Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Trường TH Võ Thị Sáu M«n: To¸n líp 4 Giáo viên: Nguyễn Tiền Giang.

Similar presentations


Presentation on theme: "Trường TH Võ Thị Sáu M«n: To¸n líp 4 Giáo viên: Nguyễn Tiền Giang."— Presentation transcript:

1 Trường TH Võ Thị Sáu M«n: To¸n líp 4 Giáo viên: Nguyễn Tiền Giang

2 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2012 To¸n : PhÐp trõ ph©n sè ( tiÕp theo) VÝ dô : Mét cöa hµng cã tÊn ®­êng, cöa hµng ®· b¸n ®­îc tÊn ®­êng.Hái cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu phÇn cña tÊn ®­êng ? + Trõ hai ph©n sè : Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp tÝnh : Ta cÇn ®­a phÐp trõ nµy vÒ phÐp trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè. + Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè : vµ Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ta quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi trõ hai ph©n sè ®ã.

3 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2012 To¸n : PhÐp trõ ph©n sè ( tiÕp theo) Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ta quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi trõ hai ph©n sè ®ã. Bµi 1: TÝnh LuyÖn tËp Bµi 2 : TÝnh Bµi 3 :

4 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2012 To¸n : PhÐp trõ ph©n sè ( tiÕp theo) Cñng cè – DÆn dß

5 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2012 To¸n : PhÐp trõ ph©n sè ( tiÕp theo) VÝ dô : Mét cöa hµng cã tÊn ®­êng, cöa hµng ®· b¸n ®­îc tÊn ®­êng.Hái cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu phÇn cña tÊn ®­êng ? + Trõ hai ph©n sè : Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp tÝnh : Ta cÇn ®­a phÐp trõ nµy vÒ phÐp trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè. + Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè : Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ta quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi trõ hai ph©n sè ®ã. vµ

6 Chóc C¸c em häc sinh: HÑn gÆp l¹i! KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ H¹nh phóc thµnh ®¹t!


Download ppt "Trường TH Võ Thị Sáu M«n: To¸n líp 4 Giáo viên: Nguyễn Tiền Giang."

Similar presentations


Ads by Google