Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

M«n To¸n líp 4 GV: Ph¹m thÞ H¹nh ®¬n VÞ: TR¦êNG tiÓu häc yªn phó PHßNG GI¸O DôC ®µo t¹o ý yªn.

Similar presentations


Presentation on theme: "M«n To¸n líp 4 GV: Ph¹m thÞ H¹nh ®¬n VÞ: TR¦êNG tiÓu häc yªn phó PHßNG GI¸O DôC ®µo t¹o ý yªn."— Presentation transcript:

1 M«n To¸n líp 4 GV: Ph¹m thÞ H¹nh ®¬n VÞ: TR¦êNG tiÓu häc yªn phó PHßNG GI¸O DôC ®µo t¹o ý yªn

2 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n TÌM hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n: Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã.

3 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n TÌM hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 70 10 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 -10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ = (tæng - hiÖu) : 2 ? ?

4 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n TÌM hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. Tìm hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 7010 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 sè bÐ 30 NhËn xÐt: *C¸ch thø hai Bµi gi¶i Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 -10 = 30 ? ? ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ = (Tæng - HiÖu) : 2 Sè lín = (Tæng + HiÖu) : 2 70 Sè lín lµ: 10 ? 7010 ? 7010 Sè lín Sè bÐ ? 7010 ?

5 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 7010 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 1070 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh *Bµi 1: ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 Tuæi bè vµ tuæi con céng l¹i ®­îc 58 tuæi. Bè h¬n con 38 tuæi. Hái bè bao nhiªu tuæi, con bao nhiªu tuæi? Sè bÐ = (Tæng - HiÖu) : 2 Sè lín = (Tæng + HiÖu) : 2

6 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 70 10 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 10 70 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh *Bµi 1: Tuæi bè 58 tuæi ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 Tuæi con 38 tuæi ? ? C¸ch thø hai: Hai lÇn tuæi bè lµ: 58 + 38 = 96 (tuæi) Tuæi bè lµ: 96 : 2 = 48 (tuæi) Tuæi bè lµ: 48 + 38 = 10 (tuæi) ®¸p sè: Tuæi bè 48 tuæi Tuæi con 10 tuæi Bµi gi¶i C¸ch thø nhÊt: Hai lÇn tuæi con lµ: 58 - 38 = 20 (tuæi) Tuæi con lµ: 20 : 2 = 10 (tuæi) Tuæi bè lµ: 38 + 10 = 48 (tuæi) ®¸p sè: Tuæi bè 48 tuæi Tuæi con 10 tuæi Sè bÐ = (Tæng - hiªu) : 2 Sè lín = (Tæng + HiÖu) : 2

7 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 7010 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 1070 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh *Bµi 1: Mét líp häc cã 28 häc sinh. Sè häc sinh trai h¬n sè häc sinh g¸i lµ 4 em. Hái líp häc ®ã cã bao nhiªu häc sinh trai, bao nhiªu häc sinh g¸i? ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 *Bµi 2: Sè bÐ = (Tæng - hiªu) : 2 Sè lín = (Tæng + HiÖu) : 2

8 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 70 10 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 1070 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã *Bµi 1: HS trai HS g¸i *Bµi 2: 28 HS ? ? 4 HS Sè lín = (tæng + hiÖu) : 2 Sè bÐ = (tæng - hiÖu) :2 Hai lÇn sè häc sinh g¸i lµ: 28 - 4 = 24 (häc sinh) sè häc sinh g¸i lµ: 24 : 2 = 12 (häc sinh) sè häc sinh trai lµ: 12 + 4 = 16 (häc sinh) ®¸p sè: HS trai 16 häc sinh HS g¸i 12 häc sinh Bµi gi¶i Hai lÇn sè häc sinh trai lµ: 28 + 4 = 32 (häc sinh) sè häc sinh trai lµ: 32 : 2 = 16 (häc sinh) sè häc sinh g¸i lµ: 16 - 4 = 12 (häc sinh) ®¸p sè: HS trai 16 häc sinh HS g¸i 12 häc sinh

9 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 7010 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 1070 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh *Bµi 1: Sè lín = (Tæng + hiÖu) : 2 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 *Bµi 2: *Bµi 3: C¶ hai líp 4A vµ 4B trång ®­îc 600 c©y. Líp 4A trång ®­îc Ýt h¬n líp 4B lµ 50 c©y. Hái mçi líp trång ®­îc bao nhiªu c©y? Sè bÐ = (Tæng - HiÖu) : 2

10 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n Tim hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. T ì m hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ70 10 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 10 70 Bµi gi¶i - - - - - Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 - 10 = 30 ? ? ? ? NhËn xÐt: Thùc hµnh *Bµi 1: ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 *Bµi 2: *Bµi 3: Sè bÐ = (Tæng - HiÖu) : 2 Sè lín = (Tæng + HiÖu): 2 C¸ch thø nhÊt Hai lÇn sè c©y líp 4B trång lµ: 600 + 50 = 650 (c©y) sè c©y líp 4B trång lµ: 650 : 2 = 325 (c©y) sè c©y líp 4A trång lµ: 325 - 50 = 275 (c©y) ®¸p sè: Líp 4A 650 c©y líp 4B 275 c©y C¸ch thø nhÊt Hai lÇn sè c©y líp 4B trång lµ: 600 + 50 = 650 (c©y) sè c©y líp 4B trång lµ: 650 : 2 = 325 (c©y) sè c©y líp 4A trång lµ: 325 - 50 = 275 (c©y) ®¸p sè: Líp 4A 650 c©y líp 4B 275 c©y Bµi gi¶i Líp 4B Líp 4A ? c©y 50 c©y 600 c©y

11 Thø t­ ngµy 21 th¸ng 9 n ă m 2012 To¸n TÌM hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Bµi to¸n:Tæng cña hai sè lµ 70. HiÖu cña hai sè lµ 10. Tìm hai sè ®ã. *C¸ch thø nhÊt Sè lín Sè bÐ 7010 Bµi gi¶i Hai lÇn sè bÐ lµ: 70 - 10 = 60 Sè bÐ lµ: 60 : 2 = 30 Sè lín lµ: 30 + 10 = 40 ®¸p sè: Sè lín 40 sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ Sè lín *C¸ch thø hai 1070 Bµi gi¶i Hai lÇn sè lín lµ: 70 + 10 = 80 Sè lín lµ: 80 : 2 = 40 Sè bÐ lµ: 40 -10 = 30 ? ? ? ? ®¸p sè: Sè lín 40 Sè bÐ 30 NhËn xÐt: Sè bÐ = (Tæng - HiÖu) : 2 Sè lín = (tæng + hiÖu) : 2 Thùc hµnh: *Bµi 1 *Bµi 2 *Bµi 3 *Bµi 4

12


Download ppt "M«n To¸n líp 4 GV: Ph¹m thÞ H¹nh ®¬n VÞ: TR¦êNG tiÓu häc yªn phó PHßNG GI¸O DôC ®µo t¹o ý yªn."

Similar presentations


Ads by Google