Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Caux Yesu Juangc Maengc Ziangh Ko^lo^si 2:6-10. 6 Weic naaiv, meih mbuo hnangv haaix nor zipv liuz Giduc Yesu zoux Ziouv, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor.

Similar presentations


Presentation on theme: "Caux Yesu Juangc Maengc Ziangh Ko^lo^si 2:6-10. 6 Weic naaiv, meih mbuo hnangv haaix nor zipv liuz Giduc Yesu zoux Ziouv, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor."— Presentation transcript:

1 Caux Yesu Juangc Maengc Ziangh Ko^lo^si 2:6-10

2 6 Weic naaiv, meih mbuo hnangv haaix nor zipv liuz Giduc Yesu zoux Ziouv, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor caux ninh juangc maengc ziangh jienv. 7 Oix zuqc yiem ninh gu'nyuoz hnangv njiec nzungh nor, ceix jiez daaih sienx duqv wuonv, hnangv mienh njaaux jiex meih mbuo nor. Yaac oix zuqc zanc-zanc laengz zingh Tin-Hungh.

3 8 Oix zuqc faix fim, maiv dungx bun haaix dauh longc baamh mienh nyei cong-mengh hnamv cuotv daaih nyei leiz fai kungx-waac wakc meih mbuo. Se nduov meih mbuo gan baamh mienh nyei eih douh caux yiem gunv ndaamv-lungh nyei mienv daaih nyei leiz, maiv zeiz yiem Giduc daaih.

4 9 Weic zuqc Tin-Hungh nyei fiem- fingx yiem Giduc nyei sin nzoih nzengc, 10 meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc nyungc-nyungc maaih nzoih. Giduc yaac gunv yietc zungv yiem ndaamv-lungh maaih lingc maaih qaqv gunv sic wuov deix.

5 Biux Mengh Waac Yie jangx zuqc jiex daaih maiv nangc lauh mbuoqc ziex, yie buatc cuotv TV, maaih i dauh dorn juangc m’nqorngv ziangh. Aengx maaih i muoz-sieqv juangc sin ziangh. Mbuo yaac haiz Ging-Sou gorngv heuc mbuo oix zuqc caux Yesu juangc maengc ziangh, naaiv maaih haaix nyungc eix-leiz? Caux Yesu juangc maengc ziangh nyei jauv eix-leiz se hnangv haaix nor? Mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux?

6 Juangc m’nqorngv ziangh Juangc norm sin

7 1 Yo^han 2:6 “ Haaix dauh gorngv ninh caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh, Yesu hnangv haaix nor zoux, wuov dauh yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux”

8 I. Juangc Naaiv Joux Waac Juangc maengc ziangh Juangc maengc ziangh Juangc biauv yiem Juangc biauv yiem Juangc hnaangx nyanc Juangc hnaangx nyanc Juangc gong zoux Juangc gong zoux Juangc coux bueix Juangc coux bueix Juangc suangx homc Juangc suangx homc Juangc wuom hopv Juangc wuom hopv Juangc cie bieqc Juangc cie bieqc Juangc dorngx yiem Juangc dorngx yiem Juangc nyanc juangc hopv Juangc nyanc juangc hopv Juangc hnyouv Juangc hnyouv Juangc leiz-fingx Juangc leiz-fingx Juangc lui houx zuqv Juangc lui houx zuqv Juangc jauv yangh Juangc jauv yangh

9 II. Caux Tin-Hungh Juangc Maengc 1. Caux Yesu juangc daic. 2. Ganh yungz jiex. 3. Caux Yesu juangc maengc ziangh 4. Maaih hnyouv fuh sux Tin-Hungh.

10 III. Hnangv Haaix Nor Ganh Yungz Jiex? 1.Zipv Singx Lingh cingx daaih ganh siang-yungz jiex. 2. Daic liuz cingx daaih ganh duqv siang-yungz jiex. 3. Oix zuqc ei jienv zien leiz zoux cingx daaih duqv ganh siang-yungz jiex. 4. Longc sienx fim sienx cingx daaih duqv ganh siang-yungz jiex.

11 Caux Yesu juangc ding ziepc nzaangc jaax daic

12 Caux Yesu Juangv Nangh Caux Yesu Jangc Biopv

13 Caux Giduc Juangc Maengc Ziangh Nyei Nyungc Zeiv Se Hnangv Naaiv

14 “Za'gengh zoux Giduc Yesu nyei mienh wuov deix, zorqv ninh mbuo baamh mienh nyei eix, dongh ninh mbuo nyei hnyouv oix zoux nyei caux hnyouv hanc zoux nyei yietc zungv ding liuz ziepc nzaangc jaax mi'aqv” (Gaa^laa^tie 5:24)

15 “ Yie caux Giduc juangc ding ziepc nzaangc jaax daic cingx daaih ih zanc ziangh jienv wuov dauh se maiv zeiz yie, se Giduc yiem yie gu'nyuoz ziangh jienv. Yie ih zanc ziangh nyei maengc yie duqv ziangh weic zuqc yie sienx Tin-Hungh nyei Dorn, dongh hnamv yie yaac weic yie siev maengc wuov dauh” Gaa^laa^tie 2:20

16 Yie sienx Tin-Hungh nyei Dorn Dongh Hnamv yie yaac weic yie siev maengc wuov dauh. Gunv hiuv duqv Yesu hnamv mbuo, gunv haih fioux ganh nyei maengc cing-nzengc.

17 Gaa^laa^tie 2 :20 “ Yie caux Giduc juangc ding ziepc nzaangc jaax daic cingx daaih ih zanc ziangh jienv wuov dauh se maiv zeiz yie, se Giduc yiem yie gu'nyuoz ziangh jienv. Yie ih zanc ziangh nyei maengc yie duqv ziangh weic zuqc yie sienx Tin- Hungh nyei Dorn, dongh hnamv yie yaac weic yie siev maengc wuov dauh.

18 Gaa^laa^tie 2 :20 Ih zanc ziangh jienv wuov dauh se Maiv Zeiz Yie

19 กา ^ ลา ^ เทีย 2 :20 Yie se daic mi’aqv. Ziangh jienv wuov dauh se maiv zeiz yie, se Giduc Yesu ziangh jienv yiem yie gu’nyuoz.

20 Lomaa 8 : 4 “ Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux weic bun mbuo, dongh maaih Singx Lingh dorh nyei, maiv zeiz ei baamh mienh nyei hnyouv zoux wuov deix, haih ei nzengc leiz-latc dingc horpc zuqc zoux nyei.

21 Gaa^laa^tie 2 :20 Yie daic Maiv zeiz yie Se Giduc yiem yie gu’nyuoz ziangh jienv.

22 Caux Yesu Juangc Ding Ziepc Nzaangc Jaax Daic

23

24 Setv Mueiz Waac Caux Yesu Juangc Maengc Ziangh Nyei Mienh Se:

25 1. Caux Yesu Juangc Daic 2. Ganh Siang-Yungz Jiex 3. Caux Yesu Jangc Maengc Ziangh 4. Jorm Hnyouv Fuh Sux Tin-Hungh 5. Ziangh Weic Giduc 6. Maiv zoux Jienv zuiz mingh 7. Ei jienv zien leiz zoux


Download ppt "Caux Yesu Juangc Maengc Ziangh Ko^lo^si 2:6-10. 6 Weic naaiv, meih mbuo hnangv haaix nor zipv liuz Giduc Yesu zoux Ziouv, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor."

Similar presentations


Ads by Google