Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KiÓm tra bµi cò BH·y chØ ra c¹nh ®¸y vµ ®­êng cao trong tam gi¸c EDC. So s¸nh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD víi h×nh tam gi¸c EDC. M Thø hai ngµy 10.

Similar presentations


Presentation on theme: "KiÓm tra bµi cò BH·y chØ ra c¹nh ®¸y vµ ®­êng cao trong tam gi¸c EDC. So s¸nh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD víi h×nh tam gi¸c EDC. M Thø hai ngµy 10."— Presentation transcript:

1

2

3 KiÓm tra bµi cò BH·y chØ ra c¹nh ®¸y vµ ®­êng cao trong tam gi¸c EDC. So s¸nh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD víi h×nh tam gi¸c EDC. M Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n AB dC EH

4 Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c LÊy trong bé ®å dïng 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau. §D H·y vÏ 1 ®­êng cao lªn mét h×nh tam gi¸c bÊt k× råi c¾t theo ®­êng cao ®Ó ®­îc hai m¶nh tam gi¸c ghi lµ 1 vµ 2. H·y ghÐp hai m¶nh 1 vµ 2 vµo h×nh tam gi¸c cßn l¹i ®Ó thµnh 1 h×nh ch÷ nhËt.

5 Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD = DC x AD = DC x EH DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c EDC = DC x EH 2 1 1 2 2 §­êng c¾t

6 Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c Quy t¾c : SGK / 87 h a B C«ng thøc : S = S lµ diÖn tÝch a lµ ®é dµi ®¸y h lµ chiÒu cao ( a, h cïng ®¬n vÞ ®o) a x h 2

7 Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c Quy t¾c : SGK / 87 C«ng thøc : S = a x h 2 LuyÖn tËp TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c cã :B a, §é dµi ®¸y lµ 8 cm vµ chiÒu cao lµ 6 cm. b, §é dµi ®¸y lµ 2,3dm vµ chiÒu cao lµ 1,2dm. Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c cã : a, §é dµi ®¸y lµ 5m vµ chiÒu cao lµ 25dm. b, §é dµi ®¸y lµ 42,5m vµ chiÒu cao lµ 5,2m. V Bµi 1:

8 ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.B Ph¸t biÓu quy t¾c vµ nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. Cñng cè: Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c

9 Thø hai ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2008 To¸n DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c Quy t¾c : SGK / 87 h a C«ng thøc : S = S lµ diÖn tÝch a lµ ®é dµi ®¸y h lµ chiÒu cao ( a, h cïng ®¬n vÞ ®o) a x h 2


Download ppt "KiÓm tra bµi cò BH·y chØ ra c¹nh ®¸y vµ ®­êng cao trong tam gi¸c EDC. So s¸nh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD víi h×nh tam gi¸c EDC. M Thø hai ngµy 10."

Similar presentations


Ads by Google