Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bµi 4 X©y dùng vµ b¶o vÖ Chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bµi 4 X©y dùng vµ b¶o vÖ Chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia."— Presentation transcript:

1 Bµi 4 X©y dùng vµ b¶o vÖ Chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia

2 - Trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia cña n­íc CHXHCN ViÖt Nam; nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ x©y dùng vµ b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia cña n­íc ta trong t×nh h×nh hiÖn nay. - N©ng cao lßng tù hµo yªu n­íc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n trong viÖc gãp phÇn x©y dùng, b¶o vÖ vµ gi÷ g×n toµn vÑn chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia cña Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.

3 Néi dung 1. X©y dùng vµ b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia 1.1. Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia - Quèc gia Quèc gia lµ thùc thÓ phÊp lý bao gåm ba yÕu tè cÊu thµnh: l·nh thæ, d©n c­ vµ quyÒn lùc c«ng céng. Quèc gia lµ chñ thÓ c¨n b¶n nhÊt cña luËt quèc tÕ. Chñ quyÒn quèc gia lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña quèc gia. Theo luËt ph¸p quèc tÕ hiÖn ®¹i, tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu b×nh ®¼ng vÒ chñ quyÒn. - L·nh thæ quèc gia

4 - L·nh thæ quèc gia ViÖt Nam bao gåm: + Vïng ®Êt quèc gia + Vïng biÓn quèc gia (néi thuû vµ l·nh h¶i) + Vïng trêi quèc gia, ngoµi ra cßn gåm l·nh thæ quèc gia ®Æc biÖt L·nh thæ quèc gia lµ ph¹m vi kh«ng gian ®­îc giíi h¹n bëi biªn giíi quèc gia, thuéc chñ quyÒn hoµn toµn vµ ®Çy ®ñ cña mét quèc gia. L·nh thæ quèc gia ViÖt Nam bao gåm: Vïng ®Êt quèc gia, vïng biÓn quèc gia (néi thuû vµ l·nh h¶i), vïng trêi quèc gia, ngoµi ra cßn gåm l·nh thæ quèc gia ®Æc biÖt

5 + Vïng ®Êt quèc gia: Vïng ®Êt quèc gia (kÓ c¶ c¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o) lµ phÇn mÆt ®Êt vµ lßng ®Êt cña ®Êt liÒn (lôc ®Þa), cña ®¶o, quÇn ®Èo thuéc chñ quyÒn mét quèc gia; bé phËn quan träng nhÊt cÊu thµnh nªn l·nh thæ quèc gia, lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh vïng trêi quèc gia, néi thuû, l·nh h¶i. + Néi thuû Néi thuû lµ vïng biÓn n»m ë phÝa trong cña ®­êng c¬ së ®Ó tÝnh chiÒu réng l·nh h¶i. §­êng c¬ së lµ ®­êng g·y khóc nèi liÒn c¸c ®iÓm ®­îc lùa chän t¹i ngÊn n­íc thuû triÒu thÊp nhÊt däc theo bê biÓn vµ c¸c ®¶o gÇn bê do ChÝnh cphñ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam x¸c ®Þnh vµ c«ng bè. Vïng n­íc thuéc néi thuû cã chÕ ®é ph¸p lý nh­ l·nh thæ trªn ®Êt liÒn

6 Néi thuû lµ vïng biÓn n»m ë phÝa trong cña ®­êng c¬ së ®Ó tÝnh chiÒu réng l·nh h¶i. §­êng c¬ së lµ ®­êng g·y khóc nèi liÒn c¸c ®iÓm ®­îc lùa chän t¹i ngÊn n­íc thuû triÒu thÊp nhÊt däc theo bê biÓn vµ c¸c ®¶o gÇn bê do ChÝnh cphñ n­íc CHXHCN ViÖt Nam x¸c ®Þnh vµ c«ng bè. Vïng n­íc thuéc néi thuû cã chÕ ®é ph¸p lý nh­ l·nh thæ trªn ®Êt liÒn + L·nh h¶i L·nh h¶i lµ vïng biÓn cã chiÒu réng 112 h¶i lý tÝnh tõ ®­êng c¬ së, cã chÕ ®é ph¸p lý nh­ l·nh thæ ®Êt liÒn. Ranh giíi ngoµi cña l·nh h¶i lµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn. Trong l·nh h¶i, tµu thuyÒn cña c¸c quèc gia kh¸c ®­îc h­ëng quyÒn qua l¹i kh«ng g©y h¹i vµ th­êng ®i theo tuyÕn ph©n luång giao th«ng biÓn cña n­íc ven biÓn


Download ppt "Bµi 4 X©y dùng vµ b¶o vÖ Chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia."

Similar presentations


Ads by Google