Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Workshopredovisning från Grankotten Workshop at the after school program.

Similar presentations


Presentation on theme: "Workshopredovisning från Grankotten Workshop at the after school program."— Presentation transcript:

1 Workshopredovisning från Grankotten Workshop at the after school program

2 Dalstorpskolan The school in Dalstorp

3 Idrottshallen The sporthall

4 Bild från ovan… This is a picture from above.

5 Här ska flaggstången tillverkas. Here we are building the flagpole.

6 Här har vi kommit en bit på väg. On our way to the final goal.

7 Gungställning finns det på skolgården. We have a swing set on our schoolyard.

8 Här målar vi sitsen till gungorna. Here we are painting the seat for the swing set.

9 Gungställningen är nästan klar. The swing set is almost finished.

10 Klar!!! Finished!!

11 Här mäter vi hur stora fotbollsmålen ska vara. Here we are measuring how big the goals have to be.

12 Nät behöver vi till målen. We need net to build the goals.

13 Nu börjar det se bra ut… It’s starting to look good..

14 Nu har målen kommit på plats. Now the goals are in place.

15 Oj, vad ska detta bli…? Ohh, what is this going to be?

16 Smådetaljer till gungbrädan…ett däck Small things to complete the seesaw.. A tire

17 Här målas bollplanket. Here we are painting a wall to kick the ball on.

18 Här ska det bli buskar. Her we are building the bushes.

19 Många saker har kommit på plats. Many things in its place.

20 Stommen till gubbarna. The frames to build the people.

21 Stommen har fått gips. The frames covered with plaster.

22 Klipp och knep. Cut and paste.

23 En bit på väg… In process

24 Se, så snygg ! Look, So nice!

25 På plats i målet. Ready in the goal.

26 Bild från ovan…. A picture from above

27 Detta har vi lärt oss What we have learned •Konstruktion Construction •Använda olika material To use different materials •Göra en ritning To do a drawing •Samarbeta To cooperate •Mäta – matematik Measure- mathematics •Se proportioner To see proportions •Bild Art •Svenska Swedish • So Social studies


Download ppt "Workshopredovisning från Grankotten Workshop at the after school program."

Similar presentations


Ads by Google