = mencampuradukkan Kata mantap yang ditulis serangkai. Antaranya Antarabangsa, pesuruhjaya, bumiputera, setiausaha, jawatankuasa, sukarela, kakitangan, suruhanjaya, kerjasama, tandatangan, warganegara, matahari, tanggungjawab, olahraga.

19 4/12/201519 Pengulangan gabungan kata yang ditulis serangkai Jawatankuasa = jawatankuasa-jawatankuasa. Suruhanjaya = suruhanjaya-suruhanjaya Gabungan kata yang ditulis serangkai menjadi dasar untuk membentuk kata terbitan. Setiausaha = kesetiausahaan Warganegara = kewarganegaraan

20 4/12/201520 Tanda Sempang (-) Menulis semua jenis kata ulang Memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris.... berusaha untuk memper- baiki keadaan. Memperjelas ungkapan Ber-evolusi dengan ber-revolusi Merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. anti-Amerika, hamba-Nya

21 4/12/201521 Merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor. ke-13 (ketiga belas) ke-250 (kedua ratus lima puluh) ke-1,000,000 (kesejuta) Angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an Tahun 60-an (tahun enam puluhan) Hubungan antara kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah Alat pandang-dengar

22 4/12/201522 Sekian, terima kasih


Download ppt "4/12/20151 Pembakuan Ejaan. 4/12/20152 Penulisan Kata Dasar Ditulis sebagai satu perkataan – penulisannya dipisahkan. Cth. Saya datang awal pada pagi."

Similar presentations


Ads by Google