Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oix Zuqc Ei Ziouv Nyei Leiz jaaux Fu’jueiv E^fe^so 6:4.

Similar presentations


Presentation on theme: "Oix Zuqc Ei Ziouv Nyei Leiz jaaux Fu’jueiv E^fe^so 6:4."— Presentation transcript:

1 Oix Zuqc Ei Ziouv Nyei Leiz jaaux Fu’jueiv E^fe^so 6:4

2 “ Zoux die nyei mienh aah! Maiv dungx cuoqv meih mbuo nyei fu'jueiv qiex jiez. Oix zuqc ei Ziouv nyei leiz dorh longx fu'jueiv, njaaux ninh mbuo muangx waac.”

3 Biux Mengh Waac Naaiv douc Ging-Sou njaaux mbuo oix zuqc ei Ziouv nyei Leiz dorh fu’jueiv njaaux fu’jueiv. Fu’jueiv maiv muangx waac se weic zuqc mbuo maiv duqv ei Ziouv nyei leiz njaaux ninh mbuo. Biux Mengh Waac Naaiv douc Ging-Sou njaaux mbuo oix zuqc ei Ziouv nyei Leiz dorh fu’jueiv njaaux fu’jueiv. Fu’jueiv maiv muangx waac se weic zuqc mbuo maiv duqv ei Ziouv nyei leiz njaaux ninh mbuo.

4

5 Tin Deic Douh 18:19 “Yie ginv ninh daaih weic bun ninh njaaux ninh nyei fu'jueiv caux ninh nyei hoz doic zeiv- fun, zoux horpc zoux baengh fim nyei, ziouc goux longx yie nyei doz. Hnangv naaic, ZIOUV haih zoux ziangx ziux ninh laengz bun Apc^laa^ham nyei waac."

6 Congh Mengh Waac 29:15: Longc biaav mborqv njaaux yaac gorngv-njaaux, fu'jueiv ziouc jaa cong-mengh, mv baac se gorngv sueih fu'jueiv ei ganh nyei hnyouv zoux, ziouc bun maa zuqc nyaiv. Congh Mengh Waac 29:15: Longc biaav mborqv njaaux yaac gorngv-njaaux, fu'jueiv ziouc jaa cong-mengh, mv baac se gorngv sueih fu'jueiv ei ganh nyei hnyouv zoux, ziouc bun maa zuqc nyaiv.

7 Nzamc Leiz-Latc 6:7 “Oix zuqc jienh njaaux meih mbuo nyei fu'jueiv hiuv duqv naaiv deix leiz. Maiv gunv yiem biauv fai yiem jauv zaangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem.”

8 1. Diex maac mv maaih biauv zong nyei leiz. 2. Diex maac maiv longc ziangh caux fu’jueiv. 3. Diex maac maiv gunv njaaux fu’jueiv. 4. Diex maac suei fu’jueiv ei ganh nyei hnyouv zoux. 5. Fu’jueiv caux zuqc mienh waaic mienh. 6. Diex maac maiv zoux kuv nyungc zeiv bun fu’jueiv zuotc.

9

10

11

12

13

14

15

16

17 3. “Meih oix zuqc mborqv njaaux fu'jueiv, maiv dungx guangc. Meih longc biaav fitv ninh, ninh maiv daic.” (Congh Mengh Waac 23:13)

18 4. “Longc biaav mborqv njaaux yaac gorngv-njaaux, fu'jueiv ziouc jaa cong-mengh, mv baac se gorngv sueih fu'jueiv ei ganh nyei hnyouv zoux, ziouc bun maa zuqc nyaiv.” (Congh Mengh Waac 29:15)

19 5. “ Haaix dauh nyienz jienv maiv longc biaav mborqv njaaux, wuov dauh maiv hnamv ninh nyei dorn, mv baac haaix dauh hnamv dorn se jienh mborqv njaaux.” (Congh Mengh Waac 13:24)


Download ppt "Oix Zuqc Ei Ziouv Nyei Leiz jaaux Fu’jueiv E^fe^so 6:4."

Similar presentations


Ads by Google