Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hoc-Dauh: Ziux Njang Biux Mengh Waac: Longc Ging-Sou Porv Ging-Sou Ganh (Yo^han 8:12) Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, Yie se njang ziux baamh.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hoc-Dauh: Ziux Njang Biux Mengh Waac: Longc Ging-Sou Porv Ging-Sou Ganh (Yo^han 8:12) Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, Yie se njang ziux baamh."— Presentation transcript:

1 Hoc-Dauh: Ziux Njang Biux Mengh Waac: Longc Ging-Sou Porv Ging-Sou Ganh (Yo^han 8:12) Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, Yie se njang ziux baamh gen. Haaix dauh gan yie, wuov dauh yietc liuz maiv zuqc yangh hmuangx gunyuoz, zungv duqv njang ziux ninh nyei maengc.

2 I. Meih Mbuo Se Hnangv Njang (v.14) 1. Weic ziux baamh mienh. 2. Yiem yietc norm zingh. 3. Yiem yietc norm mbong-ningv 4. Maiv haih bingx maiv mbueix mienh.

3 II. Maaih Mienh Diemv Zieqc Dang Daaih (v.15) 1. Zorqv tongv nqopv jienv 2. Dorh mingh don dang nyei baaih, 3. Ziux njang yietc biauv mienh.

4 III. Meih Mbuo Yaac Oix Zuqc Hnangv Dang Nor (v.16) 1. Ziux lungh ndiev mienh. 2. Hnangv hleix nor ziux njang, Fi^lipv^poi 2: Ziux yiem hmuangx yangh jauv nyei mienh, Yo^han 12:35a. 4. Ziux yiem hmuangx gorngv waac wuov deix mienh, Lugaa 12:3.

5 IV. ZUTV NORZ: 1. Njang se zien leiz. Yo^han 1: Njang se gorngv zien waac. 3. Njang se hnyouv zingx, hnyouv yuonh 4. Njang se maiv nimc win, maiv jiangx mienh zoux nyei sic. 5. Njang se maiv korh fiqv baeqc zinh-zoih, maiv maaih beic diev hnyouv, maiv zoux beic ndiev sic. 6. Meih nix ziux njang nyei fai maiv ziux njang?

6 July 31, 2005 Please turn off your cell phone Ih Hnoi Nyei Ging-Sou Se Yiem Matv^taai 5:14-16 Today Scripture Reading Matthew 5:14-16


Download ppt "Hoc-Dauh: Ziux Njang Biux Mengh Waac: Longc Ging-Sou Porv Ging-Sou Ganh (Yo^han 8:12) Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, Yie se njang ziux baamh."

Similar presentations


Ads by Google