Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Matv^taa 5:33-37 Laengz ngaengc waac nyei jauv 33 Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo yaac haiz mi'aqv. Waac gorngv, Maiv dungx bungx ndortv.

Similar presentations


Presentation on theme: "Matv^taa 5:33-37 Laengz ngaengc waac nyei jauv 33 Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo yaac haiz mi'aqv. Waac gorngv, Maiv dungx bungx ndortv."— Presentation transcript:

1 Matv^taa 5:33-37 Laengz ngaengc waac nyei jauv 33 Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo yaac haiz mi'aqv. Waac gorngv, Maiv dungx bungx ndortv meih laengz nyei waac. Meih yiem Ziouv nyei nza'hmien laengz haaix nyungc waac oix zuqc ei jienv zoux.

2 34 Mv baac ih zanc yie mbuox meih mbuo, maiv dungx ziangv haaix nyungc laengz waac. Maiv Dungx ziangv tin-dorngh laengz waac, weic zuqc tin-dorngh se Tin-Hungh nyei weic.

3 35 Yaac maiv dungx ziangv ndau weic zuqc ndau se ninh nyei lorngx zaux nyei dorngx. Yaac maiv dungx ziangv Ye^lu^saa^lem Zingh laengz waac, weic zuqc naaiv norm zingh se Domh Hungh Diex nyei zingh.

4 36 Liemh maiv dungx ziangv meih nyei m'nqorngv laengz waac weic zuqc meih maiv haih zoux yietc diuh meih nyei mba'biei baeqc fai jieqv. 37 Meih kungx oix zuqc gorngv zaqc zeiz fai maiv zeiz gaux aqv. Aengx gorngv gauh camv naaic se yiem hiuang orqv wuov dauh daaih.

5 Biux Mengh Waac Naaiv douc Ging-Sou nyei waac se, Yesu njaaux taux longc jienv haic nyei jauv yiem mbuo gorngv nyei Waac caux laengz nyei waac. Maiv gunv mbuo laengz longx fai waaic Maaih hnoi zungv aengx daaih taux mbuo ganh.

6 Mienh laengz waac nyei jauv se weic laaix mienh maiv ziepc zuoqv Hnyouv bun ganh dauh cingx daaih oix zuqc laengz waac. Laengz waac nyei jauv se weic oix duqv mienh sienx mbuo nyei waac. Se gorngv mienh mv sienx nor, mbuo ziouc laengz waac bun mienh sienx mbuo aqv.

7 Maaih deix mienh maiv noic duqv Mienh sienx ninh mbuo nor, ninh Mbuo ziouc dorh Tin-Hungh nyei mbuox daaih zoux zorng-zengx ziangv jienv laengz waac, maaih yoc longc Tin-Hungh zeix daaih Nyei ganaaiv caux mienv tengx ninh mbuo zoux zorng-zengx.

8 Weic naaiv Tin-Hungh cingx daaih gorngv maiv dungx laguaih longx Ziouv nyei mbuox, se gorngv haaix dauh laguaih longc Ziouv nyei mbuox nor, Ziouv oix dingc wuov nyei zuiz (Cuotv I^yipv 20:7; Lewi 19:12; Saauv Mienh Sou 30:1-2; Nzamc Leiz-Latc 19:16-20).

9 I. Loz-Hnoi Njaaux Mienh Nyei Waac: 1. Maiv dungx laguaih longc Ziouv nyei mbuox (Lewi 19:12 – Leviticus 19:12). 2. Maiv dungx bungx ndorqv meih laengz nyei waac (Saauv Mienh Sou 30:2 – Numbers 30:2) 3. Maiv ei jienv meih laengz nyei zoux ziouc maaih zuiz aqv (Nzamc Leiz-Latc 23:21-23 – Deut. 23:21-23).

10 II. YESU NJAAUX NYEI WAAC 1.Maiv dungx ziangv haaix nyungc laengz waac. 2. Maiv dungx ziangv lungh ziangv ndau laengz haaix nyungc waac. 3. Zeiz ziouc zeiz, maiv ziouc gorngv maiv zeiz gaux aqv, gorngv gauh camv se yiem hiaang orqv wuov dauh daaih.

11 III.LAENGZ WAAC NYEI JAUV 1.Se gorngv maiv ei jienv zoux nor ziouc maaih zuiz aqv (Lewi 5:4) 2. Oix maaih jangx-hoc biux mengh meih laengz nyei waac zien fai jaav(Saauv Miengh Sou 5:21). 3.Meih laengz haaix nyungc bun Tin-Hungh, oix zuqc ei jienv zoux (Saauv Mienh Sou 30:2).

12 NZUTV NORZ WAAC 1. Gorngv waac maiv zien oix zuqc dingc zuiz(Yaagorpc 5:12). 2. Gorngv-baeqc nyei jauv maiv zeiz ziang wuov jiex (Proverbs 19:5). 3.Gorngv-baeqc nyei mienh oix zuqc dingc zuiz(Proverbs 19:9).

13


Download ppt "Matv^taa 5:33-37 Laengz ngaengc waac nyei jauv 33 Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo yaac haiz mi'aqv. Waac gorngv, Maiv dungx bungx ndortv."

Similar presentations


Ads by Google