Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Sè « vu«ng xanh lµ: 4 x 3 Sè « vu«ng ®á lµ: 4 x 2 Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4 x 3 + 4 x 2 12 + 8 = 20 Sè.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Sè « vu«ng xanh lµ: 4 x 3 Sè « vu«ng ®á lµ: 4 x 2 Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4 x 3 + 4 x 2 12 + 8 = 20 Sè."— Presentation transcript:

1

2 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Sè « vu«ng xanh lµ: 4 x 3 Sè « vu«ng ®á lµ: 4 x 2 Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4 x 3 + 4 x 2 12 + 8 = 20 Sè « vu«ng ë mét cét lµ: 4 Sè « vu«ng ë mét hµng lµ: 3 + 2 Nh©n tr­íc sè víi tõng sè h¹ng råi céng l¹i TÝnh tæng tr­íc råi nh©n sè víi tæng Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4 x (3 + 2) 4 x 5 = 20

3 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè bµi 1: TÝnh theo 2 c¸ch TÝnh tæng tr­ íc Nh©n tr­íc víi tõng sè h¹ng 6x(4 + 3) = 9x(2 + 7) = (5 + 4)x8 = 6 x 7 = 42 6 x 4 + 6 x 3 = 24 + 18 = 42 9 x 9 = 81 9 x 2 + 9 x 7 = 18 + 63 = 81 9 x 8 = 72 5 x 8 + 4 x 8 = 40 + 32 = 72

4 bµi 2: Ghi + vµo c¸ch tÝnh nhanh nhÊt 9 x 10 = 90 9 x 4 + 9 x 6 = 36 + 54 = 90 ( 7 + 3 ) x6 = 60 42 + 18 = 60 7 x 11 = 77 7 x 8 + 7 x 3 = 56 + 21 = 77 Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè + + + 9x ( 4 + 6 ) = 7 x 6 + 3 x 6 = 7 x ( 8 + 3 ) =

5 Bµi 3 TÝnh theo c¸ch thÝch hîp ( 8 + 5 ) x 3 = 4 x ( 6 + 2 + 2 ) = (3 x 5 + 7 x 5 ) = 16 x 5 = Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè 8 x 3 + 5 x 3 = 24 + 15 = 39 4 x 10 = 40 5 x ( 3 + 7 ) = 5 x 10 = 50 ( 10 + 6 ) x 5 = 10 x 5 + 6 x 5 = 50 + 30 = 80

6 bµI 4 ? ch©n bß, dª Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

7 5 x ( 4 + 6 ) = 5 x 4 5x6 + Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

8 ( 6 + 9 ) x 5 = 6 x 5 9 x 5 + Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

9 ( a + b ) x n = a n + b n X X Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

10 m x a + m x b = m (a + b) X Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

11 (12 – 8 ) x 5 = 12 x 5 8 x 5 - Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

12 5 x ( 12 – 8 ) = 5 x 12 5 x 8 - Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

13 (a – b ) x n = a n – b n X X Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè

14 X - m x a – m x b = m (a b ) Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè


Download ppt "Nh©n mét sè víi mét tæng Nh©n mét tæng víi mét sè Sè « vu«ng xanh lµ: 4 x 3 Sè « vu«ng ®á lµ: 4 x 2 Toµn bé sè « vu«ng lµ: 4 x 3 + 4 x 2 12 + 8 = 20 Sè."

Similar presentations


Ads by Google