Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Resvaneundersökning (RVU) i Norrköpings kommun 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "Resvaneundersökning (RVU) i Norrköpings kommun 2014."— Presentation transcript:

1 Resvaneundersökning (RVU) i Norrköpings kommun 2014

2 Innehåll  Bakgrund och syfte  Jämförelse med resvaneundersökningen från 2010 Tekniska nämndens mål om hållbart resande Reslängd Ärenden Vardag respektive helg  Slutsats

3 Bakgrund och syfte  Resvaneundersökningen är beställd av tekniska kontoret och utförd av Statistik & Utredningar i Linköpings kommun.  Följa upp nämndens mål i uppdragsplanen om hållbart resande  Jämförelse med den resvaneundersökning som genomfördes 2010.  Öka kunskapen om dagens resmönster.

4 Bakgrund och syfte  Totalt tillfrågades 1000 personer av kommunens samtliga invånare i åldern 16 till 84 år.  Svarsandelen var 51, 4%  Svarsandelen är väsentligt lägre hos yngre personer, vilket kan tänkas påverka resultatet av undersökningen.  Bortfallsanalysen visar att det råder en del osäkerhet kring färdmedelsfördelningen.

5 Jmf. med RVU 2010  Totalt tillfrågades 5800 personer av kommunens samtliga invånare i åldern 16- 84 år.  Svarsandelen var 42, 1%.  Svarsandelen är väsentligt lägre hos yngre personer, men kompenseras av det stora urvalet.

6 Huvudfärdmedel för samtliga resor 2010 och 2014  Huvudfärdmedel bestäms av följande rangordning: Flyg, tåg, färdtjänst, spårvagn, buss, taxi, bilförare, bilpassagerare, moped, cykel och till fots.

7 Tekniska nämndens mål Mål 1 Andelen korta cykelresor (1-5 kilometer) ska under 2014 öka till minst 30 procent av alla korta resor. Andelen längre cykelresor (6- 10 kilometer) ska under 2014 öka till minst 5 procent av alla de långa resorna.

8 Resans längd för huvudfärdmedel för 2010 och 2014

9 Resor totalt per huvudfärdmedel för olika ärendetyper 2010 och 2014

10 Vad har du för inställning till ditt bilresande? Bilden är 9000 x 467 pixlar Tänk på att inte placera bilden på N:et

11 Slutsats  Bilanvändandet har minskat och vi ser att fler är benägna att minska sitt bilanvändande ytterligare. Denna inställning bör tas tillvara på, det ger oss en möjlighet att få fler att välja andra transportslag än bil.  Bilresor till arbetsplatsen och för att hämta/ lämna barn har dock förblivit i stort sett oförändrade. Då hämta/ och lämna barn ofta görs i samband med resor till arbetsplatsen bör arbetet fortsätta med skolresplaner.  Fler åker kollektivt, speciellt de korta resorna har ökat. Kollektivtrafik konkurrerar övervägande med gång- och cykeltrafik på resor kortare än 10 km, men även på 1-5 km. Då det inte finns några större kapacitetsproblem idag för kollektivtrafiken är detta inte ett problem.  Cykeltrafiken har ökat på längre resor. Knyta ihop Norrköping med närliggande orter kan vara aktuell för att denna utveckling skall fortsätta.

12


Download ppt "Resvaneundersökning (RVU) i Norrköpings kommun 2014."

Similar presentations


Ads by Google