Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KATA BILANGAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "KATA BILANGAN."— Presentation transcript:

1 KATA BILANGAN

2 Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu.

3 Jenis Kata Bilangan contohnya kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah- setengah, dan sebagainya kata bilangan pecahan setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya kata bilangan pisahan setiap dan tiap-tiap kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kata bilangan tanya berapa

4 1. Kata bilangan himpunan a. Menunjukkan bilangan tertentu. b
1. Kata bilangan himpunan a. Menunjukkan bilangan tertentu. b. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan. c. Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan. Contoh: 1. satu,dua tiga, sepuluh 2. Dua ekor kambing. 3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad 4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.

5 2. Kata bilangan tak tentu
Menunjukan bilangan yang tidak tentu.  Contoh: segala, semua, para, beberapa, seluruh Segala maklumat akan dikumpulkan.

6 3. Kata bilangan tingkat Menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Contoh: 1. pertama, kedua, ketiga 2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.

7 4. Kata bilangan pecahan Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan
4. Kata bilangan pecahan Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan. Contoh: 1. Setengah, sepertiga, dua pertiga, seratus per seratus 2. Hanya sepertiga wali murid yang hadir di rapat itu.


Download ppt "KATA BILANGAN."

Similar presentations


Ads by Google