Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KATA BILANGAN. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu.

Similar presentations


Presentation on theme: "KATA BILANGAN. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu."— Presentation transcript:

1 KATA BILANGAN

2 Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu.

3 Jenis Kata Bilangancontohnya kata bilangan tentusatu, dua, tiga, dan seterusnya kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah- setengah, dan sebagainya kata bilangan pecahan setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya kata bilangan pisahansetiap dan tiap-tiap kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya kata bilangan tingkatpertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kata bilangan tanyaberapa

4 1. Kata bilangan himpunan a. Menunjukkan bilangan tertentu. b. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan. c. Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan. Contoh: 1. satu,dua tiga, sepuluh 2. Dua ekor kambing. 3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad 4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.

5 2. Kata bilangan tak tentu Menunjukan bilangan yang tidak tentu. Contoh: segala, semua, para, beberapa, seluruh Segala maklumat akan dikumpulkan.

6 3. Kata bilangan tingkat Menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Contoh: 1. pertama, kedua, ketiga 2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.

7 4. Kata bilangan pecahan Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan. Contoh: 1. Setengah, sepertiga, dua pertiga, seratus per seratus 2. Hanya sepertiga wali murid yang hadir di rapat itu.


Download ppt "KATA BILANGAN. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu."

Similar presentations


Ads by Google