Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Please turn off your cell phone Hoc Dauh: Setv Mueiz Nyei Hnoi

Similar presentations


Presentation on theme: "Please turn off your cell phone Hoc Dauh: Setv Mueiz Nyei Hnoi"— Presentation transcript:

1 Please turn off your cell phone Hoc Dauh: Setv Mueiz Nyei Hnoi
Ging-Sou: 2 Bide 3:1-15 Topic: Last Day Scripture: 2 Peter 3:1-15

2 1 Yie hnamv nyei gorx-youz aac, ih zanc yie fiev bun meih
mbuo naaiv zeiv fienx se da'nyeic zeiv. Yie fiev naaiv deix i zeiv fienx weic tengx meih mbuo jangx jienv ziouc dongz zuqc meih mbuo nyei hnyouv ziepc zuoqv nyei hnamv taux naaiv deix jauv. 2 Yie oix meih mbuo jangx jienv loz-hnoi Tin-Hungh nyei cing-nzengc douc waac mienh gorngv nyei waac. Yaac oix meih mbuo jangx jienv mbuo nyei Njoux Ziouv longc meih mbuo nyei gong-zoh mbuo zunh mbuox meih Mbuo wuov diuh lingc.

3 3 Da'yietv longc jienv jiex meih mbuo oix zuqc bieqc hnyouv
taux setv mueiz nyei hnoi-nyieqc oix maaih Deix mienh cuotv daaih kungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux. Ninh mbuo oix guatc doqc jatv meih mbuo 4 yaac naaic gaax, ‘‘Ninh laengz ninh aengx daaih. Wuov yungc, Ninh yiem haaix? Weic zuqc yiem mbuo nyei ong-taaix mbuo daic mi'aqv, nyungc-nyungc corc hnangv zeix lungh zeix ndau wuov zanc nor.’’ 5 Ninh mbuo duqc eix la'kuqv loz-hnoi Tin-Hungh gorngv cuotv waac, lungh caux ndau ziouc cuotv daaih aqv. Ndau-beih yiem wuom cuotv daaih, yaac longc wuom zeix cuotv.

4 6 Yaac dongh wuom yiemx nzengc mietc nzengc wuov gitv lungh
ndiev. 7 Mv baac ih zanc nyei lungh caux ndau maaih Tin-Hungh nyei waac beu jienv liouh jienv zuov taux maiv muangx Tin-Hungh nyei waac wuov deix mienh zuqc siemv zuqc mietc wuov hnoi ziouc longc douz buov qui. 8 Hnamv nyei gorx-youz aac, maaih yietc nyungc sic meih mbuo maiv dungx la'kuqv. Naaiv se ei Ziouv mangc yietc hnoi se hnangv yietc cin hnyangx, yietc cin hnyangx yaac hnangv yietc hnoi. 9 Ziouv za'gengh ei ninh laengz nyei waac zoux, ninh maiv ngaih hnangv maaih deix mienh hnamv daaih ninh ngaih nor. Daaux nzuonx ninh zoux hnyouv ndaauv zuov meih mbuo, maiv oix haaix dauh zuqc mietc. Ninh oix dauh dauh goiv hnyouv guangc zuiz.

5 10 Mv baac ziouv aengx daaih nyei hnoi oix hnangv janx-zaqc
daaih wuov nor. Wuov hnoi lungh ziouc njunh njunh nyei jiex nzengc. Yiem lungh nyei yietc zungv zuqc douz buov yuqc. Ndau caux yiem ndau-beih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv yaac zuqc buov qui nzengc. 11 Naaiv deix yietc zungv oix hnangv naaiv nor zuqc mietc. Wuov nyungc meih mbuo horpc zuqc zoux haaix nyungc mienh? Oix zuqc zoux cing-nzengc mienh yaac gan longx Tin-Hungh, 12 zuov jienv Tin-Hungh siemv zuiz nyei hnoi taux. Yaac oix zuqc longc hnyouv zoux bun wuov norm hnoi daaih siepv. Wuov norm hnoi lungh zungv oix zuqc douz buov qui nzengc. Yiem lungh nyei nyungc-nyungc yaac zuqc douz buov yuqc nzengc.

6 13 Mv baac ziux Tin-Hungh laengz nyei waac mbuo zuov jienv siang-lungh siang-ndau, yiem wuov kungx maaih baengh fim nyei hnangv Hnamv nyei gorx-youz aac, hnangv naaic meih mbuo zuov jienv naaiv deix sic cuotv, oix zuqc yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien longc hnyouv zoux cing-nzengc, maiv maaih dorngx nqemh, yaac caux ninh horpc. 15 Oix zuqc funx mbuo nyei Ziouv zoux hnyouv ndaauv weic bun meih mbuo maaih qangx duqv njoux, hnangv mbuo hnamv haic nyei youz, Baulo, longc Tin-Hungh ceix nyei cong-mengh fiev fienx mbuox meih mbuo wuov nor.

