Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AKHLAK DALAM KELUARGA. Akhlak dalam Keluarga  Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)  Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri  Silaturrahim.

Similar presentations


Presentation on theme: "AKHLAK DALAM KELUARGA. Akhlak dalam Keluarga  Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)  Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri  Silaturrahim."— Presentation transcript:

1 AKHLAK DALAM KELUARGA

2 Akhlak dalam Keluarga  Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)  Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri  Silaturrahim

3 Birrul Walidain  Berbakti pada orang tua  Salah satu amalan yang disukai Allah (Hadis)  Istilah lain : Ihsan (QS. 17, al-Isra: 23)  Posisinya sesudah berbakti kepada Allah  Durhaka kepada OT, dosa besar (hadis)  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ( ألإسراء : 23)  رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين

4  أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  R : Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatNya, seandainya kau tidak melihatNya, Dia melihatmu  ر : بروا ءاباءكم تبركم أبناءكم Berbuat baiklah kepada kedua OT-mu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu

5 Bentuk Birrul Walidain  Mengikuti keinginan orang tua, kecuali perintah syirik  Menghormati dan memuliakannya  Membantu secara fisik dan materil  Mendoakannya  Bila meninggal : melunasi hutangnya, memuliakan sahabatnya, dll.

6 Hak, Kewajiban, dan Kasih Sayang Suami Isteri  Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah  Mawaddah, biologis; rahmah, psikologis  Hak bersama suami isteri  Kewajiban suami kepada isteri  Kewajiban isteri kepada suami

7 Hak Bersama Suami Isteri  Hak berhubungan intim  Hak saling mewarisi  Hak nasab anak

8 Kewajiban Suami kepada Isteri  Mahar  Nafkah  Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik)  Membimbing dan mendidik keagamaan isteri

9 Kewajiban Isteri kepada suami  Patuh kepada suami  Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik)

10 Silaturrahim  Menyambung kasih sayang  Ketika hidup  Sesudah mati


Download ppt "AKHLAK DALAM KELUARGA. Akhlak dalam Keluarga  Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)  Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri  Silaturrahim."

Similar presentations


Ads by Google