Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pembakuan Ejaan 4/11/2017.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pembakuan Ejaan 4/11/2017."— Presentation transcript:

1 Pembakuan Ejaan 4/11/2017

2 Penulisan Kata Dasar Ditulis sebagai satu perkataan – penulisannya dipisahkan. Cth. Saya datang awal pada pagi ini. Saya yakin mendapat markah yang baik. Semua orang rasa gembira hari ini. 4/11/2017

3 Penulisan Kata Terbitan
Kata terbitan atau kata turunan ialah kata berimbuhan (awalan, akhiran, sisipan) atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk yang lain. anti + karat = antikarat maha + raja = maharaja dwi + bahasa = dwibahasa tata + bahasa = tatabahasa 4/11/2017

4 Bentuk Awalan Terpisah
1. Awalan maha ditulis terpisah daripadakata dasar yang bermula dengan huruf besar yang merujuk kata ganti nama Tuhan atau nama khas lain. Maha Mengetahui Allah Yang Maha Esa Duli Yang Maha Mulia 4/11/2017

5 2. Bentuk terikat seperti anti, pro dan kontra ditulis terpisah sebagai kata bebas.
Bersikap anti Pro dan kontra 3. Tanda (-)digunakan apabila awalan se- diimbuhkan pada kata nama khas dengan huruf besar. Contoh: se- Asia Tenggara se- Malaysia Se-Nusantara 4/11/2017

6 Kata Terbitan berimbuhan
-an,-ah,-at,-i, -iah, -in, -isme, -kan,-man,-nita/-ita, -wan. Penulisan diserangkaikan. -isme + sosial = sosialisme -man + budi = budiman -wan + harta = hartawan 4/11/2017

7 Kata Terbitan Berapitan
Ditulis serangkai ber… an + gantung = bergantungan di …i + iring = diiringi memper…kan + hamba = memperhambakan 4/11/2017

8 Kata terbitan Yang Bersisipan
Penulisan serangkai -el- + tunjuk = telunjuk -em- + kuning = kemuning -in- + sambung = sinambung -er- + kuping = keruping 4/11/2017

9 Penulisan Kata Sendi Nama
Kata SN di- dan ke- ditulis terpisah. Empat jenis kata yang lazim selepas KSN di- dan ke-. KSN ditulis terpisah untuk arah atau kedudukan KN yang ada selepasnya KSN di- & ke- ditulis terpisah daripada kata umum selepasnya. KSN terpisah untuk kata nama bilangan KSN terpisah untuk nama tempat atau nama khas. 4/11/2017

10 Penulisan Kata Ganti Singkat
Kau, ku, mu, nya Kata ganti kau dan ku sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai. Kaulihat kuamati Kudengar KG singkat ku, mu dan nya ditulis serangkai. Ku,mu dan nya berfungsi sebagai ganti nama tuhan menggunakan tanda sempang. Kepada-Ku Ya, Tuhan ku,tunjukanlah hamba-Mu jalan yang benar 4/11/2017

11 Penulisan Partikel -lah,-tah,-kah dan pun
-lah,-tah-kah dan –tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan rumi lama ditulis serangkai. ada-lah = adalah bantu-lah = bantulah siapa-kah = siapakah 4/11/2017

12 Penulisan Partikel pun
Terpisah – berfungsi sebagai kata tugas yang bererti ‘juga’. Pakaiannya pun tidak terurus Serangkai (13 pun) adapun - ataupun andaipun bagaimanapun -biarpun - kalaupun kalaupun - kendatipun - lagipun mahupun -meskipun - sekalipun sungguhpun - walaupun 4/11/2017

13 Penulisan Kata Ganda Kata ganda ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempang (-). Kata ulang yang ditulis menggunakan tanda sempang, termasuklah : kata ulang semu (labi-labi), kata ulang jamak (pelajar-pelajar), kata ulang berentak (bengkang-bengkok) kata ulang berimbuhan (karang-mengarang) 4/11/2017

14 Penulisan Gabungan Kata
Tiga gabungan kata yang ditulis terpisah. a. Kata bebas yang membentuk rangkai kata umum termasuk rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk. air hujan meja tulis penyataan bersama 4/11/2017

15 b.Gabungan kata yang dihasilkan daripada rangkai kata setara ditulis terpisah (ibu bapa, tunjuk ajar, tua muda) c. Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa ditulis terpisah.(keras hati, makan hati, tangkai jering) 4/11/2017

16 Kata ulang bagi gabungan kata yang ditulis terpisah dibentuk dengan hanya mengulangi kata nama yang diterangkan iaitu kata nama pertama bukan seluruh kata. Balai raya = balai-balai raya Guru besar = guru-guru besar Kipas angin = kipas-kipas angin 4/11/2017

17 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER
TARIKH : 15 OGOS 2008 MASA : MALAM TEMPAT : DKAP C1 (KUMPULAN 1) BENTUK SOALAN : OBJEKTIF MASA MENJAWAB : (1 ¼ JAM) 4/11/2017

18 Penentuan Gabungan Kata
Rangkai kata yang ditulis terpisah yang menerima imbuhan apitan ditulis serangkai. anak tiri = menganaktirikan campur aduk = mencampuradukkan Kata mantap yang ditulis serangkai. Antaranya Antarabangsa, pesuruhjaya, bumiputera, setiausaha, jawatankuasa, sukarela, kakitangan, suruhanjaya, kerjasama, tandatangan, warganegara, matahari, tanggungjawab, olahraga. 4/11/2017

19 Pengulangan gabungan kata yang ditulis serangkai
Jawatankuasa = jawatankuasa-jawatankuasa. Suruhanjaya = suruhanjaya-suruhanjaya Gabungan kata yang ditulis serangkai menjadi dasar untuk membentuk kata terbitan. Setiausaha = kesetiausahaan Warganegara = kewarganegaraan 4/11/2017

20 Tanda Sempang (-) Menulis semua jenis kata ulang
Memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris. ... berusaha untuk memper- baiki keadaan. Memperjelas ungkapan Ber-evolusi dengan ber-revolusi Merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. anti-Amerika, hamba-Nya 4/11/2017

21 Merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor.
ke-13 (ketiga belas) ke-250 (kedua ratus lima puluh) ke-1,000,000 (kesejuta) Angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an Tahun 60-an (tahun enam puluhan) Hubungan antara kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah Alat pandang-dengar 4/11/2017

22 Sekian, terima kasih 4/11/2017


Download ppt "Pembakuan Ejaan 4/11/2017."

Similar presentations


Ads by Google