Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. Ett problem/uppgift. Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int):

Similar presentations


Presentation on theme: "1. Ett problem/uppgift. Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int):"— Presentation transcript:

1 1. Ett problem/uppgift

2 Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int): void backwark(int):void setName(String)..... World ============ width: int height: int background:Color... ------------------------ newColor(Color)... 1. Ett problem/uppgift 2. Beskriv de typer av objekt som finns i klassdiagram. Klassdiagrammet har två huvuddelar: - instansvariabler med typ - metoder med parameterlista och returtyp

3 public class World { private int height; private int width; private Color background; public World(int w, int h) {.... } public setColor(Color newC) { background = newC; }..... } public class Turtle { private int xPost; private int yPos private double direction; private Color bodycolor private String name; public Turtle(World w) {.... } public setName(String newName) { name = newName; }..... } 3. Implementera (koda) klasserna. Spara i filer, t ex Turtle.java

4 Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int): void backwark(int):void setName(String)..... World ============ Width: int Height: int background:Color... ------------------------ newColor(Color)... World w = new World(400,400); Turtle t1 = new Turtle(w); Turtle t2 = new Turtle(w); Turtle t3 = new Turtle(w); t1.turn(90); t1.forward(100); t2.forward(70); 4. MEN: vi måste skapa objekt och anropa metoder, annars händer inget {

5 Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int): void backwark(int):void setName(String)..... World ============ Width: int Height: int background:Color... ------------------------ newColor(Color)... public class TurtleTest { public static void main(String[] arg) { World w = new World(400,400); Turtle t1 = new Turtle(w); Turtle t2 = new Turtle(w); Turtle t3 = new Turtle(w); t1.turn(90); t1.forward(100); t2.forward(70); } 5.Satserna skall ligga i en speciell metod som skall heta main. Lägg main-metoden i en egen klass, T ex TurtleTest. 6. Kompilera alla klasserna => - kompilatorn testar om syntaxen är korrekt - Sen översätts koden till java- Bytekod (class-filer)

6 7. Nu kan vi köra filen som innehåller main-metoden. > run TurtleTest


Download ppt "1. Ett problem/uppgift. Turtle =========== xPos: int yPos: int direction: double bodyColor: Color name: String.... ---------------------- forward(int):"

Similar presentations


Ads by Google