7 Biux Mengh Waac Naaiv buonv Ging-Sou se Bide fiev nyei da’nyeic zeiv
fienx. Bide fiev daaih kuinx mienh camv oix zuqc sienx longx Yesu, maiv dungx tuix bouc. Weic zuqc maaih deix njaaux jaav leiz nyei mienh gorngv nduov mienh, Yesu maiv daaih da’nyeic nzunc aqv, zoux bun mienh camv hnyouv namx, maiv jorm hnyouv sienx Yesu. Bide cingx daaih longc Loz-Ging-Sou nyei jauv zoux nyungc zeiv, tengx porv mengh taux Yesu aengx daaih da’nyeic nzunc nyei jauv. Ninh yaac kuinx sienx Yesu nyei mienh oix zuqc sienx longx Yesu, oix zuqc ging hnyouv zuoqv jienv Yesu aengx daaih nyei ziangh hoc.

8 I. Oix Zuqc Jangx Jienv Douc Waac Mienh Nyei Waac 1-7
1. Setv mueiz nyei hnoi mienh oix ei ganh nyei hnyouv hanc zoux. 2. Setv mueiz nyei hnoi mienh oix daanh mbuo sienx nyei jauv. 3. Mienh duqc eix zoux la’kuqv Tin-Hungh zeix maanc muotc nyei jauv. 4. Maiv jangx taux Tin-Hungh bun wuom yiemx daic wuov gitv lungh ndiev. II. Maiv Dungx La’kuqv Tin-Hungh Gorngv Nyei Waac 8-9 1. Tin-Hungh nyei yietc hnoi, mbuo nyei yietc cin hnyaangx. 2. Tin-Hungh, Ninh maiv zeiz ngaih hnangv maaih deix mienh gorngv nor. 3. Tin-Hungh zoux hnyouv ndaauv zuoqv, bun qangx mbuo goiv hnyouv. 4. Tin-Hungh, Ninh maiv oix mbuo haih dauh zuqc mietc hnangv loz-hnoi jiex mbiungc suiv-yiemx wuov nor.

9 IV. Giduc Mienh Oix Zuqc Sienx Longx Tin-Hungh Vs. 11-15
III. Ziouv Aengx Daaih Nyei Ziangh Hoc Vs 1. Oix hnangv janx-zaqc daaih nor, maiv maaih haaix dauh hiuv. 2. Wuov hnoi lungh ziouc njunh njunh nyei jiex nzengc mi’aqv. 3. Yiem lungh, yiem ndau nyei ga’naaiv zuqc douz buov qui nzengc. 4. Maanc muotc ga’naaiv oix hnangv naaiv nor zuqc mietc. 5. Nyungc-nyungc ga’naaiv zuqc douz buov qui buov yuqc nzengc. IV. Giduc Mienh Oix Zuqc Sienx Longx Tin-Hungh Vs 1. Oix zuqc zoux cing-nzengc yaac gan longx Tin-Hungh. 2.Yiem Tin-Hungh nyei nza’hmien oix zuqc longc hnyouv zoux cing-nzengc. 3. Oix zuqc zoux cing-nzengc caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 4. Tin-Hungh zoux hnyouv bun mbuo maaih qangx haih duqv njoux.

10

11 V. Setv Mueiz Waac (Rev. 20:11-15)
11 Yie aengx buatc norm domh weic mbopv baeqc nyei, yaac buatc zueiz jienv weic wuov dauh. Lungh caux ndau yiem ninh nyei nza'hmien biaux nzengc mi'aqv. Ziang naaic maiv buatc mi'aqv. 12 Yie aengx buatc daic mingh nyei mienh, maiv gunv zoux hlo zoux faix, souv Jienv hungh weic nza'hmien. Sou ziouc koi nqoi mi'aqv. Aengx ganh maaih njunc sou koi nqoi se ziangh maengc daan. Daic mingh nyei mienh ziouc ziux ninh mbuo zoux nyei sic, ei fiev jienv wuov deix sou, zuqc siemv.

12 13 Koiv ziouc fungx yietc zungv yiem koiv daic
nyei mienh nzuonx. Daic nyei qaqv caux yiemh gen yaac fungx yiem ninh mbuo wuov deix mienh nzuonx. Gorqc mienh ziouc ziux gorqc mienh zoux nyei sic zuqc siemv aqv Daic nyei qaqv caux yiemh gen zuqc zoi njiec douz-koiv. (Naaiv douz-koiv se zuqc daic nyei da'nyeic baan.) 15 Se gorngv haaix dauh nyei mbuox maiv fiev jienv ziangh maengc daan, wuov dauh ziouc zuqc zoi njiec douz-koiv. (Laauc Yaangh 20:11-15)

13 (Laauc Yaangh 20:15) Taux setv mueiz nyei hnoi se
gorngv haaix dauh maiv maaih mbuox fiev jienv yiem Tin-Hungh nyei ziangh maengc daan nor, wuov dauh zuqc zoix njiec douz-kouv (Laauc Yaangh 20:15)

14


Download ppt "Please turn off your cell phone Hoc Dauh: Setv Mueiz Nyei Hnoi"

Similar presentations


Ads by Google