Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A3 NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh Gi¸o viªn : Ph¹m V¨n La.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A3 NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh Gi¸o viªn : Ph¹m V¨n La."— Presentation transcript:

1

2 Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A3 NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh Gi¸o viªn : Ph¹m V¨n La

3 KiÓm tra bµi cò: / Vit thêm các ch s 0 vào bên phi phn thp phân ca các s thp phân sau đây đ phn thp phân ca chúng có s ch s bng nhau: Vit thêm các ch s 0 vào bên phi phn thp phân ca các s thp phân sau đây đ phn thp phân ca chúng có s ch s bng nhau: a/ 8,192 ; 3,17 ; 73,2 b/ 36,5 ; 35,01 ; 5,6 0 00 00 Thø ba ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2013

4 Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2010

5 VÝ dô 1: So s¸nh 8,1m vµ 7,9m VÝ dô 1: So s¸nh 8,1m vµ 7,9m 8,1m = 81dm 7,9m = 79dm > > 81dm 79dm Tøc lµ: 8,1m 7,9m VËy 8,1m > 7,9m

6 736 > 735 So s¸nh hai sè thËp ph©n VËy: 8,1 7,9 Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn kh¸c nhau, sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n > NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy? Khi so s¸nh 2 sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn kh¸c nhau, ta so s¸nh nh­ thÕ nµo? 8 > 7 > 736,01 735,89

7 So s¸nh hai sè thËp ph©n VÝ dô 2: So s¸nh 35,7m vµ 35,698m Nªn 35,7m < 35,698m

8 So s¸nh hai sè thËp ph©n 35,698 < 35,7 35 35 6 < 7 NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy? So s¸nh hµng phÇn m­êi cña 2 sè Rót ra kÕt luËn g×? Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n.

9 So s¸nh hai sè thËp ph©n 35,698 < 35,7 Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. 630,54 630,5 > 630,5 630,5 4 0> 0,1 0,011 > 0 0 1 0>

10 Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh­ sau: -So s¸nh c¸c phÇn nguyªn cña hai sè ®ã nh­ so s¸nh hai sè tù nhiªn,sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn cña hai sè ®ã b»ng nhau th× so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn l­ît tõ hµng phÇn m­êi, hµng phÇn tr¨m, hµng phÇn ngh×n,…; ®Õn cïng mét hµng nµo ®ã, sè thËp ph©n nµo cã ch÷ sè ë hµng t­¬ng øng lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n cña hai sè ®ã b»ng nhau th× hai sè ®ã b»ng nhau.

11 Bµi 1: So s¸nh hai sè thËp ph©n sau 48,97 vµ 51,02 48,97 vµ 51,02 96,4 vµ 96,38 96,4 vµ 96,38 0,7 vµ 0,65 0,7 vµ 0,65 48,97 < 51,02 96,4 > 96,38 0,7 > 0,65 48 51< 4 3 > 7 6 0 0>

12 Bµi 2: ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 6,3756,7359,018,727,19 6897637

13 Bµi 3: ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ 0,320,321 0,19 7 0,40,187 0,40,3210,320,19 7 0,187

14 So s¸nh hai sè thËp ph©n 35,698 < 35,7 Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh­ sau: -So s¸nh c¸c phÇn nguyªn cña hai sè ®ã nh­ so s¸nh hai sè tù nhiªn,sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn cña hai sè ®ã b»ng nhau th× so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn l­ît tõ hµng phÇn m­êi, hµng phÇn tr¨m, hµng phÇn ngh×n,…; ®Õn cïng mét hµng nµo ®ã, sè thËp ph©n nµo cã ch÷ sè ë hµng t­ ¬ng øng lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n cña hai sè ®ã b»ng nhau th× hai sè ®ã b»ng nhau. 8,1 > 7,9

15 TP TH LP 5A2 KÍNH CHÀO CÁC THY CÔ GIÁO TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh


Download ppt "Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A3 NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o TRƯNG TIU HC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh Gi¸o viªn : Ph¹m V¨n La."

Similar presentations


Ads by Google