Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bµi 9. 1.RÏ NH¸NH: VÝ dô: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax 2 +bx+c=0 (a  0) H·y nªu c¸c b­íc gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai? NNhËp hÖ sè a,b,c TTÝnh Delta=b.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bµi 9. 1.RÏ NH¸NH: VÝ dô: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax 2 +bx+c=0 (a  0) H·y nªu c¸c b­íc gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai? NNhËp hÖ sè a,b,c TTÝnh Delta=b."— Presentation transcript:

1 Bµi 9

2 1.RÏ NH¸NH: VÝ dô: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax 2 +bx+c=0 (a  0) H·y nªu c¸c b­íc gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai? NNhËp hÖ sè a,b,c TTÝnh Delta=b 2 - 4ac NNÕu Delta ©m th× th«ng b¸o PT v« nghiÖm, ng­îc l¹i tÝnh vµ ®­a ra nghiÖm.

3 C¸c em h·y vÏ s¬ ®å thuËt to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc 2 (víi a  0) Sau khi tÝnh Delta, tuú thuéc vµo gi¸ trÞ Delta, mét trong hai thao t¸c sÏ thùc hiÖn. TÝnh vµ ®­a ra nghiÖm Th«ng b¸o v« nghiÖm Sai§óng NhËp a, b, c TÝnh Delta = b 2 – 4ac KiÓm tra Delta < 0 KÕt thóc

4 IF THEN ; NÕu ®óng th× ®­îc thùc hiÖn, sai bÞ bá qua. a. D¹ng thiÕu 2. C©u lÖnh IF - THEN - §iÒu kiÖn lµ biÓu thøc quan hÖ hoÆc biÓu thøc l«gic. - C©u lÖnh lµ mét lÖnh cña Turbo Pascal. Trong ®ã: VÝ dô: IF a mod 2=0 THEN Writeln(‘ a la so chan’); C©u lÖnh Sai §óng §iÒu kiÖn

5 b. D¹ng ®ñ IF THEN ELSE ; §iÒu kiÖn §óng C©u lÖnh 1 Sai C©u lÖnh 2 NÕu ®óng th× ®­îc thùc hiÖn, ng­îc l¹i th× ®­îc thùc hiÖn. VÝ dô: IF a mod 2=0 THEN Writeln(‘a lµ so chan’) ELSE Writeln(‘a la so le’);

6 H·y dïng c©u lÖnh IF – THEN viÕt lÖnh ®Ó xÐt c¸c tr­ êng hîp cña DELTA IF Delta<0 THEN Writeln(‘Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm’) ELSE X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A); X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A); Writeln(‘ Nghiem X1= ’, X1:5:1); Writeln(‘ Nghiem X2= ’, X2:5:1);

7 3. C©u lÖnh ghÐp Trong Pascal cho phÐp gép nhiÒu c©u lÖnh thµnh mét c©u lÖnh gäi lµ c©u lÖnh ghÐp, cã d¹ng: BEGIN ; END; BEGIN ; END; IF Delta<0 THEN Writeln(‘Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm’) ELSE BEGIN X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A); X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A); Writeln(‘ Nghiem X1= ’, X1:5:1); Writeln(‘ Nghiem X2= ’, X2:5:1); END; VÝ dô:

8 Program GPTB2; Uses crt; Var... ; BEGIN... NhËp vµo 3 hÖ sè a,b,c... Delta :=...; Readln; END. NÕu Delta<0 th× Writeln(‘PTVN’) ng­îc l¹i TÝnh vµ in nghiÖm; 4. Mét sè vÝ dô Em h·y hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh gi¶i ph­ ¬ng tr×nh bËc 2 (a  0) theo dµn ý sau: VÝ dô 1 :

9

10 H·y x¸c ®Þnh Input vµ Output cña bµi? VÝ dô 2: T×m sè ngµy cña n¨m N, biÕt r»ng n¨m nhuËn lµ n¨m chia hÕt cho 400 hoÆc chia hÕt 4 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 100. Input: NhËp N tõ bµn phÝm. Output: §­a sè ngµy cña n¨m N ra mµn h×nh. NÕu N chia hÕt cho 400 hoÆc chia hÕt cho 4 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 100 th× In ra sè ngµy cña n¨m nhuËn lµ 366, ng­îc l¹i In ra sè ngµy lµ 365

11 Em h·y khai b¸o biÕn cho bµi to¸n trªn? ViÕt ®iÒu kiÖn: NÕu N chia hÕt cho 400 hoÆc chia hÕt cho 4 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 100 th× nhËn sè ngµy cña n¨m nhuËn, ng­îc l¹i nhËn sè ngµy cña n¨m th­êng. NhËp vµo N¡M cÇn tÝnh sè l­îng ngµy In ra kÕt qu¶?

12 H·y nhí  CÊu tróc m« t¶ c¸c mÖnh ®Ò: “NÕu … th×…” “NÕu … th× …ng­îc l¹i…” gäi lµ cÊu tróc rÏ nh¸nh.  LÖnh rÏ nh¸nh d¹ng thiÕu  LÖnh rÏ nh¸nh d¹ng ®ñ  C©u lÖnh ghÐp BEGIN ; END; IF THEN ; IF THEN ELSE ;


Download ppt "Bµi 9. 1.RÏ NH¸NH: VÝ dô: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax 2 +bx+c=0 (a  0) H·y nªu c¸c b­íc gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai? NNhËp hÖ sè a,b,c TTÝnh Delta=b."

Similar presentations


Ads by Google