Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ano nga ba talaga ang wika?

Similar presentations


Presentation on theme: "Ano nga ba talaga ang wika?"— Presentation transcript:

1 Ano nga ba talaga ang wika?

2 EDWARD SAPIR Ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiin

3 CARROLL Ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan

4 TODD Ang wika ay isang set o kabuuan ng mga sagisag na ginagamit sa komunikasyon

5 BRAM Ang wika ay nakabalangakas na sistema ng mga arbitraryong simbolo at tunog na binibigkas at sa pamamagitan nito’y nagkakaroon ng interaksyon ang isang pangkat ng tao

6 Ang wika ay isang sistema na binubuo ng mga tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit ng mga tao sa pakikipagtalastasan.

7 Katangian ng Wika Ang wika ay isang sistema
Konsistent at sistematiko ponema- pinakamaliit na yunit ng makabuluhang tunog M /M/ A /A/ A,B,D,E,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,W,Y /A,B,D,E,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,W,Y/

8 morpema- makabuluhang pagsasama ng
mga tunog mahal ako maramdamin sintaksis- makabuluhang pagsasama ng mga salita Ako ay maganda! Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.

9 Ang wika ay binubuo ng mga tunog
ang mga tunog ay nagagawa sa pamamagitan ng mga sangkap sa pagsasalita Ang wika ay arbitraryo Arbitraryo – ang bawat wika ay may kani-kaniyang set ng palatunugan, leksikal, gramatikal na istruktura na ikinaiba sa ibang wika. Ang nabuong mga salita at mga kahulugan ay pinagkasunduan ng mga taong kapangkat sa isang kultura.

10 Ang wika ay pakikipagtalastasan
Ang wika ay pantao wikang pantao na kakaiba sa wikang panghayop naililipat o naisasalin ang kultura ng mga tao sa pamamagitan ng wikang pantao Ang wika ay pakikipagtalastasan nakatutulong sa pagpapahayag ng mga naiisip ng tao, pagsasabi ng damdamin at mga pangangailangan

11 Ang wika ay naglalarawan ng kultura ng bansa
Ang wika ay buhay nagbabago ang kahulugan at gamit nito Ang wika ay naglalarawan ng kultura ng bansa Sa pamamagitan ng wika, nasasalamin ang kultura ng isang bansa Ang wika ya naglalantad ng saloobin ng tao Naipapahayag ng tao ang kanyang saloobin sa paraang pasulat man o pasalita

12 Teorya ng Pinagmulan ng Wika
Teorya ng Tore ng Babel Teoryang Bow-wow Teorya ng Ding-dong Teoryang Pooh-pooh Teoryang Yo-he-ho Teoryang Yum-yum Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay Ang wika ay kaloob ng Diyos sa tao Ang tao ay may likas na kaalaman sa wika

13 Walong Pangunahing Wika sa Pilipinas
Tagalog Cebuano Ilokano Hiligaynon Bikol Samar-leyte o Waray Pampango o Kapampangan Pangasinan o Pangalatok

14 Tungkulin ng Wika

15 Ayong kay Gordon Wells Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba – ito ay naipapakita sa pamamagitan ng pakikiusap, pag-uutos, pagmumungkahi, pagtanggi, pagbibigay-babala Pagbabahagi ng damdamin – pagpuri, pakikiramay, paglibak, paninisi, pagsalungat, pagpapahayag

16 Pagbibigay o pagkuha ng impormasyon – pag-uulat, pagpapaliwanag, pagtukoy, pagtatanong at pagsagot
Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa- pagbati, pagpapakilala, pagbibiro, pagpapasalamat, paghingi ng paumanhin Pangangarap at paglikha – pagkukuwento, pagsasadula, pagsasatao, paghula


Download ppt "Ano nga ba talaga ang wika?"

Similar presentations


Ads by Google