Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bµi 21 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Bµi tËp ch­¬ng tr×nh con §Ò bµi: LËp ch­¬ng tr×nh nhËp vµo to¹ ®é 3 ®Ønh A(x A,y A ) ; B(x B,y B ) ; C(x C,y C.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bµi 21 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Bµi tËp ch­¬ng tr×nh con §Ò bµi: LËp ch­¬ng tr×nh nhËp vµo to¹ ®é 3 ®Ønh A(x A,y A ) ; B(x B,y B ) ; C(x C,y C."— Presentation transcript:

1

2 Bµi 21 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11

3 Bµi tËp ch­¬ng tr×nh con §Ò bµi: LËp ch­¬ng tr×nh nhËp vµo to¹ ®é 3 ®Ønh A(x A,y A ) ; B(x B,y B ) ; C(x C,y C ) cña mét tam gi¸c. 1. TÝnh chu vi, diÖn tÝch; 2. KiÓm tra tÝnh chÊt vµ cho biÕt ®©y lµ tam gi¸c vu«ng, c©n, ®Òu, hay th­ êng. §Ò bµi: LËp ch­¬ng tr×nh nhËp vµo to¹ ®é 3 ®Ønh A(x A,y A ) ; B(x B,y B ) ; C(x C,y C ) cña mét tam gi¸c. 1. TÝnh chu vi, diÖn tÝch; 2. KiÓm tra tÝnh chÊt vµ cho biÕt ®©y lµ tam gi¸c vu«ng, c©n, ®Òu, hay th­ êng. Yªu cÇu:  T×m hiÓu ®Ò bµi vµ ®Ò xuÊt thuËt to¸n.  Tõ thuËt to¸n ®· ®Ò xuÊt ë trªn, h·y tæ chøc ph©n chia c«ng viÖc cho c¸c tæ d­íi d¹ng c¸c ch­¬ng tr×nh con, sau ®ã ghÐp l¹i thµnh ch­¬ng tr×nh chÝnh hoµn chØnh.

4 A yAyA xAxA B yByB xBxB CyCyC xCxC 1. T×m hiÓu ®Ò bµi vµ ®Ò xuÊt thuËt to¸n * TÝnh chu vi, diÖn tÝch B1. TÝnh ®é dµi c¹nh BC(a),AC(b),AB(c) B2. TÝnh nöa chu vi, diÖn tÝch Vu«ng: Tho¶ m·n ®Þnh lÝ Pitago §Òu: Ba c¹nh b»ng nhau; C©n: Hai trong ba c¹nh b»ng nhau; Th­êng: kh«ng ph¶i c¸c tÝnh chÊt trªn. * KiÓm tra tÝnh chÊt tam gi¸c b a c O

5 2. Tæ chøc thùc hiÖn theo nhãm * Tæ 1 : ViÕt ch­¬ng tr×nh con d¹ng hµm tÝnh ®é dµi mét c¹nh * Tæ 2 : ViÕt ch­¬ng tr×nh con d¹ng thñ tôc tÝnh chu vi, diÖn tÝch * Tæ 3 : ViÕt ch­¬ng tr×nh con d¹ng thñ tôc ®Ó kiÓm tra t/c tam gi¸c Procedure tinhchat(a,b,c:real; Var Deu,vuong,can: boolean); Procedure CV_S( a,b,c:real; Var CV,S : real); Function Daicanh(x1,y1,x2,y2: real):real;

6 Function daicanh(x1,y1,x2,y2:real):real; Begin daicanh:= sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)) end; Procedure CV_S(a,b,c : real; Var CV,S:real); Begin CV:=(a+b+c); P:= CV/2; S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); end; Procedure Tinh_chat(a,b,c : real; Var deu,can,vuong:boolean); Begin Deu:=False; Can:=false; Vuong:= False; IF (ABS(a-b) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3272284/slides/slide_6.jpg", "name": "Function daicanh(x1,y1,x2,y2:real):real; Begin daicanh:= sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)) end; Procedure CV_S(a,b,c : real; Var CV,S:real); Begin CV:=(a+b+c); P:= CV/2; S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); end; Procedure Tinh_chat(a,b,c : real; Var deu,can,vuong:boolean); Begin Deu:=False; Can:=false; Vuong:= False; IF (ABS(a-b)

7 Program Tamgiac; Uses crt; cosnt eps = 0.000001; Var xa,ya,xb,yb,xc,yc,a,b,c,cv,dt:real; D,C,V : Boolean; {------------------------------------} CTC tinh chieu dai canh CTC tinh chu vi, dien tich CTC kiem tra tinh chat {-------------------------------------} BEGIN write(‘ Nhap vao toa do diem A,B,C ‘); readln(xa,ya,xb,yb,xc,yc); a:=daicanh(xb,yb,xc,yc); b:=daicanh(xa,ya,xc,yc); c:=daicanh(xa,ya,xb,yb); CV_S(a,b,c,cv,dt) Writeln(‘ Chu vi tam giac = ‘,Cv:7:2); Writeln(‘ Dien tich tam giac = ‘,DT:7:2); Tinh_ chat(a,b,c,D,C,V); IF D then write(‘ Day la tam giac deu’) Else IF C then write(‘ Day la tam giac can’) Else IF V then write(‘ Day tam giac vuong’) Else write(‘Tam giac thuong’); Readln; END. GhÐp nèi ch­¬ng tr×nh


Download ppt "Bµi 21 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Bµi tËp ch­¬ng tr×nh con §Ò bµi: LËp ch­¬ng tr×nh nhËp vµo to¹ ®é 3 ®Ønh A(x A,y A ) ; B(x B,y B ) ; C(x C,y C."

Similar presentations


Ads by Google