Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa 6:3-6 Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa 6:3-6 Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa."— Presentation transcript:

1 Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa 6:3-6 Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa 6:3-6 Zeuz, YauzSing 1

2 Mienh camv zoux dorngc, bieqc hnyouv dorngc fai piatv ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz gauh camv jiex nyungc-nyungc leiz. Duqv njoux fai sienx liuz Yesu nyei mienh da’yietv nyungc oix zuqc zoux se jiex wuom fai ziemx wuom weic biux mengh gorngv ninh muangx Ziouv nyei waac. Se gorngv haih nyei maaih qiangx nyei oix zuqc ziemx fai jiex wuom nyei leiz weic zuotc Yesu nyei nyungc zoux, weic zuotc zinh ndangc sienx Ziouv nyei mienh zoux, weic dorng zuangx nyiemc caux laengz bieqc benx buonc jiu-bang mienh, caux ninh mbuo jiu-tong. Ziemx wuom nyei leiz se ga’nyiec zoux biux mengh dongh ga’nyuoz duqv Ziouv yienc, duqv Ziouv gunv, duqv caux Ziouv ziangh nyei maengc. Mienh camv zoux dorngc, bieqc hnyouv dorngc fai piatv ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz gauh camv jiex nyungc-nyungc leiz. Duqv njoux fai sienx liuz Yesu nyei mienh da’yietv nyungc oix zuqc zoux se jiex wuom fai ziemx wuom weic biux mengh gorngv ninh muangx Ziouv nyei waac. Se gorngv haih nyei maaih qiangx nyei oix zuqc ziemx fai jiex wuom nyei leiz weic zuotc Yesu nyei nyungc zoux, weic zuotc zinh ndangc sienx Ziouv nyei mienh zoux, weic dorng zuangx nyiemc caux laengz bieqc benx buonc jiu-bang mienh, caux ninh mbuo jiu-tong. Ziemx wuom nyei leiz se ga’nyiec zoux biux mengh dongh ga’nyuoz duqv Ziouv yienc, duqv Ziouv gunv, duqv caux Ziouv ziangh nyei maengc. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se hnangv ziemx ndie (ndie baeqc ziemx njiex ndie zorqv cuotv daaih jieqv mi’aqv, ndie maiv yienc mv baac ndie nyei mouz deic yienc…sienx Yesu mienh nyei mouz deic yaac yienc ziangh weic Ziouv) Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se hnangv ziemx ndie (ndie baeqc ziemx njiex ndie zorqv cuotv daaih jieqv mi’aqv, ndie maiv yienc mv baac ndie nyei mouz deic yienc…sienx Yesu mienh nyei mouz deic yaac yienc ziangh weic Ziouv) Yaac hnangv aamx fangx nor, meih zorqv amx fangx nzorngh zatv amx luix fangx bieqv film fai disk mi’aqv (naaiv se beiv sienx Yesu) dorh film fai disk mingh nzaux fangx zorqv cuotv daih mangc duqv buatc benx zeiv fangx se (ziemx wuom fai jiexwuom nyei leiz) Ih hnoi mbuo oix zuangc jienv hoqc taux ziem wuom nyei eix-leiz, weic haaix nyungc oix zuqc ziem fai jiex wuom nyei leiz, hnangv haaix nor ziem/jiex wuom nyei leiz. Yaac hnangv aamx fangx nor, meih zorqv amx fangx nzorngh zatv amx luix fangx bieqv film fai disk mi’aqv (naaiv se beiv sienx Yesu) dorh film fai disk mingh nzaux fangx zorqv cuotv daih mangc duqv buatc benx zeiv fangx se (ziemx wuom fai jiexwuom nyei leiz) Ih hnoi mbuo oix zuangc jienv hoqc taux ziem wuom nyei eix-leiz, weic haaix nyungc oix zuqc ziem fai jiex wuom nyei leiz, hnangv haaix nor ziem/jiex wuom nyei leiz. Introduction/Gorngv Jiex Gorn Waac: 2

3 A. The Meaning of Baptism/Ziemx wuom nyei eix-leiz 1. Mien waac gorngv, Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz wuov joux waac, yiem Janx meiv guoc waac “baptism” yiem janx Gike waac heuc“baptizo” fan daaih maaih eix leiz gorngv “ziemx” fai “ndortv fai ziemh wuom” hnangv mienh fai nzangv waic ndortv wuom ziemh njiex nor. (Maako 1:9; Gong-zoh 8:38-39) 2. Ei Ging-sou nor, ziemx wuom/jiex wuom nyei leiz se biux mengh gorngv caux Yesu juangc maengc ziangh, caux guanh mienh, ei nyungc doz. 3. Bun taux Sienx Yesu nyei mienh, ziemx wuom fai jiex wuom nyei eix-leiz se mbuo zieqv duqv kuv fienx (Yesu daic, biopv jienv, da’faam hnoi panh nangh daaih), Mbuo yaac caux Yesu juangc daic-ziemx wuom, juangc ziangh weic cuotv wuom) Mbuo yaac caux yietc guanh seinx Yesu nyei mienh. Christian baptism means identification with the message of the Gospel, the person of the Savior, and the group of believers. 4. Ziemx wuom nyei leiz se benx fangx gorngv mbuo daic weic ganh, weic zuiz, ziangh weic Yesu. (Lomaa 6:4-64) 3

