Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SMA ISLAM AL IZHARPONDOK LABU Pengantar Hukum Istilah2 Hikmah Ketentuan (rukun) Pengayaan Hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974),

Similar presentations


Presentation on theme: "SMA ISLAM AL IZHARPONDOK LABU Pengantar Hukum Istilah2 Hikmah Ketentuan (rukun) Pengayaan Hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974),"— Presentation transcript:

1

2 SMA ISLAM AL IZHARPONDOK LABU

3 Pengantar Hukum Istilah2 Hikmah Ketentuan (rukun) Pengayaan Hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974),

4 1. Pasangan hidup (QS. Ar Rum : 21 ) ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها... “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, adalah diciptakan pasangan dari jenismu, agar kamu merasa tentram….. 2. Ladang dan benih (QS. Al Baqarah : 223 ) نسائكم حرث لّكم... “istri-istrimu adalah ladang bagimu….. 3. Pakaian (QS. Al Baqarah : 197) هنّ لباس لّكم وانتم لباس لّهنّ... “ mereka (suami/istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka….” 4. Pemimpin dan ‘bawahan’(QS. An Nisa: 34 ) الرّجال قوّامون على النّساء... “kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan….” Perumpamaan Suami Istri dalam Al Qur’an

5 HADITS NABI  “Wahai para pemuda, barangsiapa sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat meredam keliaran pandangan, pemelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng diri.” (HR. Bukhari-Muslim)

6 PENGERTIAN AKAD NIKAH  secara bahasa : akad = membuat simpul, perjajian, kesepakatan; akad nikah = mengawinkan wanita.  secara syar’i : Ikrar seorang pria untuk menikahi/mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan a) hidup bersama membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah saw. b) memperoleh ketenangan jiwa. c) menyalurkan syahwat dengan cara yang halal d) melahirkan keturunan yang sah dan shalih.

7 Hukum Pernikahan Hukum Nikah dalam Islam :  Wajib : Mampu secara mental & finansial, nafsu syahwat tidak tertahan, khawatir terjerumus dalam perzinahan  Sunnah : Mampu secara mental & finansial, nafsu syahwat masih dapat dikendalikan nafsu syahwat masih dapat dikendalikan  Makruh : Belum mampu secara mental & finansial, nafsu syahwat tidak tertahan, khawatir terjerumus dalam perzinahan  Haram : Berniat yang tidak benar, spt. menyakiti pasangan, dll.

8 Syarat & Rukun Nikah  Rukun Nikah 1. Mempelai laki-laki 2. Mempelai Wanita 3. Wali (nasab, hakim,) 4. Shighat Nikah

9 Ijab-Qabul  Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan  Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.  Al Qur-an mengistilahkan ijab-qabul sebagai miitsaaqan ghaliizhaa (perjanjian yang kokoh) sebagai pertanda keagungan dan kesucian, disamping penegasan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya.

10 Istilah-istilah dalam Pernikahan  Thalaq :melepaskan ikatan perkahwinan atau perpisahan antara suami dengan isteri melalui lafaz talak atau lain-lain. " Aku ceraikan engkau "  Talak Bid’ad, iaitu suami menjatuhi talak kepada isterinya dengan tidak mengikut peraturan seperti, menceraikan isterinya ketika haid atau nifas, atau menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus.  Talak satu Suami menceraikan isterinya dengan talak satu. Semasa idah, suami boleh merujuki isterinya kembali Talak dua Suami menceraikan isterinya dengan talak dua sekaligus atau penceraian yang berlaku pada kali kedua. Ketika idah suami boleh merujuki isterinya kembali Talak tiga Seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau penceraian yang berlaku kali ketiga. Apabila seorang isteri telah dicerai dengan talak tiga, bekas suaminya tidak boleh merujuki kembali atau berkahwin semula dengan bekas isterinya, melainkan isterinya itu berkahwin dengan lelaki lain dan telah disetubuhi, kemudian dicerai, dan tamat tempoh idahnya

11 RUJU’  Ruju’ : berarti kembali, suami mengambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. ( Surah al-Baqarah : Ayat 228 ) …Dan suami-suami berhak merujuki isteri-isteri mereka dalam tempoh tersebut sekiranya mereka mahu berdamai….  Seorang suami boleh merujuki bekas isterinya setelah dicerai denga talak satu atau talak dua. Sekiranya suami menceraikan isterinya dengan talak tiga tetapi ingin kembali kepada bekas isterinya semula, mereka hendaklah dinikahkan dengan akad nikah yang baru, dengan syarat perempuan  elah habis idah daripada bekas suaminya yang lain.  Suami boleh rujuk isterinya hanya semasa dalam tempoh idah raj’i sahaja. Lafaz rujuk boleh dilakukan secara terus terang atau secara sindiran

12 FASAKH  Fasakh : ialah membatalkan ikatan perkahwinan melalui kuasa kadi dengan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak. Kedua-dua pasangan suami isteri tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkahwinan,dan sekiranya diteruskan juga, ia boleh menyebabkan keruntuhan rumahtangga.  Isteri boleh menuntut fasakh daripada suaminya di Mahkamah Syariah jika berlaku beberapa perkara, antaranya: * Suami tidak bertanggungjawab menanggung nafkah zahir atau nafkah batin. * Suami menghilangkan diri tanpa berita setelah sekian lama. * Suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya (sekiranya suami beristeri lebih daripada satu). * Suami menghidap penyakit merbahaya yang sukar untuk diubati. * Suami tidak taat pada ajaran Islam dan suka melakukan perkara- perkara maksiat. * Suami telah melakukan kezaliman ke atas dirinya (diri isteri), seperti memukul dan sebagainya.

