Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”

Similar presentations


Presentation on theme: "DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”"— Presentation transcript:

1

2 DIA MENGASIHIKU

3 ”DIA MENCARIKU”

4 “DIA MENYAMBUTKU”

5 DIA MENGAMPUNIKU

6 6/118 YOHANES 8:2-11

7 “Perempuan yang Berzinah”

8 8/118 Yohanes 8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yohanes 8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.

9 9/118 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang KEDAPATAN BERBUAT ZINAH. 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini TERTANGKAP BASAH KETIKA IA SEDANG BERBUAT ZINAH. 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang KEDAPATAN BERBUAT ZINAH. 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini TERTANGKAP BASAH KETIKA IA SEDANG BERBUAT ZINAH.

10 Kedapatan !!!

11 Kedapatan berbuat zinah

12 Yesaya 1:18 Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman TUHAN -- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

13

14 Yohanes 8: 5,6 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan- perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya.

15 1 Pet 2:24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.

16

17

18 Yoh 8: 7 Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."

19

20 20/118 Roma 3:23 “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” Roma 6:23 “Sebab upah dosa ialah maut Roma 3:23 “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” Roma 6:23 “Sebab upah dosa ialah maut

21 Roma 6:23 “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

22 Yoh 8:7,8 "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah

23

24

25 Ayat 9 mengatakan “Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua.”

26 10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?“ 11 Jawabnya: "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus: "Aku pun tidak menghukum engkau.

27 27/118 Yoh 3:16-17 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yoh 3:16-17 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

28 28/118 2 Pet 3:9 Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.

29 Yoh 8: 11b “Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang.”

30 30/118 Roma 6: 1-2 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu?2 Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?

31 Roma 6:6 Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.

32

33


Download ppt "DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”"

Similar presentations


Ads by Google