4 B. The Motive of Baptism/Ziemx wuom nyei weic...(Weic haaix nyungc sienx Yesu nyei mienh ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz?) 1. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz biux mengh benx da’yietv nyungc dongh sienx liuz nyei mienh zoux weic biux mengh gorngv ninh mbuo muangx Ziouv nyei hatc nyei waac. Mouz laanh sienx Yesu nyei mienh dongh maaih qiangx nyei horpc zuqc zoux nyei (Gong-zoh 2:37-38) 2. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se zuotc Yesu nyei nyungc zoux (Matv^tai 3:16; 1 Bide 2:2) 3. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se zuotc yaac ei zinh ndangc sienx Yesu nyei mienh zoux nyei nyungc zeiv. (Gong-zoh 8:12-13, 36-39; 9:18; 10:47-48 ;16:15;19:5) 4. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se benx sienx Yesu mienh nyei zingh ginx caux zorng zengx bun zuangx mienh hiuv duqv gorngv ninh mbuo duqv sienx liuz Yesu yaac duqv zunv dingc hnyouv ndam jienv ganh nyei ziepc nzangc jaax, gan jienv Yesu mingh. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se benx dauh kang sienx Tin-Hungh mienh nyei gorn ndoqv (Hipv^lu sou 6:1-2). 4

5 C. The Mode of Baptism/Ziemx wuom nyei faac (nyungc zeiv) 1. Maaih mienh pienx fai piatv fai zoux dorngc ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz (maaih mienh dorh wuom daaih fuqv, maaih deix dorh wuom daaih doz njiec) 2. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se benx fangx gorngv taux daic, biopv jienv, nangh daaih (Lomaa 6:3-5 gorngv mengh nyei) Naaiv se kuv fienx ei (1 Ko^lin^to 15:1-4) (E^fe^so 2:8-9). Kungx sienx naaiv kuv fienx nyei mienh horpc zuqc ziemx fai jiex wuom nyei leiz. 3. Ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se mienh waac, janx gikc waac fai ging-sou nyei waac se baptizo. Ziemx njiec muotv mingh…fai ndortv muotv wuom mingh. Kungx ziemx wuom hnangv benx fangx gorngv taux daic, biopv njiec, caux nangh daaih Zoux Faatv Wuov Dauh Simon yiem gong-zoh 8:9-25; 12 Yo^han nyei sai-gorx mbuo yiem Gong-zoh 19:1-7) 4. Maiv zeiz gorngv ziemx liuz wuom ziouc duqv njoux, duqv njoux nyei mienh ziouc ziemx wuom. Se gorngv maiv zieqv duqv ganh se zuiz mienh, nyiemz Yesu zoux Ziouv, yaac sienx Yesu daic weic mietc mbuo nyei zuiz, ziemz wuov maiv haih njoux. (mangc Zoux Faatv Wuov Dauh Simon yiem gong-zoh 8:9-25; 12 Yo^han nyei sai-gorx mbuo yiem Gong-zoh 19:1-7) 5

6 Dorh Ging-sou nyei eix-leiz daaih longc: Mbuo hnangv haaix nor haih ziemx fai jiex duqv wuom nyei leiz? Oix zuqc sienx Yesu Giduc. Meih ganh hiuv duqv meih sienx fai maiv sienx nyei. Yie mbuo haih mangc buatc meih mbuo nyei maengc nyei mv baac kungx Tin-Hungh ganh hnangv hiuv duqv meih mbuo nyei hnyouv. 1. Mbuo hnangv haaix nor haih ziemx fai jiex duqv wuom nyei leiz? Oix zuqc sienx Yesu Giduc. Meih ganh hiuv duqv meih sienx fai maiv sienx nyei. Yie mbuo haih mangc buatc meih mbuo nyei maengc nyei mv baac kungx Tin-Hungh ganh hnangv hiuv duqv meih mbuo nyei hnyouv. 2. Gikc waac baptizo mbuo fan daaih gorngv ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz se oix zuqc ziemx muotv benx fangx taux gorngv mbuo caux Yesu juangc daix, biopv jienv, aengx nangh daaih. Mbuo daic weic zuiz, weic ganh, mv baac ziangh weic Ziouv hnangv. “mingh njaaux maanc fingx mienh zoux yie nyei sai-gorx, Oix zuqc dengv Die, Dorn caux Singx Lingh nyei mbuox tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz, (Matv^tai 28:19) 3. Mbuo ginv ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz weic mbuo ginv muangx Ziouv nyei waac. Yesu heuc ninh nyei sai-gorx mbuo “mingh njaaux maanc fingx mienh zoux yie nyei sai-gorx, Oix zuqc dengv Die, Dorn caux Singx Lingh nyei mbuox tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz, (Matv^tai 28:19), mbuo ziemx wuom fai jiex wuom nyei leiz weic mbuo zuotc Yesu nyei nyungc, zuotc zinh ndangc sienx Yesu nyei mienh, weic mbuo oix zoux zorng- zengx gorngv mbuox zunv dingc hnyouv gan jienv Yesu mingh…mbuo daic weic ganh weic ziangh weic Ziouv. Meih mbuo duqv njoux se weic Tin-Hungh nyei en, weic zuqc meih mbuo sienx kaux ninh. Se maiv zeiz meih mbuo ganh zoux nyei, se Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic 4. Mbuo hiuv duqv gorngv mengh nyei, Meih mbuo duqv njoux se weic Tin-Hungh nyei en, weic zuqc meih mbuo sienx kaux ninh. Se maiv zeiz meih mbuo ganh zoux nyei, se Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic (E^fe^so 2:8) Mv baac sienx Liuz Ziouv nyei mienh ziemx wuov fai jiex wuom nyei leiz weic benx gorngv mbuo longc mbuo nyei maengc zoux ei Ziouv, weic mbuo duqv siang maengc yiem Yesus…weic mbuo caux ninh juangc maengc ziangh nyei mienh. 6


Download ppt "Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa 6:3-6 Zunh Doz/Sermon The Purpose of Baptism Ziemx Wuom Nyei Mouz Deic Romans/Lomaa."

Similar presentations


Ads by Google