13 KHULU’  Khulu’ : penceraian di antara suami dan isteri dengan cara tebus talak, iaitu isteri dengan cara tebusan sebagai ganti rugi atau memulangkan kembali mahar dan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Hukum melakukan khuluk ialah harus. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, sama ada waktu suci atau waktu idah.  kebiasaannya khuluk adalah kehendak dan kemahuan isteri walapun suami tidak berniat untuk menceraikannya. Penceraian yang berlaku kerana tebus talak, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menambah talak sewaktu idah kecuali dibolehkan berkahwin dengan bekas isterinya dengan akad baru.  Al-Qur’an: “Tidak halal bagi kamu mengambil semula apa-apa yang telah diberikan kepada mereka sedikit pun, kecuali kedua- dua suami Misteri, takut tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu ( wali-wali ) khuatir mereka tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka kedua-duanya tidak berdosa tentang apa- apa bayaran ( tebus talak ) yang dibayarnya "

14 NUSYUZ  Nusyuz ialah isteri yang derhaka atau ingkar kepada suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak.  Sebab-sebab terjadinya nusyuz ialah: * Isteri keluar dari rumah tanpa pengetahuan atau tanpa izin daripada suaminya. * Isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur. * Isteri bersikap kasar terhadap suaminya. * Isteri tidak mengikut perintah suami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Akibat daripada perbuatan nusyuz ialah: * Isteri hilang haknya sebagai isteri. * Suami tidak lagi bertanggungjawab memberi nafkah kepadanya. * Isteri tidak berhak mendapat layanan dan keadilan daripada suaminya. * Isteri tidak boleh membuat tuntutan daripada suaminya.  Cara memukul yang diharuskan ialah: * Tidak keterlaluan sehingga boleh mencederakannya. * Tidak memukul di bahagian-bahagian yang sensitif. * Memukul dengan tujuan untuk mengajar dan menginsafkannya. * Memukul dengan menggunakan alat yang tidak berbahaya.

15 LI’AN  Li’an : saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih  Sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.  Kekuatan Hukum Li’an Apabila suami isteri melakukan mula’anah atau li’an, maka berlakukan pada keduanya hukum-hukum berikut ini :  1. Keduanya harus diceraikan, berdasarkan hadist: Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, “Nabi saw memutuskan hukum di antara seorang suami dan isteri dari kaum Anshar, dan menceraikan antara keduanya.”  2. Keduanya haram ruju’ untuk selama-lamanya. Dari Sahl bin Sa’d ra, ia berkata, “Telah berlaku sunnah Nabi saw tentang suami isteri yang saling bermula’anah di mana mereka diceraikan antara keduanya, kemudian mereka tidak (boleh) ruju’ buat selama-lamanya.”  3. Wanita yang bermula’anah berhak memiliki mahar  4. Anak yang lahir dari isteri yang bermula’anah, harus diserahkan kepada sang isteri (ibunya).  5. Isteri yang bermula’anah berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya.

16 DZIHAR  Dzihar : ucapan seorang lelaki kepada istrinya “kamu seperti punggung ibuku”. Akan tetapi maknanya secara asli adalah menyamakan punggung dengan punggung.  diharamkan bersetubuh dengan istri selagi belum membayar kafârah dzihâr.  Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

17 IDDAH  Iddah: ialah masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya sama ada cerai hidup atau cerai mati.  Sebab-sebab disyaratkan idah ialah: * Memberi peluang kepada suami untuk merujuki bekas isterinya jika dalam idah raj’i. * Sebagai masa berkabung bagi isteri yang telah kematian suami. * Memberi peluang kepada isteri membuat persediaan untuk memulakan penghidupan yang baru. * Untuk memastikan rahim isteri bersih dan bebas daripada benih (zuriat) bekas suaminya.  Tempoh Idah Bagi isteri yang dicerai oleh suaminya: * Tiga kali suci daripada haid bagi perempuan yang belum putus haid. * Tiga bulan bagi perempuan yang telah putus haid. * Tidak ada idah bagi isteri yang belum disetubuhi oleh suaminya. * Jika perempuan itu hamil, idahnya setelah melahirkan anak. Bagi isteri yang kematian suami: * Empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang tidak hamil. * Setelah melahirkan anak, jika perempuan itu hamil. Keadaan Isteri Ketika Idah Raj'i * Suami boleh rujuk kembali jika bercerai talak satu atau talak dua. * Suami bertanggungjawab menanggung segala segala nafkah hidupnya ( nafkah zahir ). * Isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin daripada suaminya.

18 Menurut, pendapat anda, Apa saja hukum pernikahan :  Bagi individu  Bagi Masyarakat  Bagi kepentingan ajaran agama/negara

19  Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksananya : 1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Ar Ruum : 21) “Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah ( Hadits) 2. Sarana menggapai kedamaian & ketenteraman jiwa (QS. Ar Ruum : 21) 3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia (QS. An Nisaa’ : 1, An Nahl : 72), menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual Hikmah Pernikahan

20 Rasulullah berkata : “Nikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku.” (HR. Baihaqi) 4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. “Wahai saudaraku, istriku adalah yang memasak masakan untukku, mencuci pakaian-pakaianku, menunaikan hajat-hajatku, menyusui anak-anakku. Jika beberapa kali ia berbuat tidak baik kepada kita, janganlah kita hanya mengingat keburukannya dan melupakan kebaikannya.” 5. memotivasi semangat ibadah, pasangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan,.”


Download ppt "SMA ISLAM AL IZHARPONDOK LABU Pengantar Hukum Istilah2 Hikmah Ketentuan (rukun) Pengayaan Hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974),"

Similar presentations


Ads by Google