Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n KiÓm tra bµi cò Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh hµnh ? Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo lµ h×nh b×nh hµnh ? 1 2 3 4.

Similar presentations


Presentation on theme: "Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n KiÓm tra bµi cò Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh hµnh ? Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo lµ h×nh b×nh hµnh ? 1 2 3 4."— Presentation transcript:

1 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n KiÓm tra bµi cò Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh hµnh ? Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo lµ h×nh b×nh hµnh ? 1 2 3 4

2 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh A B CDH. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h h A B D C H AB C I. C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB H I

3 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh H. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h h AB D CH A B C I. C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB H I 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh A B C D ChiÒu cao. C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB H I DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH lµ a x h. VËy diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCDlµ a x h. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n vãi chiÒu cao ( Cïng mét ®¬n vÞ ®o). S = a x h ( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh).

4 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h AB D C H A C I.C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB I H h a a H A B D C DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH lµ a x h. VËy diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCDlµ a x h. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n vãi chiÒu cao ( Cïng mét ®¬n vÞ ®o). S = a x h ( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh). ChiÒu cao §é dµi ®¸y H A D C 5cm 9cm 4cm 13cm 7cm 2/ Thùc hµnh 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm 5cm 9cm 4cm 13cm 7cm 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm Bµi 1: T×nh diÖn tÝch mçi h×nh b×nh hµnh sau: 5cm 9cm 4cm 13cm 7cm 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm 5cm 9cm 4cm 13cm 7cm 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 9 x 5 = 45 cm 2 §¸p sè : 45 cm 2 DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 13 x 4 = 5 2 cm 2 §¸p sè : 52 cm 2 DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 7 x9 = 63 cm 2 §¸p sè : 63 cm 2

5 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h AB D C H A C I.C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB I H h a a H A B D C DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH lµ a x h. VËy diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCDlµ a x h. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n vãi chiÒu cao ( Cïng mét ®¬n vÞ ®o). S = a x h ( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh). ChiÒu cao §é dµi ®¸y H A D C 2/ Thùc hµnh Bµi 1: T×nh diÖn tÝch mçi h×nh b×nh hµnh sau: Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch cña : a) H×nh ch÷ nhËt b) H×nh b×nh hµnh 5cm 10cm 5cm Bµi gi¶i a) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ : 10 x 5 = 50 (cm ) §¸p sè : 50 cm Bµi gi¶i b) DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ : 10 x 5 = 50 (cm ) §¸p sè : 50 cm 2 2 2 2

6 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h AB D C H A C I.C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB I H h a a H A B D C DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH lµ a x h. VËy diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCDlµ a x h. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n vãi chiÒu cao ( Cïng mét ®¬n vÞ ®o). S = a x h ( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh). ChiÒu cao §é dµi ®¸y H A D C 2/ Thùc hµnh Bµi 1: T×nh diÖn tÝch mçi h×nh b×nh hµnh sau: Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch cña : a) H×nh ch÷ nhËt b) H×nh b×nh hµnh Bµi 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh biÕt a) §é dµi ®¸y lµ 4 dm, chiÒu cao lµ 34 cm b) §é dµi ®¸y lµ 4 m, chiÒu cao lµ 13 dm Bµi gi¶i a) §æi 4 dm = 40 cm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 34 = 1360 (cm ) §¸p sè : 1360 cm 2 2 2 Bµi gi¶i b) §æi 4 m = 40 dm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 34 = 520 (cm ) §¸p sè : 520 cm 2

7 Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh 1/ H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. DC lµ ®¸y cña h×nh b×nh hµnh. AH vu«ng gãc víi DC §é dµi AH lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ChiÒu cao §é dµi ®¸y H h AB D C H A C I.C¾t phÇn h×nh tam gi¸c ADH råi ghÐp nh­ h×nh vÏ ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt AB I H h a a H A B D C DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABIH lµ a x h. VËy diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCDlµ a x h. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n vãi chiÒu cao ( Cïng mét ®¬n vÞ ®o). S = a x h ( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh). ChiÒu cao §é dµi ®¸y H A D C 2/ Thùc hµnh Bµi 1: T×nh diÖn tÝch mçi h×nh b×nh hµnh sau: Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch cña : a) H×nh ch÷ nhËt b) H×nh b×nh hµnh Bµi 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh biÕt a) §é dµi ®¸y lµ 4 dm, chiÒu cao lµ 34 cm b) §é dµi ®¸y lµ 4 m, chiÒu cao lµ 13 dm


Download ppt "Thø n¨m, ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2013 To¸n KiÓm tra bµi cò Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh hµnh ? Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo lµ h×nh b×nh hµnh ? 1 2 3 4."

Similar presentations


Ads by Google